Jozua 21:1–45

21  Potom hlavy lévitských rodov prišli za kňazom Eleazárom,+ za Jozuom, Nunovým synom, a za hlavami rodov izraelských kmeňov  a povedali im v Šíle+ v kanaánskej krajine: „Jehova prostredníctvom Mojžiša prikázal, aby sme dostali mestá na bývanie a pastviny pre náš dobytok.“+  A tak na Jehovovo nariadenie dali Izraeliti Lévitom zo svojho dedičstva tieto mestá+ s okolitými pastvinami.+  Prvý lós padol na rodiny Kehátovcov.+ Tí Léviti, ktorí boli potomkami kňaza Árona, získali lósom 13 miest na území kmeňa Júda,+ Simeon+ a Benjamín.+  Ostatní Kehátovci získali lósom desať miest od rodín kmeňa Efraim,+ kmeňa Dán a polovice kmeňa Manašše.+  Geršonovci+ získali lósom 13 miest od rodín kmeňa Isachar, Ašer, Naftali a polovice kmeňa Manašše v Bášane.+  Rodiny Meráriovcov+ získali 12 miest na území kmeňa Rúben, Gád a Zebulún.+  Tak Izraeliti pridelili Lévitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako Jehova prikázal prostredníctvom Mojžiša.+  Na území kmeňa Júda a kmeňa Simeon vyčlenili mestá, ktoré sú ďalej vymenované.+ 10  Pripadli Áronovým potomkom z rodín Kehátovcov, lebo na týchto Lévitov padol prvý lós. 11  V hornatom kraji Júdu im dali Kirjat-Arbu+ (Arba bol otcom Anaka), čo je Hebron,+ a okolité pastviny. 12  Ale okolie toho mesta a priľahlé osady dali do vlastníctva Kálebovi, synovi Jefunneho.+ 13  Potomkom kňaza Árona dali Hebron+ s okolitými pastvinami, aby slúžil ako útočiskové mesto pre tých, ktorí niekoho zabili,+ a ďalej Libnu+ s pastvinami, 14  Jattir+ s pastvinami, Eštemou+ s pastvinami, 15  Cholon+ s pastvinami, Debir+ s pastvinami, 16  Ajin+ s pastvinami, Juttu+ s pastvinami a Bet-Šemeš s pastvinami – deväť miest na území týchto dvoch kmeňov. 17  A na území kmeňa Benjamín dostali Gibeon+ s pastvinami, Gebu+ s pastvinami, 18  Anatót+ s pastvinami a Almón s pastvinami – štyri mestá. 19  Celkovo dostali Áronovi potomkovia, kňazi, 13 miest s okolitými pastvinami.+ 20  Ostatné rodiny Kehátovcov, ktorí patrili k Lévitom, získali lósom tieto mestá na území kmeňa Efraim. 21  Ako útočiskové mesto pre tých, ktorí niekoho zabili,+ im dali Sichem+ s pastvinami v hornatom kraji Efraima a okrem neho Gezer+ s pastvinami, 22  Kibcajim s pastvinami a Bet-Choron+ s pastvinami – štyri mestá. 23  Na území kmeňa Dán dostali Elteke s pastvinami, Gibbeton s pastvinami, 24  Ajalon+ s pastvinami a Gát-Rimmon s pastvinami – štyri mestá. 25  A na území polovice kmeňa Manašše dostali Tánach+ s pastvinami a Gát-Rimmon s pastvinami – dve mestá. 26  Ostatné rodiny Kehátovcov dostali teda spolu desať miest s okolitými pastvinami. 27  Rodiny Geršonovcov,+ ktorí patrili k Lévitom, dostali dve mestá na území polovice kmeňa Manašše – Golan+ v Bášane s okolitými pastvinami ako útočiskové mesto pre tých, ktorí niekoho zabili, a Beešteru s pastvinami. 28  Na území kmeňa Isachar+ dostali Kišjon s pastvinami, Daberat+ s pastvinami, 29  Jarmút s pastvinami a En-Ganním s pastvinami – štyri mestá. 30  Na území kmeňa Ašer+ dostali Mišal s pastvinami, Abdon s pastvinami, 31  Chelkat+ s pastvinami a Rechob+ s pastvinami – štyri mestá. 32  A na území kmeňa Naftali dostali ako útočiskové mesto+ pre tých, ktorí niekoho zabili, Kedeš+ v Galilei s okolitými pastvinami a okrem neho Chammot-Dor s pastvinami a Kartan s pastvinami – tri mestá. 33  Spolu dostali rodiny Geršonovcov 13 miest s okolitými pastvinami. 34  Rodiny Meráriovcov,+ ostatní Léviti, dostali na území kmeňa Zebulún+ Jokneam+ s pastvinami, Kartu s pastvinami, 35  Dimnu s pastvinami a Nahalal+ s pastvinami – štyri mestá. 36  Na území kmeňa Rúben dostali Becer+ s pastvinami, Jahac+ s pastvinami, 37  Kedemót s pastvinami a Mefaat s pastvinami – štyri mestá. 38  A na území kmeňa Gád+ dostali ako útočiskové mesto pre tých, ktorí niekoho zabili, Rámot v Gileáde+ s okolitými pastvinami a tiež Machanajim+ s pastvinami, 39  Chešbon+ s pastvinami a Jazer+ s pastvinami – spolu štyri mestá. 40  Rodinám Meráriovcov, čiže ostatným lévitským rodinám, teda pripadlo lósom spolu 12 miest. 41  Na izraelskom území bolo celkovo 48 lévitských miest s pastvinami.+ 42  Okolo každého z týchto miest boli pastviny. 43  Tak dal Jehova Izraelitom celú krajinu, ako prisahal ich predkom,+ a podmanili si ju a usadili sa v nej.+ 44  A Jehova sa postaral, aby mali pokoj na všetkých svojich hraniciach, ako prisahal ich predkom,+ a nikto z ich nepriateľov pred nimi neobstál.+ Jehova im všetkých vydal do rúk.+ 45  Nezlyhal ani jediný sľub* zo všetkých dobrých sľubov, ktoré dal Jehova Izraelu. Všetky sa splnili.+

Poznámky pod čiarou

Al. „slovo“.