Evanjelium Marka 10:1–52

10  Vstal, odišiel odtiaľ a prešiel za Jordán na hranice Judey. Opäť sa k nemu zišli zástupy, a ako mal vo zvyku, začal ich vyučovať.+  Prišli za ním farizeji, lebo ho chceli skúšať, a pýtali sa ho, či sa muž smie rozviesť s manželkou.+  Odpovedal im: „Čo vám prikázal Mojžiš?“  Povedali: „Mojžiš dovolil napísať potvrdenie o rozvode a rozviesť sa s ňou.“+  Ježiš im však povedal: „Toto prikázanie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca.+  Ale na začiatku stvorenia ‚ich Boh vytvoril ako muža a ženu.+  Preto človek opustí otca a matku+  a tí dvaja budú jedno telo.‘+ A tak už nie sú dvaja, ale sú jedno telo.  Teda čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje.“+ 10  Keď boli zase v dome, učeníci sa ho na to spýtali. 11  Povedal im: „Kto sa rozvádza so svojou manželkou a ožení sa s inou ženou, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.+ 12  A ak sa žena po rozvode so svojím manželom vydá za iného muža, cudzoloží.“+ 13  Ľudia k nemu prinášali malé deti, aby ich žehnal,* ale učeníci ich prísne napomínali, aby to nerobili.+ 14  Keď to Ježiš videl, rozhorčil sa a povedal im: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo.+ 15  Verte mi, kto neprijíma Božie Kráľovstvo tak ako dieťa, určite doň nevojde.“+ 16  A bral deti do náručia, kládol na ne ruky a žehnal ich.+ 17  Keď sa vydával na cestu, pribehol nejaký muž, padol pred ním na kolená a spýtal sa ho: „Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som zdedil večný život?“+ 18  Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.+ 19  Poznáš prikázania: ‚Nevraždi,+ necudzolož,+ nekradni,+ nesvedč krivo,+ nepodvádzaj,+ cti svojho otca a svoju matku.‘“+ 20  Muž mu povedal: „Učiteľ, to všetko dodržiavam od svojej mladosti.“ 21  Ježiš sa naňho s láskou pozrel a povedal mu: „Jedna vec ti chýba: Choď, predaj, čo máš, peniaze rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a buď mojím nasledovníkom.“+ 22  Ale on, keď to počul, zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.+ 23  Ježiš sa rozhliadol okolo seba a povedal učeníkom: „Aké ťažké bude pre tých, čo majú peniaze, vojsť do Božieho Kráľovstva!“+ 24  Jeho slová učeníkov prekvapili. A tak im Ježiš znova povedal: „Priatelia,* aké ťažké je vojsť do Božieho Kráľovstva! 25  Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho Kráľovstva.“+ 26  To ich ešte viac prekvapilo a povedali mu:* „Môže byť vôbec niekto zachránený?“+ 27  Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je možné všetko.“+ 28  Vtedy sa ozval Peter: „My sme všetko opustili a nasledujeme ťa.“+ 29  Ježiš povedal: „Uisťujem vás, že nikto neopustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre dobrú správu,+ 30  aby nedostal v tomto čase stonásobne viac domov, bratov, sestier, matiek, detí a polí, hoci s prenasledovaním,+ a v prichádzajúcom usporiadaní sveta* večný život. 31  Ale mnohí prví budú poslední a poslední budú prví.“+ 32  Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Učeníci boli znepokojení a ďalší, ktorí ich sprevádzali, sa začali báť. Opäť vzal tých dvanástich nabok a začal im rozprávať o tom, čo sa s ním má stať.+ 33  „Ideme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný hlavným kňazom a znalcom Zákona. Odsúdia ho na smrť a vydajú ho ľuďom z národov. 34  Tí sa mu budú posmievať, budú naňho pľuť, bičovať ho a nakoniec ho zabijú, ale o tri dni vstane z mŕtvych.“+ 35  Pristúpili k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján+ a povedali mu: „Učiteľ, chceli by sme, aby si nám splnil jednu prosbu.“+ 36  Opýtal sa ich: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37  Odpovedali: „Dovoľ nám, aby sme sa v tvojej sláve posadili jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“+ 38  Ale Ježiš im povedal: „Neviete, o čo prosíte. Môžete piť z pohára, z ktorého pijem ja, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som krstený ja?“+ 39  Povedali mu: „Môžeme.“ Nato im Ježiš povedal: „Z pohára, z ktorého pijem, budete piť a krstom, ktorým som krstený, budete pokrstení.+ 40  Ale o tom, kto bude sedieť po mojej pravici alebo po mojej ľavici, nerozhodujem ja. Tie miesta dostanú tí, pre ktorých sú pripravené.“ 41  Keď to počuli ostatní desiati, nahnevali sa na Jakuba a Jána.+ 42  Ale Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorí sú považovaní za vládcov nad národmi, panujú nad ľuďmi a významní muži dávajú ľuďom pocítiť svoju moc.+ 43  No medzi vami to tak nesmie byť. Kto chce byť medzi vami veľký, musí byť vaším služobníkom,+ 44  a kto chce byť medzi vami prvý, musí byť otrokom všetkých. 45  Ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil+ a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“+ 46  Potom prišli do Jericha. Keď odtiaľ Ježiš, jeho učeníci a veľký zástup ľudí vychádzali, pri ceste sedel slepý žobrák Bartimej, Timejov syn.+ 47  Keď počul, že je tam Ježiš Nazaretský, začal volať: „Ježiš, Syn Dávidov,+ zľutuj sa nado mnou!“+ 48  Mnohí ho okrikovali, aby bol ticho, ale on o to hlasnejšie volal: „Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou!“ 49  Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali ho a povedali mu: „Buď odvážny, vstaň. Volá ťa.“ 50  On odhodil svoj plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51  Ježiš sa ho opýtal: „Čo mám pre teba urobiť?“ „Rabbuni,* nech zase vidím,“ odpovedal. 52  Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“+ A ihneď sa mu vrátil zrak+ a pripojil sa k zástupu, ktorý Ježiša nasledoval.

Poznámky pod čiarou

Al. „aby sa ich dotkol“.
Dosl. „Deti“.
Al. možno „a hovorili jeden druhému“.
Al. „v prichádzajúcom systéme vecí; v budúcom veku“. Pozri Slovník pojmov.
Význ. „učiteľ“.