Evanjelium Matúša 13:1–58

13  V ten deň Ježiš vyšiel z domu a posadil sa pri mori.  Zhromaždili sa okolo neho veľké zástupy, preto nastúpil do člna a sadol si, zatiaľ čo ľudia stáli na brehu.+  Potom im hovoril o mnohých veciach v podobenstvách:+ „Rozsievač vyšiel siať.+  Ako sial, niektoré semená padli na kraj cesty a prileteli vtáky a vyzobali ich.+  Iné semená padli na skalnaté miesta, kde nebolo veľa pôdy. Ihneď vyklíčili, lebo pôda tam nebola hlboká.+  Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a pretože nemali koreň, uschli.  Ďalšie padli medzi tŕnie a tŕnie vyrástlo a udusilo ich.+  Iné však padli na dobrú pôdu a začali prinášať úrodu: jedny 100-násobnú, ďalšie 60-násobnú, iné 30-násobnú.+  Kto je ochotný počúvať, nech počúva.“+ 10  Prišli za ním učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“+ 11  Odpovedal im: „Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám+ nebeského Kráľovstva, ale im to nie je dané. 12  Lebo kto má, ten dostane viac a bude mať hojnosť, ale kto nemá, ten príde aj o to, čo má.+ 13  Preto im hovorím v podobenstvách. Lebo pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú.+ 14  Spĺňa sa na nich Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, ale neporozumiete, budete pozerať, ale neuvidíte.+ 15  Lebo srdce týchto ľudí prestalo byť vnímavé. Zapchávajú si uši a zatvárajú oči, aby očami nevideli a ušami nepočuli a aby nepochopili, nezapôsobilo to na ich srdce a neobrátili sa a aby som ich neuzdravil.‘+ 16  Ale vy ste šťastní, lebo vaše oči vidia a vaše uši počujú.+ 17  Verte mi, mnohí proroci a spravodliví* túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli to,+ a túžili počuť, čo počujete vy, ale nepočuli to. 18  Vypočujte si teda, čo znamená podobenstvo o rozsievačovi.+ 19  Keď niekto počuje slovo* o Kráľovstve, ale nechápe ho, prichádza ten zlý+ a berie to, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je človek, u ktorého bolo semeno zasiate na kraji cesty.+ 20  Keď je semeno zasiate na skalnatú pôdu, znamená to, že človek počuje slovo o Kráľovstve a prijíma ho s radosťou.+ 21  Nejaký čas napreduje, hoci sa v ňom semeno nezakorení. Ale keď prídu ťažkosti a prenasledovanie pre to slovo, ihneď stráca vieru. 22  Keď je semeno zasiate medzi tŕnie, znamená to, že človek počuje slovo o Kráľovstve, ale prílišné starosti spojené so životom v tomto svete*+ a podvodná moc bohatstva dusia to slovo a ono neprináša žiadnu úrodu.+ 23  Keď je semeno zasiate do dobrej pôdy, znamená to, že človek počuje slovo o Kráľovstve, pochopí ho a prináša úrodu: niekto 100-násobnú, ďalší 60-násobnú, iný 30-násobnú.“+ 24  Porozprával im ďalšie podobenstvo: „Nebeské Kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojom poli dobré semeno. 25  Keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, medzi pšenicu nasial burinu a odišiel. 26  Keď vzišli steblá a ukázali sa klasy, objavila sa aj burina. 27  Za hospodárom prišli jeho otroci a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojom poli dobré semeno? Kde sa na ňom vzala burina?‘ 28  Odpovedal im: ‚To urobil nepriateľ.‘+ ‚Chceš, aby sme ju išli vytrhať?‘ spýtali sa. 29  On povedal: ‚Nie, lebo pri trhaní buriny by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. 30  Nech oboje rastie spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Najprv vytrhajte burinu a zviažte ju do snopov na spálenie. Potom zhromaždite pšenicu do mojej sýpky.‘“+ 31  Povedal im aj toto podobenstvo: „Nebeské Kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli.+ 32  Je síce najmenšie zo všetkých semien, ale vyrastie z neho najväčšia bylina a stane sa stromom. A prilietajú vtáky a hniezdia v jeho vetvách.“ 33  Rozprával im ďalšie podobenstvo: „Nebeské Kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch veľkých mier* múky a celé cesto vykysne.“+ 34  Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Inak ako v podobenstvách k nim nehovoril.+ 35  Tak sa naplnili slová proroka: „Otvorím ústa v podobenstvách, oznámim veci, ktoré boli skryté od začiatku.“*+ 36  Potom poslal zástupy preč a vošiel do domu. Prišli k nemu jeho učeníci a prosili ho: „Vysvetli nám podobenstvo o burine na poli.“ 37  Odpovedal im: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka, 38  pole je svet,+ dobré semeno sú synovia Kráľovstva, burina sú synovia toho zlého+ 39  a nepriateľ, ktorý ju zasial, je Diabol. Žatva je záver tohto usporiadania sveta* a ženci sú anjeli. 40  V závere tohto usporiadania sveta* to bude tak, ako keď sa burina vytrhá a spáli v ohni.+ 41  Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho Kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú iných na hriech,* a tých, ktorí páchajú zlo, 42  a hodia ich do ohnivej pece.+ Tam budú plakať a škrípať zubami. 43  Vtedy budú spravodliví žiariť jasne ako slnko+ v Kráľovstve svojho Otca. Kto je ochotný počúvať, nech počúva. 44  Nebeské Kráľovstvo sa podobá pokladu skrytému na poli, ktorý nejaký človek našiel a znovu ukryl. A od radosti ide, predá všetko, čo má, a kúpi to pole.+ 45  Nebeské Kráľovstvo sa tiež podobá cestujúcemu obchodníkovi, ktorý hľadá vzácne perly. 46  Keď nájde drahocennú perlu, odíde, ihneď predá všetko, čo má, a kúpi ju.+ 47  Nebeské Kráľovstvo sa podobá aj vlečnej sieti spustenej do mora, ktorá zachytáva všetky druhy rýb. 48  Keď je plná, vytiahnu ju na breh, sadnú si a dobré ryby+ dajú do nádob a nevhodné+ vyhodia. 49  Tak to bude v závere tohto usporiadania sveta.* Vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých 50  a zlých hodia do ohnivej pece. Tam budú plakať a škrípať zubami. 51  Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. 52  Nato im povedal: „Keď je to tak, hovorím vám: Každý, kto sa dozvie o nebeskom Kráľovstve a verejne o ňom vyučuje, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojej pokladnice nové aj staré veci.“ 53  Keď Ježiš dorozprával tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54  Prišiel do svojej domoviny+ a začal tam vyučovať v synagóge. Ľudia žasli a hovorili: „Odkiaľ má takú múdrosť? A kto mu dal schopnosť robiť zázraky?*+ 55  Nie je to syn toho tesára?+ Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?*+ 56  A nežijú tu aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to všetko má?“+ 57  A to im zabránilo uveriť v neho.+ Ježiš im povedal: „Proroka si vážia všade, len nie v jeho domovine a v jeho vlastnom dome.“+ 58  A neurobil tam veľa zázrakov,* pretože nemali vieru.

Poznámky pod čiarou

Al. „Boží služobníci“.
Al. „správu“.
Al. „v tomto systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „do troch seí“. Jedna sea zodpovedala 7,33 l. Pozri dodatok B14.
Dosl. „od založenia“.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „všetko, čo spôsobuje pád“.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „mocné skutky“.
Zjavne ten, ktorý napísal List Júdu.
Al. „mocných skutkov“.