Evanjelium Marka 3:1–35

3  Ježiš znovu vstúpil do synagógy a bol tam človek s ochrnutou* rukou.+  Farizeji pozorne sledovali, či toho človeka uzdraví v sabat, aby ho mohli obžalovať.  Ježiš mu povedal: „Vstaň a poď do stredu.“  Potom sa ich opýtal: „Čo je v sabat dovolené: urobiť niečo dobré alebo uškodiť, zachrániť niekomu život alebo niekoho zabiť?“+ Boli však ticho.  S rozhorčením sa na nich pozrel, lebo bol hlboko zarmútený necitlivosťou ich sŕdc,+ a povedal tomu človeku: „Vystri ruku.“ Vystrel ju a jeho ruka bola opäť zdravá.  Nato farizeji vyšli von a hneď sa začali radiť s Herodesovými stúpencami,+ že ho zabijú.  Ale Ježiš so svojimi učeníkmi odišiel k moru a nasledovalo ho veľké množstvo ľudí z Galiley a Judey.+  Aj z Jeruzalema, Idumey, spoza Jordánu a z okolia Týru a Sidónu prišli k nemu veľké zástupy, keď počuli, čo všetko robí.  A povedal svojim učeníkom, nech majú preňho pripravený malý čln, aby doň mohol nastúpiť, keby sa naňho zástup tlačil. 10  Keďže mnohých uzdravil, všetci, ktorí mali vážne choroby, sa k nemu tlačili, aby sa ho dotkli.+ 11  Dokonca aj zlí* duchovia,+ keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili: „Ty si Boží Syn.“+ 12  Ale on im prísne prikazoval, aby o ňom nehovorili, kto je.+ 13  Potom vystúpil na vrch a zavolal k sebe tých, ktorých si vybral,+ a prišli k nemu.+ 14  A vytvoril* skupinu dvanástich, ktorých nazval apoštolmi a ktorí ho mali sprevádzať. Časom ich posielal zvestovať 15  a dal im moc vyháňať démonov.+ 16  Do skupiny dvanástich,+ ktorú vytvoril, patrili: Šimon (ktorému dal aj meno Peter),+ 17  Jakub (Zebedejov syn) a jeho brat Ján (ktorým dal aj meno Boanerges, čo znamená „synovia hromu“),+ 18  Andrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub (Alfeov syn), Tadeáš, Šimon Kananejský* 19  a Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil. Potom vošiel do domu 20  a znovu sa zhromaždil zástup, takže Ježiš a jeho učeníci sa nemohli ani najesť. 21  Keď sa o tom dopočuli jeho príbuzní, prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“+ 22  Aj znalci Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebubom* a vyháňa démonov s pomocou vládcu démonov.“+ 23  Zavolal ich teda k sebe a uviedol im niekoľko príkladov: „Ako môže Satan vyháňať Satana? 24  Ak sa kráľovstvo rozdelí proti sebe, také kráľovstvo nemôže obstáť,+ 25  a ak sa rodina rozdelí proti sebe, nebude môcť obstáť. 26  Teda ak Satan povstal sám proti sebe a rozdelil sa, nebude môcť obstáť, ale je s ním koniec. 27  Veď nikto nemôže vniknúť do domu silného muža a vykradnúť ho, kým toho muža najprv nezviaže. Až potom môže vykradnúť jeho dom. 28  Uisťujem vás, že ľuďom bude všetko odpustené, akékoľvek hriechy a znevažujúce reči. 29  Ale tomu, kto sa rúha proti svätému duchu, nebude nikdy odpustené.+ Je vinný večným hriechom.“+ 30  To povedal preto, lebo hovorili, že je posadnutý zlým* duchom.+ 31  Vtedy prišla jeho matka a jeho bratia.+ Zostali stáť vonku a poslali niekoho dnu, aby ho zavolal.+ 32  Okolo neho sedelo množstvo ľudí. Povedali mu: „Vonku je tvoja matka a tvoji bratia a volajú ťa.“+ 33  Ale on im odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34  Potom sa pozrel na tých, čo sedeli v kruhu okolo neho, a povedal: „Pozrite, moja matka a moji bratia!+ 35  Každý, kto koná Božiu vôľu, je mojím bratom a sestrou a matkou.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „uschnutou“.
Dosl. „nečistí“.
Al. „ustanovil“.
Al. „Šimon Horlivec“.
Označenie používané na Satana.
Dosl. „nečistým“.