Skutky apoštolov 14:1–28

14  V Ikóniu vošli Pavol a Barnabáš do židovskej synagógy a hovorili tak presvedčivo, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov.  Ale Židia, ktorí neverili, poštvali proti bratom ľudí z iných národov.+  Pavol a Barnabáš tam zostali dlhší čas a smelo hovorili s mocou od Jehovu.* Ten potvrdzoval posolstvo svojej nezaslúženej láskavosti tak, že im dával moc robiť znamenia a zázraky.*+  Obyvatelia mesta sa rozdelili: niektorí boli za Židov, iní za apoštolov.  Ľudia z národov a Židia so svojimi vodcami sa ich chystali potupiť a kameňovať.+  Ale oni sa o tom dozvedeli a utiekli do lykaonských miest Lystra a Derbe a do okolitého kraja.+  Tam zvestovali dobrú správu.  V Lystre žil istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil.  Tento muž sedel a počúval, čo hovorí Pavol. On naňho uprel zrak, a keď videl, že ten muž má vieru a uveril, že môže byť uzdravený,+ 10  povedal mocným hlasom: „Postav sa na nohy!“ A on vyskočil a chodil.+ 11  Keď zástupy videli, čo urobil Pavol, začali kričať po lykaonsky: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe!“+ 12  A nazvali Barnabáša Diom* a Pavla Hermesom, lebo hovoril hlavne on. 13  Kňaz z Diovho chrámu, ktorý bol pri vstupe do mesta, vzal k bránam býky a vence a chcel so zástupmi priniesť obete. 14  Ale keď o tom počuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli svoje odevy, vbehli medzi zástup a zvolali: 15  „Čo to robíte? Aj my sme len obyčajní ľudia.+ Zvestujeme vám dobrú správu, aby ste sa odvrátili od týchto márností a uctievali živého Boha, ktorý stvoril nebo, zem, more a všetko v nich.+ 16  V minulosti nechal všetky národy ísť svojou cestou,+ 17  ale neprestal o sebe svedčiť+ tým, že robil dobro: dával vám dážď z neba a úrodné obdobia,+ sýtil vás pokrmom a napĺňal vaše srdcia radosťou.“+ 18  Hoci to povedali, ledva zadržali zástupy, aby im neobetovali. 19  Ale prišli Židia z Antiochie a Ikónia, získali si zástupy+ a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli z mesta, lebo si mysleli, že je mŕtvy.+ 20  Keď ho však obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.+ 21  Aj tomu mestu zvestovali dobrú správu a urobili tam mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie, 22  posilňovali učeníkov+ a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Hovorili: „Kým vojdeme do Božieho Kráľovstva, musíme prejsť mnohými ťažkosťami.“+ 23  V každom zbore vymenovali starších+ a po modlitbách a pôstoch+ ich zverili Jehovovi,* v ktorého uverili. 24  Potom prešli Pisídiou a prišli do Pamfýlie.+ 25  A keď oznámili Božie slovo v Perge, odišli do Atálie. 26  Odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich predtým zbor zveril Bohu, aby vďaka Božej nezaslúženej láskavosti vykonali prácu, ktorú práve dokončili.+ 27  Keď prišli, zhromaždili zbor a vyrozprávali im, čo všetko Boh vykonal prostredníctvom nich a ako otvoril iným národom cestu k získaniu viery.*+ 28  A strávili s učeníkmi dlhší čas.

Poznámky pod čiarou

Al. „predzvesti“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „Zeus“.
Dosl. „dvere viery“.