Evanjelium Marka 1:1–45

1  Začiatok dobrej správy* o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi:  Ako napísal prorok Izaiáš: „(Posielam pred tebou* svojho posla, ktorý ti pripraví cestu.)+  Niekto volá v pustatine: ‚Pripravte Jehovovu* cestu, vyrovnajte jeho chodníky!‘“+  Ján Krstiteľ bol v pustatine a zvestoval ľuďom, že sa majú kajať zo svojich hriechov, aby im boli odpustené, a že na znak pokánia sa majú dať pokrstiť.+  Prichádzali k nemu ľudia z celej Judey a všetci obyvatelia Jeruzalema, otvorene vyznávali svoje hriechy a on ich krstil* v rieke Jordán.+  Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo pása kožený opasok.+ Jedol kobylky a med divých včiel.+  Hlásal: „Po mne prichádza niekto, kto má väčšiu moc ako ja. Nie som hodný ani zohnúť sa a rozviazať mu remienky na sandáloch.+  Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť svätým duchom.“+  V tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei a Ján ho pokrstil v Jordáne.+ 10  Vo chvíli, keď vychádzal z vody, videl, ako sa otvárajú nebesia a ako naňho zostupuje duch v podobe holubice.*+ 11  A z nebies zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, mám z teba radosť.“*+ 12  Hneď nato ho duch podnietil, aby odišiel do pustatiny. 13  V pustatine bol 40 dní, medzi divými zvieratami. A pokúšal ho Satan,+ ale anjeli mu slúžili.+ 14  Keď bol Ján zatknutý, Ježiš odišiel do Galiley,+ zvestoval dobrú správu od Boha+ 15  a hovoril: „Určený čas sa naplnil a Božie Kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa+ a verte dobrej správe.“ 16  Keď prechádzal popri Galilejskom mori, uvidel Šimona a jeho brata Andreja,+ ako hádžu siete do mora,+ lebo boli rybármi.+ 17  Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“+ 18  Oni okamžite nechali svoje siete a nasledovali ho.+ 19  Keď zašiel trochu ďalej, uvidel Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána. Boli vo svojom člne a opravovali siete.+ 20  Hneď ich zavolal. Nato zanechali svojho otca Zebedeja s najatými mužmi v člne a odišli za ním. 21  A prišli do Kafarnaumu. Hneď v sabat vošiel do synagógy a začal vyučovať.+ 22  Ľudia žasli nad tým, ako vyučuje, lebo ich vyučoval ako ten, kto má moc,* a nie ako znalci Zákona.+ 23  Práve vtedy bol v synagóge muž, ktorého mal v moci zlý* duch, a kričal: 24  „Čo od nás chceš, Ježiš Nazaretský?+ Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý!“+ 25  Ale Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26  Zlý* duch ním prudko zalomcoval a vyšiel z neho s veľkým krikom. 27  Všetci žasli a jeden druhému hovorili: „Čo je to? Nové učenie? S akou autoritou rozkazuje aj zlým* duchom a oni ho poslúchajú!“ 28  Správa o ňom sa rýchlo rozšírila na všetky strany, po celej Galilei. 29  Nato odišli zo synagógy a spolu s Jakubom a Jánom išli do domu Šimona a Andreja.+ 30  Šimonova svokra+ ležala v horúčke, a hneď ako prišli, povedali mu o nej. 31  Prišiel k nej, vzal ju za ruku a zodvihol ju. Horúčka jej hneď ustúpila a ona ich začala obsluhovať. 32  Keď nastal večer a zapadlo slnko, ľudia mu začali prinášať všetkých, ktorí boli chorí a posadnutí démonmi.+ 33  Celé mesto sa zhromaždilo pred dverami. 34  Uzdravil mnohých, ktorí trpeli rôznymi chorobami,+ a vyhnal mnoho démonov. Nedovolil však démonom hovoriť, lebo vedeli, že je Kristus.* 35  Skoro ráno, kým ešte bola tma, vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.+ 36  Ale Šimon a tí, čo boli s ním, ho všade hľadali. 37  Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 38  Ale on im povedal: „Poďme niekde inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam zvestoval, lebo nato som prišiel.“+ 39  A tak šiel, zvestoval v synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.+ 40  Vtedy k nemu prišiel malomocný a na kolenách ho úpenlivo prosil: „Keby si chcel, môžeš ma uzdraviť.“*+ 41  Ježišovi ho prišlo ľúto, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď uzdravený!“*+ 42  A jeho malomocenstvo okamžite zmizlo a bol uzdravený.* 43  Potom ho poslal preč a prísne mu nariadil: 44  „Nikomu nič nehovor, ale choď sa ukázať kňazovi a za svoje očistenie obetuj to, čo nariadil Mojžiš,+ ako dôkaz, že si bol uzdravený.“*+ 45  Ale on odišiel a všade o tom začal hovoriť a rozhlasovať, čo sa stalo. Preto Ježiš už nemohol verejne vstúpiť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. Napriek tomu k nemu ľudia prichádzali zo všetkých strán.+

Poznámky pod čiarou

Al. „evanjelia“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „pred tvojou tvárou“.
Al. „a dávali sa ponoriť“.
Dosl. „ako holubica“.
Al. „schválil som ťa“.
Al. „právomoc; autoritu“.
Dosl. „nečistý“.
Dosl. „nečistý“.
Dosl. „nečistým“.
Al. možno „lebo ho poznali“.
Dosl. „očistiť“.
Dosl. „čistý“.
Dosl. „očistený“.
Dosl. „im na svedectvo“.