Jozua 15:1–63

15  Krajina pridelená*+ rodinám z kmeňa Júda siahala k hranici Edomu,+ k pustatine Cin a k južnému koncu Negebu.  Južná hranica viedla od konca Soľného mora,*+ od jeho južného zálivu,  a tiahla sa na juh k stúpaniu Akrabbím.+ Pokračovala cez Cin, od juhu prechádzala ku Kádeš-Barnei,+ potom cez Checron k Addaru a stáčala sa ku Karke.  Potom pokračovala k Acmónu+ a ďalej viedla k Egyptskému riečnemu údoliu*+ a končila sa pri mori.* To bola južná hranica.  Východnú hranicu tvorilo Soľné more* až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začínala pri zálive, kde sa Jordán vlieva do mora.+  Stúpala k Bet-Chogle,+ prechádzala severne od Bet-Araby+ a potom stúpala ku kameňu Bohana,+ Rúbenovho syna.  Odtiaľ stúpala k Debiru v údolí Achor+ a stáčala sa na sever ku Gilgalu,+ ktorý je pred stúpaním Adummím južne od riečneho údolia.* Pokračovala k prameňu En-Šemeš+ a končila sa pri En-Rogeli.+  Stúpala k Údoliu Hinnomovho syna,+ k južnému svahu mesta Jebuzejcov,+ čo je Jeruzalem.+ Ďalej stúpala na vrchol vrchu, ktorý sa dvíha západne od údolia Hinnom, na severnom konci údolia Refajovcov.  Od vrcholu tohto vrchu bola hranica vytýčená k prameňu Neftoašských vôd+ a viedla k mestám pozdĺž vrchu Efron a ďalej k Baale, čo je Kirjat-Jearim.+ 10  Od Baaly sa stáčala na západ k vrchu Seir, pokračovala cez severný svah vrchu Jearim, čo je Kesalon, zostupovala k Bet-Šemešu+ a viedla cez Timnu.+ 11  Ďalej viedla k severnému svahu Ekrónu,+ pokračovala k Šikkerónu, prechádzala cez vrch Baala k Jabneelu a končila sa pri mori. 12  Západnú hranicu tvorilo Veľké more*+ a jeho pobrežie. To boli hranice územia, ktoré pripadlo rodinám kmeňa Júda. 13  Kálebovi,+ synovi Jefunneho, dal Jozua podiel medzi potomkami Júdu podľa Jehovovho nariadenia. Dal mu Kirjat-Arbu (Arba bol otcom Anaka), čo je Hebron.+ 14  Káleb odtiaľ vyhnal troch Anakových synov:+ Šešaja, Achimána a Talmaja.+ 15  Potom odtiaľ vytiahol proti obyvateľom Debiru.+ (Debir sa predtým volal Kirjat-Sefer.) 16  Vtedy Káleb povedal: „Tomu, kto zaútočí na Kirjat-Sefer a dobyje ho, dám za manželku svoju dcéru Achsu.“ 17  Dobyl ho Otniel,+ syn Kálebovho brata Kenaza.+ A tak mu Káleb dal svoju dcéru Achsu+ za manželku. 18  Cestou domov naliehala na Otniela, aby požiadal jej otca o pole. Keď potom zosadla z osla,* Káleb sa jej opýtal: „Čo si praješ?“+ 19  Odpovedala mu: „Daj mi, prosím, dar ako prejav svojho požehnania. Keď som od teba dostala kus suchej zeme na juhu,* daj mi aj Gullot-Majim.“* A tak jej dal Horný Gullot i Dolný Gullot. 20  To bolo dedičstvo, ktoré pripadlo rodinám kmeňa Júda. 21  V najjužnejšej časti územia kmeňa Júda, smerom k hranici Edomu,+ boli tieto mestá: Kabceel, Eder, Jagúr, 22  Kina, Dimóna, Adáda, 23  Kedeš, Chácor, Jitnán, 24  Zif, Telem, Bealót, 25  Chácor-Chadáta, Kerijót-Checron, čo je Chácor, 26  Amam, Šema, Moláda,+ 27  Chacar-Gadda, Chešmon, Bet-Pelet,+ 28  Chacar-Šual, Beer-Šeba,+ Bizjotja, 29  Baala, Ijim, Ecem, 30  Eltolad, Kesil, Chorma,+ 31  Ciklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaót, Šilchim, Ajin a Rimmon.+ Spolu to bolo 29 miest s priľahlými osadami. 33  V Šefele:+ Eštaol, Córa,+ Ašna, 34  Zanoach, En-Ganním, Tappuach, Enam, 35  Jarmút, Adullam,+ Socho, Azéka,+ 36  Šaarajim,+ Aditajim a Gedéra a Gederotajim* – 14 miest s priľahlými osadami. 37  Cenan, Chadáša, Migdal-Gád, 38  Dilán, Micpe, Jokteel, 39  Lachiš,+ Bockat, Eglon, 40  Kabbon, Lachmam, Kitliš, 41  Gederót, Bet-Dágon, Naama a Makkéda+ – 16 miest s priľahlými osadami. 42  Libna,+ Eter, Ašan,+ 43  Jiftach, Ašna, Necib, 44  Keila, Achzíb a Mareša – deväť miest s priľahlými osadami. 45  Ekrón a okolité mestečká* a osady. 46  Západne od Ekrónu celá oblasť okolo Ašdódu s priľahlými osadami. 47  Ašdód+ a okolité mestečká* a osady, Gaza+ a okolité mestečká a osady a až k Egyptskému riečnemu údoliu* a k Veľkému moru* a jeho pobrežiu.+ 48  V hornatom kraji: Šamir, Jattir,+ Socho, 49  Danna, Kirjat-Sanna, čo je Debir, 50  Anab, Eštemo,+ Anim, 51  Góšen,+ Cholon a Gilo+ – 11 miest s priľahlými osadami. 52  Arab, Dúma, Ešan, 53  Janim, Bet-Tappuach, Aféka, 54  Chumta, Kirjat-Arba, čo je Hebron,+ a Cior – deväť miest s priľahlými osadami. 55  Maón,+ Karmel, Zif,+ Jutta, 56  Jezreel, Jokdeám, Zanoach, 57  Kajin, Gibea a Timna+ – desať miest s priľahlými osadami. 58  Chalchúl, Bet-Cúr, Gedor, 59  Maarat, Bet-Anót a Eltekon – šesť miest s priľahlými osadami. 60  Kirjat-Baal, čo je Kirjat-Jearim,+ a Rabba – dve mestá s priľahlými osadami. 61  V pustatine: Bet-Araba,+ Middin, Sechacha, 62  Nibšán, Soľné mesto a En-Gedi+ – šesť miest s priľahlými osadami. 63  Muži z kmeňa Júda však nedokázali vyhnať Jebuzejcov,+ ktorí bývali v Jeruzaleme,+ a tak tam Jebuzejci bývajú s Júdejcami až dodnes.+

Poznámky pod čiarou

Al. „určená lósom“.
Čiže Mŕtveho mora.
Al. „vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže pri Veľkom mori alebo Stredozemnom mori.
Čiže Mŕtve more.
Al. „od vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže Stredozemné more.
Al. možno „Keď sedela na oslovi a zatlieskala“.
Al. „v Negebe“.
Význ. „vodné nádrže“.
Al. možno „Gedéra a jej ovčince“.
Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. „vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže k Stredozemnému moru.