Evanjelium Marka 15:1–47

15  Hneď na svitaní sa hlavní kňazi, starší a znalci Zákona, celý Sanhedrin, stretli, aby sa poradili. Ježiša spútali, odviedli a vydali Pilátovi.+  Pilát sa ho spýtal: „Si kráľom Židov?“+ Odpovedal mu: „Sám to hovoríš.“*+  Hlavní kňazi ho obviňovali z mnohých vecí.  Pilát sa ho spýtal znovu: „Nič neodpovedáš?+ Nepočuješ, z čoho všetkého ťa obviňujú?“+  Ale Ježiš už nič viac nepovedal, takže sa Pilát čudoval.+  Pri každom sviatku im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si vyžiadali.+  Práve vtedy bol vo väzení akýsi Barabáš. Bol tam so vzbúrencami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy.  A tak prišiel za Pilátom zástup a začal sa dožadovať toho, čo pre nich obyčajne robieval.  Pilát sa ich spýtal: „Chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov?“+ 10  Vedel totiž, že mu ho hlavní kňazi vydali zo závisti.+ 11  Ale hlavní kňazi naviedli zástup, aby žiadal prepustiť radšej Barabáša.+ 12  Pilát sa ich opýtal znova: „Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov?“+ 13  „Na kôl s ním!“ zvolali opäť.+ 14  Pilát im povedal: „Prečo? Čo zlé urobil?“ Ale oni kričali ešte viac: „Na kôl s ním!“+ 15  Nato im Pilát, ktorý chcel vyhovieť davu, prepustil Barabáša. A Ježiša dal zbičovať+ a vydal ho, aby bol pribitý na kôl.+ 16  Vojaci ho vyviedli na nádvorie miestodržiteľského paláca. Zvolali celý vojenský oddiel,+ 17  obliekli ho do purpuru, uplietli korunu z tŕnia a nasadili mu ju na hlavu. 18  A pokrikovali na neho: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“*+ 19  Bili ho po hlave trstinou, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu.* 20  Keď si z neho prestali robiť posmech, vyzliekli mu purpurový plášť, obliekli mu jeho vrchný odev a vyviedli ho, aby ho pribili na kôl.+ 21  A prinútili* okoloidúceho, istého Šimona z Kyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý práve prichádzal z vidieka, aby niesol jeho mučenícky kôl.*+ 22  Tak Ježiša priviedli na miesto nazývané Golgota, čo v preklade znamená „miesto lebky“.+ 23  Chceli mu dať víno zmiešané s myrhou,*+ ale odmietol ho. 24  Pribili ho na kôl a rozdelili si jeho vrchný odev tak, že hádzali lós, aby určili, čo si kto vezme.+ 25  Bolo deväť hodín ráno,* keď ho pribili na kôl. 26  A vyrobili nápis „Kráľ Židov“,+ aby všetci vedeli, z čoho je obvinený. 27  Spolu s ním povesili na kôl aj dvoch lupičov, jedného napravo a druhého naľavo.+ 28  *–– 29  Tí, čo prechádzali okolo, ho urážali, výsmešne krútili hlavou+ a hovorili: „Cha, ty, čo si chcel zboriť chrám a postaviť ho za tri dni,+ 30  zachráň sa a zostúp z kola!“* 31  Podobne sa mu posmievali aj hlavní kňazi a znalci Zákona. Hovorili si medzi sebou: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť!+ 32  Nech Kristus, kráľ Izraela, zostúpi z kola.* Keď to uvidíme, uveríme.“+ Ešte aj tí, čo viseli na koloch vedľa neho, ho urážali.+ 33  Napoludnie* padla na celú krajinu tma a trvala až do tretej hodiny popoludní.*+ 34  O tretej Ježiš hlasno zvolal: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“+ 35  Niektorí okolostojaci na to povedali: „Počujete? Volá Eliáša.“ 36  Jeden z nich pribehol, namočil špongiu do kyslého vína, nastokol ju na trstinu a dával mu piť+ so slovami: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ 37  Ježiš však hlasno vykríkol a zomrel.+ 38  A opona svätyne+ sa roztrhla na dve časti odhora nadol.+ 39  Keď dôstojník,* ktorý stál naproti nemu, videl, za akých okolností zomrel, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“+ 40  Z diaľky sa pozerali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária (matka Jakuba Menšieho a Jozesa) a Salome.+ 41  Tie ho sprevádzali a slúžili mu,+ keď bol v Galilei. A bolo tam aj mnoho ďalších žien, ktoré s ním prišli do Jeruzalema. 42  Bolo už neskoro popoludní, a keďže bol deň prípravy, čiže deň pred sabatom, 43  prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen Rady, ktorý takisto očakával Božie Kráľovstvo. Odvážil sa vojsť k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.+ 44  Ale Piláta prekvapilo, že Ježiš už zomrel. Predvolal si teda dôstojníka a spýtal sa ho na to. 45  Keď mu to dôstojník potvrdil, dovolil Jozefovi vziať si Ježišovo telo. 46  A tak Jozef kúpil jemné plátno, sňal jeho telo, zavinul ho do plátna a uložil ho do hrobky*+ vytesanej do skaly. Potom ku vchodu do hrobky privalil kameň.+ 47  A Mária Magdaléna a Mária, Jozesova matka, sa pozerali, kde ho položili.+

Poznámky pod čiarou

Al.: „Je to tak, ako hovoríš.“
Al.: „Nech žije kráľ Židov!“
Al. „vzdávali mu poctu“.
Al. „Prinútili vykonať nútenú službu“.
Nápoj s narkotickým účinkom.
Dosl. „3. hodina“.
Al. „z mučeníckeho kola“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „z mučeníckeho kola“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „Od 6. hodiny“.
Dosl. „do 9. hodiny“.
Al. „stotník“.
Al. „do pamätnej hrobky“.