Evanjelium Matúša 12:1–50

12  Raz v sabat Ježiš prechádzal cez obilné pole. Jeho učeníci vyhladli a začali trhať klasy a jesť zrno.+  Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo sa v sabat nesmie!“+  Povedal im: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď on a jeho muži vyhladli?+  Ako vošiel do Božieho domu a so svojimi mužmi jedol chleby predloženia,*+ hoci ich smeli jesť iba kňazi?+  Alebo ste nečítali v Zákone, že kňazi v chráme počas sabatu pracujú? Hoci tým porušujú sabat, zostávajú bez viny.+  Ale hovorím vám, že tu je niekto významnejší ako chrám.+  Keby ste však rozumeli, čo znamenajú slová: ‚Milosrdenstvo chcem,+ a nie obete,‘+ neodsúdili by ste nevinných.  Lebo Syn človeka je Pánom sabatu.“+  Keď odtiaľ odišiel, vošiel do synagógy. 10  Bol tam človek s ochrnutou* rukou.+ Aby mohli Ježiša obžalovať, spýtali sa ho: „Je dovolené v sabat uzdravovať?“+ 11  Povedal im: „Keby mal niekto z vás jedinú ovcu a tá by v sabat spadla do jamy, nevytiahol by ju odtiaľ?+ 12  O čo cennejší je človek než ovca! Teda v sabat je dovolené urobiť dobrý skutok.“ 13  Potom povedal tomu mužovi: „Vystri ruku.“ A on ju vystrel a mal ju opäť zdravú. 14  Ale farizeji vyšli a radili sa, ako ho zabiť. 15  Keď to Ježiš zistil, odišiel odtiaľ a mnoho ľudí išlo za ním.+ Uzdravoval všetkých chorých, 16  ale prísne im prikazoval, aby o ňom druhým nehovorili.+ 17  Tak sa splnili slová proroka Izaiáša: 18  „Toto je môj služobník,+ ktorého som si vybral, môj milovaný, z ktorého mám radosť!*+ Zošlem naňho svojho ducha+ a objasní národom, čo je právo. 19  Nebude sa hádať+ ani kričať a nikto nebude počuť jeho hlas na hlavných uliciach. 20  Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nezahasí,+ kým nenastolí právo. 21  V jeho meno budú dúfať národy.“+ 22  Potom mu priviedli slepého a nemého človeka, ktorý bol posadnutý démonom. Uzdravil ho a ten človek začal hovoriť a vidieť. 23  Zástupy žasli a hovorili: „Čo ak je to ten Syn Dávidov?“ 24  Keď to počuli farizeji, povedali: „Ten vyháňa démonov len vďaka tomu, že mu pomáha Belzebub,* vládca démonov.“+ 25  Ježiš vedel, ako uvažujú, a preto im povedal: „Každé kráľovstvo, ktoré je rozdelené samo proti sebe, padne a žiadne mesto a žiadna rodina, ktorá je rozdelená sama proti sebe, neobstojí. 26  Takisto ak Satan vyháňa Satana, ide sám proti sebe. Ako potom obstojí jeho kráľovstvo? 27  A ak ja vyháňam démonov s pomocou Belzebuba, vďaka komu ich vyháňajú vaši učeníci? Preto oni budú vašimi sudcami. 28  Ale ak vyháňam démonov pomocou Božieho ducha, potom vás Božie Kráľovstvo zastihlo nepripravených.+ 29  A ako môže niekto vniknúť do domu silného muža a vykradnúť ho, ak toho muža najprv nezviaže? Až potom môže vykradnúť jeho dom. 30  Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje.+ 31  Preto vám hovorím, že ľuďom budú odpustené akékoľvek hriechy a znevažujúce reči, ale rúhanie proti duchu im nebude odpustené.+ 32  Napríklad tomu, kto hovorí proti Synovi človeka, bude odpustené.+ Ale tomu, kto hovorí proti svätému duchu, nebude odpustené, ani v tomto usporiadaní sveta,* ani v prichádzajúcom.+ 33  Môžete vypestovať buď dobrý strom, ktorý bude prinášať dobré ovocie, alebo zlý strom, ktorý bude prinášať zlé ovocie. Strom sa pozná podľa ovocia.+ 34  Potomstvo vreteníc,+ ako môže z vašich úst vychádzať niečo dobré, keď ste zlí? Ústa hovoria to, čím je naplnené srdce.+ 35  Dobrý človek vyberá zo svojho dobrého pokladu dobré veci, ale zlý človek vyberá zo svojho zlého pokladu zlé veci.+ 36  Hovorím vám, že v súdny deň sa ľudia budú zodpovedať+ z každého prázdneho* slova, ktoré vyslovia. 37  Lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za spravodlivého a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ 38  Niektorí znalci Zákona a farizeji mu na to povedali: „Učiteľ, chceme od teba nejaké znamenie.“+ 39  On im však odpovedal: „Zlá a neverná* generácia žiada znamenie, ale nedostane žiadne okrem znamenia proroka Jonáša.+ 40  Tak ako bol Jonáš v bruchu veľkej ryby tri dni a tri noci,+ aj Syn človeka bude v srdci zeme tri dni a tri noci.+ 41  Ľudia z Ninive vstanú na súde s touto generáciou a odsúdia ju, lebo keď počuli, čo zvestoval Jonáš, robili pokánie.+ Ale tu je niekto významnejší ako Jonáš.+ 42  Kráľovná z juhu vstane na súde s touto generáciou a odsúdi ju, lebo prišla z veľkej diaľky, aby počula Šalamúnove múdre slová.+ Ale tu je niekto významnejší ako Šalamún.+ 43  Keď z človeka vyjde zlý* duch, prechádza vyprahnutými miestami a hľadá miesto, kde by si odpočinul, no žiadne nenachádza.+ 44  Vtedy si povie: ‚Vrátim sa do domu, z ktorého som sa vysťahoval.‘ Keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. 45  Potom privedie sedem ďalších duchov, horších ako on. Vojdú dnu a usadia sa tam a nakoniec je ten človek v horšej situácii, ako bol na začiatku.+ Tak to bude aj s touto zlou generáciou.“ 46  Kým ešte hovoril k zástupom, prišla jeho matka a bratia.+ Zostali stáť vonku a chceli s ním hovoriť.+ 47  Ktosi mu povedal: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.“ 48  Ale Ježiš mu povedal: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49  Ukázal na svojich učeníkov a povedal: „Pozrite, moja matka a moji bratia!+ 50  Lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebi, je mojím bratom a sestrou a matkou.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „vystavenia“.
Dosl. „uschnutou“.
Al. „ktorého schválila moja duša“.
Označenie používané na Satana.
Al. „v tomto systéme vecí; v tomto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „zraňujúceho“.
Dosl. „cudzoložná“.
Dosl. „nečistý“.