Evanjelium Marka 2:1–28

2  Po niekoľkých dňoch však znova prišiel do Kafarnaumu a roznieslo sa o ňom, že je doma.+  Zhromaždilo sa toľko ľudí, že už nebolo miesto ani pri dverách. A hlásal im dobrú správu.+  Vtom k nemu priniesli ochrnutého, ktorého niesli štyria muži.+  Keďže ho pre zástup nemohli priniesť priamo k Ježišovi, odstránili strechu nad Ježišom, urobili otvor a spustili nosidlá, na ktorých ležal ochrnutý.  Keď Ježiš videl ich vieru,+ povedal ochrnutému: „Syn môj, tvoje hriechy sú ti odpustené.“+  Sedeli tam niektorí znalci Zákona a v duchu* uvažovali:+  „Čo to ten človek hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy okrem samotného Boha?“+  Ale Ježiš ihneď rozpoznal,* o čom uvažujú, a povedal im: „Prečo tak uvažujete vo svojom srdci?+  Čo je ľahšie povedať ochrnutému: ‚Tvoje hriechy sú ti odpustené‘ alebo ‚Vstaň, vezmi si nosidlá a choď‘? 10  Ale aby ste vedeli, že Syn človeka+ má na zemi právomoc odpúšťať hriechy...“+ obrátil sa k ochrnutému a povedal: 11  „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si nosidlá a choď domov.“ 12  Nato vstal, hneď si vzal nosidlá a pred očami všetkých vyšiel von. Všetci boli ohromení, oslavovali Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“+ 13  Potom išiel znova k moru. Prichádzali k nemu celé zástupy a on ich vyučoval. 14  Cestou uvidel Léviho, Alfeovho syna, ako sedí v daňovom úrade. Povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“ A on vstal a nasledoval ho.+ 15  Neskôr Ježiš a jeho učeníci jedli* v Léviho dome. Jedli s nimi aj mnohí vyberači daní a hriešnici, lebo mnohí z nich ho nasledovali.+ 16  No keď ho znalci Zákona zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a vyberačmi daní, pýtali sa jeho učeníkov: „Ako to, že jedáva s vyberačmi daní a hriešnikmi?“ 17  Keď to Ježiš počul, povedal im: „Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.“+ 18  Jánovi učeníci a farizeji mali vo zvyku postiť sa. Preto za ním prišli a povedali mu: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, ale tvoji učeníci nie?“+ 19  Ježiš im odpovedal: „Prečo by sa priatelia ženícha+ postili, keď je ženích s nimi? Kým je ženích s nimi, nemajú dôvod postiť sa. 20  Ale príde čas, keď bude ženích od nich vzatý,+ a potom sa budú postiť. 21  Nikto neprišíva záplatu z nezrazenej látky na starý odev. Ak to urobí, nový kus sa od starého odtrhne a diera sa zväčší.+ 22  Ani nikto nenalieva nové víno do starých kožených mechov. Ak to urobí, víno roztrhne mechy a je po víne i po mechoch. Ale nové víno sa dáva do nových kožených mechov.“ 23  Keď raz v sabat Ježiš prechádzal cez obilné pole, jeho učeníci začali cestou trhať klasy.+ 24  Farizeji mu povedali: „Pozri sa! Prečo robia to, čo sa v sabat nesmie?“ 25  Povedal im však: „Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol so svojimi mužmi v núdzi a vyhladli?+ 26  Ako podľa správy o hlavnom kňazovi Abiatárovi+ vošiel do Božieho domu a jedol chleby predloženia,* ktoré nemal jesť nikto okrem kňazov,+ a dal z nich aj mužom, ktorí boli s ním?“ 27  Potom im povedal: „Sabat začal existovať kvôli človeku,+ a nie človek kvôli sabatu. 28  A tak je Syn človeka Pánom aj nad sabatom.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vo svojom srdci“.
Dosl. „rozpoznal svojím duchom“.
Al. „spočívali pri stole“.
Al. „vystavenia“.