Jozua 24:1–33

  • Jozua pripomína dejiny Izraela (1 – 13)

  • Výzva slúžiť Jehovovi (14 – 24)

    • „Ja a moja domácnosť, my budeme slúžiť Jehovovi“ (15)

  • Jozua uzatvára zmluvu s Izraelom (25 – 28)

  • Jozua zomiera a je pochovaný (29 – 31)

  • Jozefove kosti pochované v Sicheme (32)

  • Eleazár zomiera a je pochovaný (33)

24  Potom Jozua zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu. Zvolal izraelských starších, náčelníkov, sudcov a vodcov+ a postavili sa tam pred pravým Bohom.  Jozua povedal všetkému ľudu: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Vaši predkovia,+ medzi nimi aj Terach, otec Abraháma a Náchora, žili kedysi dávno na druhej strane Rieky*+ a slúžili iným bohom.+  Po čase som vzal vášho predka Abraháma+ z druhej strany Rieky,* previedol som ho celou kanaánskou krajinou a dal som mu mnoho potomkov.*+ Dal som mu Izáka+  a Izákovi som dal Jakoba a Ezaua.+ Neskôr som dal Ezauovi do vlastníctva vrch Seir,+ ale Jakob a jeho synovia zišli do Egypta.+  Potom som vám poslal na pomoc Mojžiša a Árona,+ postihol som Egypt ranami+ a vyviedol som vás z neho.  Keď som viedol vašich otcov z Egypta+ a oni prišli k Červenému moru, Egypťania sa za nimi hnali s bojovými vozmi a jazdcami až tam.+  A začali ste volať k Jehovovi o pomoc.+ A tak som vás oddelil od Egypťanov tmou a spôsobil som, aby ich prikrylo more.+ Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte.+ Potom ste veľa rokov* bývali na pustatine.+  A priviedol som vás do krajiny Amorejcov, ktorí žili na druhej strane* Jordánu. Bojovali proti vám,+ ale vydal som ich do vašich rúk a vyhladil som ich pred vami, aby ste si mohli podmaniť ich krajinu.+  Potom bojoval proti Izraelu moábsky kráľ Balak, Cipporov syn. Zavolal si Balaama, Beorovho syna, aby vás preklial.+ 10  Ale ja som Balaama nepočúval,+ a preto vám opakovane žehnal.+ Tak som vás vyslobodil z jeho rúk.+ 11  Potom ste prekročili Jordán+ a prišli ste k Jerichu.+ A vodcovia* Jericha, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetiti, Girgašejci, Chivejci a Jebuzejci proti vám bojovali, ale vydal som ich do vašich rúk.+ 12  Kým ste tam prišli, spôsobil som, že prepadli beznádeji,* takže pred vami utiekli,+ tak ako dvaja amorejskí králi. Nestalo sa to vaším mečom ani lukom.+ 13  Dal som vám krajinu, ktorú ste získali bez námahy, a mestá, ktoré ste nepostavili.+ Usadili ste sa v nich a jete z viníc a olivových hájov, ktoré ste nevysadili.‘+ 14  Preto sa bojte Jehovu a slúžte mu úprimne a verne.*+ Odstráňte bohov, ktorým vaši predkovia slúžili na druhej strane Rieky* a v Egypte,+ a slúžte Jehovovi. 15  Ale ak sa vám nepáči slúžiť Jehovovi, rozhodnite sa dnes, komu budete slúžiť:+ bohom, ktorým slúžili vaši predkovia na druhej strane Rieky,*+ alebo bohom Amorejcov, v ktorých krajine bývate.+ Ale ja a moja domácnosť, my budeme slúžiť Jehovovi.“ 16  Nato ľud povedal: „Ani sme nepomysleli na to, že by sme opustili Jehovu a slúžili iným bohom. 17  Bol to Jehova, náš Boh, kto nás a našich otcov vyviedol z egyptskej krajiny,+ kde sme boli v otroctve.+ To on pred našimi očami vykonal veľké zázraky*+ a chránil nás celou cestou a pred všetkými národmi, ktorých územím sme prechádzali.+ 18  Jehova pred nami vyhnal Amorejcov a všetky národy, ktoré žili v tejto krajine. Preto aj my budeme slúžiť Jehovovi, veď on je náš Boh.“ 19  Potom Jozua povedal ľudu: „Ste si istí, že dokážete slúžiť Jehovovi? Je to svätý Boh,+ Boh, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť.+ Neprepáči vám porušovanie zákonov* a vaše hriechy.+ 20  Ak Jehovu opustíte a budete slúžiť cudzím bohom, obráti sa proti vám a vyhladí vás, hoci predtým pre vás robil veľa dobrého.“+ 21  Ľud povedal Jozuovi: „Určite budeme slúžiť Jehovovi!“+ 22  A tak Jozua povedal ľudu: „Vy sami ste svedkami proti sebe, že ste sa z vlastnej vôle rozhodli slúžiť Jehovovi.“+ Nato povedali: „Sme svedkami.“ 23  „Odstráňte teda cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a obráťte sa celým srdcom k Jehovovi, Bohu Izraela.“ 24  Ľud povedal Jozuovi: „Budeme slúžiť Jehovovi, svojmu Bohu, a jeho budeme počúvať!“ 25  V ten deň Jozua uzavrel s ľudom zmluvu a v Sicheme ustanovil tieto slová ako nariadenie a právny predpis. 26  Potom ich zapísal do knihy Božieho Zákona,+ vzal veľký kameň+ a postavil ho pod mohutný strom pri Jehovovej svätyni. 27  Potom Jozua povedal celému ľudu: „Tento kameň bude slúžiť ako svedok proti nám,+ pretože počul všetko, čo nám Jehova povedal. Keby ste svojho Boha zapreli, ten kameň bude slúžiť ako svedok proti vám.“ 28  S tým Jozua poslal ľud domov, každého na územie, ktoré dostal do dedičstva.+ 29  Po týchto udalostiach Jehovov služobník Jozua, Nunov syn, zomrel vo veku 110 rokov.+ 30  Pochovali ho na území, ktoré patrilo k jeho dedičstvu, v Timnat-Serachu,+ ktorý je v hornatom kraji Efraima, severne od vrchu Gaaš. 31  Izrael slúžil Jehovovi, kým žil Jozua a kým žili starší, ktorí prežili Jozuu a videli všetko, čo Jehova vykonal pre Izrael.+ 32  Jozefove kosti,+ ktoré Izraeliti priniesli z Egypta, pochovali v Sicheme na kuse poľa, ktoré kúpil Jakob za 100 kesít*+ od synov Chamora,+ Sichemovho otca. Toto pole pripadlo do dedičstva Jozefovým synom.+ 33  A zomrel aj Áronov syn Eleazár.+ Pochovali ho v hornatom kraji Efraima na pahorku, ktorý patril jeho synovi Pinchasovi.+

Poznámky pod čiarou

Čiže Eufratu.
Čiže Eufratu.
Dosl. „rozmnožil som jeho semeno“.
Dosl. „dní“.
Čiže na východnej strane.
Al. možno „majitelia pôdy“.
Al. možno „panike; zdeseniu“.
Al. „bezúhonne a v pravde“.
Čiže Eufratu.
Čiže Eufratu.
Dosl. „znamenia“.
Al. „vzburu“.
Staroveká peňažná jednotka neznámej hodnoty.