Evanjelium Marka 7:1–37

7  Potom sa okolo neho zhromaždili farizeji a niektorí znalci Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema.+  Videli, ako niektorí z jeho učeníkov jedia poškvrnenými, čiže neumytými rukami.*  (Lebo farizeji a všetci Židia sa pridržiavajú tradície predkov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po lakeť.  Keď sa vrátia z trhu, nejedia, kým sa neočistia. Je ešte mnoho iných tradícií, ktoré prijali a ktorých sa držia, napríklad krsty pohárov, džbánov a medených nádob.)+  Títo farizeji a znalci Zákona sa ho teda spýtali: „Prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradíciu predkov, ale jedia poškvrnenými rukami?“+  Povedal im: „Výstižne o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa veľmi ďaleko.+  Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuky vyučujú ľudské príkazy.‘+  Opustili ste Božie prikázania a pridržiavate sa ľudských tradícií.“+  Ďalej im povedal: „Šikovne obchádzate Božie prikázania, aby ste zachovali svoje tradície.+ 10  Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca a svoju matku‘+ a ‚ten, kto uráža svojho otca alebo matku,* musí zomrieť‘.+ 11  Ale vy hovoríte, že ak niekto povie svojmu otcovi alebo svojej matke: ‚Všetko, čo mám a čím by som ti mohol pomôcť, je korban (čiže dar zasvätený Bohu),‘ 12  tak už podľa vás nemusí nič urobiť pre svojho otca alebo matku.+ 13  Tak svojimi tradíciami, ktoré ste zaviedli, robíte Božie slovo neplatným.+ A robíte mnohé podobné veci.“+ 14  Potom si k sebe znovu zavolal zástup a povedal: „Všetci ma počúvajte a pochopte.+ 15  Nič z toho, čo vchádza do človeka zvonku, ho nemôže poškvrniť, ale poškvrňuje ho to, čo z neho vychádza.“+ 16  *–– 17  Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho opýtali na ten výrok.*+ 18  A on im odpovedal: „Ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo do neho vchádza zvonku, 19  lebo to nevchádza do srdca, ale do žalúdka a vychádza to do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. 20  Potom povedal: „Čo vychádza z človeka, to ho poškvrňuje,+ 21  lebo zvnútra, z ľudského srdca,+ vychádzajú škodlivé myšlienky, ktoré vedú k nemravnosti,* krádežiam, vraždám, 22  cudzoložstvám, chamtivosti, zlým skutkom, podvodu, bezočivému správaniu,* závisti,* urážkam,* povýšenosti a nerozumnosti. 23  Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka.“ 24  Potom vstal a odišiel odtiaľ na územie Týru a Sidónu.+ Tam vstúpil do jedného domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel, ale nepodarilo sa mu to utajiť. 25  Len čo prišiel, dopočula sa o ňom žena, ktorej dcérka bola posadnutá zlým* duchom. Prišla a padla mu k nohám.+ 26  Tá žena bola Sýrofeničanka gréckeho pôvodu* a prosila ho, aby vyhnal démona z jej dcéry. 27  Ale on jej povedal: „Nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psíkom.“+ 28  „To je pravda, Pane, ale aj psíky jedia omrvinky, ktoré padajú dieťatkám zo stola,“ odpovedala mu. 29  Nato jej povedal: „Preto, že si to povedala, choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry.“+ 30  Odišla teda domov a našla dieťa ležať na posteli, a démon bol preč.+ 31  Keď sa Ježiš vracal z oblasti Týru, prešiel Sidónom ku Galilejskému moru cez oblasť Dekapolisu.*+ 32  Tam mu priviedli hluchého, ktorý zle rozprával,+ a veľmi ho prosili, aby naňho položil ruku. 33  Vzal ho nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, napľul a dotkol sa jeho jazyka.+ 34  A s pohľadom do neba hlboko vzdychol a povedal mu: „Effata,“ čo znamená: „Otvor sa.“ 35  V tej chvíli sa mu otvorili uši,+ reč sa mu napravila a začal správne hovoriť. 36  Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nerozprávali,+ ale čím viac im to prikazoval, tým viac to rozhlasovali.+ 37  Nesmierne žasli+ a hovorili: „Všetko, čo robí, je dobré. Dokonca aj hluchým vracia sluch a nemým reč.“+

Poznámky pod čiarou

Čiže bez toho, aby si ruky obradne očistili.
Al. „kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke“.
Dosl. „to podobenstvo“.
Množné číslo gréckeho slova porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „nehanebnému správaniu“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „závistlivému oku“.
Al. „rúhaniu“.
Dosl. „nečistým“.
Čiže Grékyňa narodená vo Fenícii, ktorá bola časťou rímskej provincie Sýria.
Al. „Desaťmestia; oblasti desiatich miest“.