Hebrejom 7:1–28

  • Melchisedek, jedinečný kráľ a kňaz (1 – 10)

  • Nadradenosť Kristovho kňazstva (11 – 28)

    • Kristus môže úplne zachrániť (25)

7  Tento Melchisedek, kráľ Sálema, kňaz Najvyššieho Boha, sa stretol s Abrahámom, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho.+  Abrahám mu dal* desatinu zo všetkého. Jeho meno sa prekladá v prvom rade ako „kráľ spravodlivosti“, ale okrem toho je aj kráľom Sálema, čiže „kráľom pokoja“.  Neuvádza sa jeho otec, matka, rodokmeň, kedy sa narodil ani kedy zomrel, a tým sa stal podobným Božiemu Synovi a zostáva kňazom navždy.*+  Uvedomte si, aký významný bol ten muž, ktorému Abrahám, hlava rodu,* dal desatinu z najlepšej koristi.+  Podľa Zákona majú tí zo synov Léviho,+ ktorí sú poverení kňazskou službou, príkaz vyberať desiatky od ľudu,+ čiže od svojich bratov, hoci aj oni sú potomkami* Abraháma.  Ale tento muž, ktorý nepochádzal z ich rodu, si vzal desiatky od Abraháma, ktorý dostal sľuby, a požehnal ho.+  Je nesporné, že požehnanie dostáva menej významný od niekoho významnejšieho.  A ďalej: v prvom prípade dostávajú desiatky tí, čo umierajú, ale v druhom prípade niekto, o kom Písmo svedčí, že žije.+  Dalo by sa dokonca povedať, že prostredníctvom Abraháma zaplatil desiatky aj Lévi, ktorý desiatky dostáva, 10  lebo pri stretnutí s Melchisedekom+ bol už budúcim potomkom* svojho predka. 11  Keby sa teda dokonalosť dala dosiahnuť prostredníctvom lévitského kňazstva+ (lebo kňazstvo bolo dôležitým rysom Zákona, ktorý bol daný ľudu), prečo by bolo potom ešte potrebné, aby prišiel iný kňaz, ktorý je označený za kňaza, akým bol Melchisedek,*+ a nie akým bol Áron?* 12  Lebo keď sa mení kňazstvo, musí sa zmeniť aj Zákon.+ 13  Veď ten, o kom sa toto hovorí, pochádza z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári.+ 14  Lebo je zjavné, že náš Pán pochádzal z Júdu,+ ale Mojžiš nepovedal nič o tom, že by kňazi mali pochádzať z tohto kmeňa. 15  A to všetko je ešte jasnejšie, keď sa objavuje iný kňaz,+ podobný Melchisedekovi,+ 16  ktorý sa ním nestal podľa zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života.+ 17  Lebo svedectvo o ňom hovorí: „Ty si navždy kňazom, akým bol Melchisedek.“*+ 18  Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neúčinné.+ 19  Veď Zákon neurobil nič dokonalým.+ Dokonalosť prinieslo zavedenie lepšej nádeje,+ prostredníctvom ktorej sa približujeme k Bohu.+ 20  Okrem toho, keďže to nebolo bez zloženia prísahy 21  (oni sa totiž stali kňazmi bez prísahy, ale tento sa stal kňazom prostredníctvom prísahy toho, ktorý mu povedal: „Jehova* prisahal a svoj názor nezmení:* ‚Ty si navždy kňazom‘“),+ 22  Ježiš sa stal ručiteľom* lepšej zmluvy.+ 23  Navyše, mnohí sa museli stať kňazmi jeden za druhým,+ lebo im smrť bránila zostať nimi natrvalo. 24  Ale pretože on zostáva navždy živý,+ nemá ako kňaz žiadneho nástupcu. 25  Preto môže aj úplne zachrániť tých, ktorí sa prostredníctvom neho približujú k Bohu, lebo je stále živý, aby sa ich zastával.+ 26  Veď práve takého veľkňaza sme potrebovali: verného, nevinného, nepoškvrneného,+ oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesia.+ 27  Nemusí ako tamtí veľkňazi prinášať obete denne,+ najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu,+ lebo to urobil raz navždy, keď obetoval sám seba.+ 28  Lebo Zákon ustanovuje za veľkňazov ľudí so slabosťami,+ ale slovo prísahy,+ ktorá prišla po Zákone, ustanovuje Syna, ktorý bol zdokonalený+ navždy.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „oddelil“.
Al. „natrvalo“.
Al. „patriarcha“.
Dosl. „vyšli z bedier“.
Dosl. „bol v bedrách“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Melchisedeka“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Árona“.
Al. „podľa spôsobu (vzoru) Melchisedeka“.
Al. „a nebude to ľutovať“.
Al. „zárukou“.