Evanjelium Matúša 11:1–30

  • Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi (1 – 15)

  • Odsúdenie generácie, ktorá sa nechce kajať (16 – 24)

  • Ježiš chváli Otca, že uprednostňuje pokorných (25 – 27)

  • Ježišovo jarmo občerstvuje (28 – 30)

11  Ježiš dal pokyny svojim dvanástim učeníkom a potom odišiel vyučovať a zvestovať do okolitých miest.+  Ján sa vo väzení+ dopočul o Kristových skutkoch a poslal svojich učeníkov,+  aby sa ho spýtali: „Si ten, ktorý má prísť, alebo máme očakávať niekoho iného?“+  Ježiš im odpovedal: „Keď sa vrátite k Jánovi, povedzte mu, čo počujete a vidíte:+  Slepí vidia,+ chromí chodia, malomocní+ sú uzdravovaní,* hluchí počujú, mŕtvi sú kriesení a chudobným sa oznamuje dobrá správa.+  Šťastný je ten, kto o mne nepochybuje.“*+  Keď odišli, Ježiš začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Na čo ste sa vyšli pozrieť do pustatiny?+ Na trstinu zmietanú vetrom?+  Na koho ste sa vyšli pozrieť? Na človeka v drahom rúchu? Tí, ktorí nosia drahé rúcha, bývajú v kráľovských palácoch.  Tak prečo ste prišli? Chceli ste vidieť proroka? Hovorím vám, on je omnoho viac ako prorok.+ 10  On je ten, o ktorom je napísané: ‚Posielam pred tebou* svojho posla, ktorý ti pripraví cestu.‘+ 11  Uisťujem vás, že zo všetkých ľudí, ktorí kedy žili, nebol nikto významnejší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší* v nebeskom Kráľovstve je väčší ako on.+ 12  Odo dní Jána Krstiteľa až dodnes je nebeské Kráľovstvo cieľom, o ktorý sa ľudia vytrvalo usilujú. A tí, ktorí vo svojom úsilí nepoľavujú, ho dosahujú.+ 13  Proroci a Zákon prorokovali až po Jána.+ 14  A či už tomu uveríte, alebo nie, on je ‚Eliáš, ktorý má prísť‘.+ 15  Kto je ochotný počúvať, nech počúva. 16  Ku komu prirovnám túto generáciu?+ Podobá sa deťom, ktoré sedia na trhoviskách a kričia na svojich kamarátov: 17  ‚Hrali sme vám na flaute, ale vy ste netancovali. Plakali sme, ale vy ste s nami nesmútili.‘ 18  Prišiel Ján, ten nejedol a nepil a ľudia hovoria: ‚Je posadnutý démonom.‘ 19  Prišiel Syn človeka, ten jedol a pil+ a ľudia hovoria: ‚Je nenásytný, rád si vypije* a priatelí sa s vyberačmi daní a hriešnikmi.‘+ Ale múdrosť sa prejaví* skutkami.“*+ 20  Potom začal karhať mestá, v ktorých sa stalo najviac jeho zázrakov,* za to, že nerobili pokánie: 21  „Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidóne stali také zázraky* ako u vás, dávno by sa kajali vo vrecovine a popole.+ 22  Hovorím vám, že Týru a Sidónu bude v súdny deň znesiteľnejšie ako vám.+ 23  A ty, Kafarnaum,+ budeš azda vyvýšený do neba? Do hrobu* pôjdeš!+ Lebo keby sa v Sodome stali také zázraky, aké sa stali v tebe, bola by tu až dodnes. 24  Hovorím vám, že Sodome bude v súdny deň znesiteľnejšie ako vám.“+ 25  Potom Ježiš povedal: „Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si skryl tieto veci pred múdrymi a učenými a zjavil si ich malým deťom.+ 26  Áno, Otče, lebo tak si si to prial. 27  Môj Otec mi odovzdal všetko.+ Nikto nevie všetko o Synovi, iba Otec,+ a nikto nevie všetko o Otcovi, iba Syn a každý, komu ho Syn chce zjaviť.+ 28  Poďte ku mne všetci, ktorí ťažko pracujete a ste preťažení, a ja vás občerstvím. 29  Vezmite na seba moje jarmo* a učte sa odo mňa, pretože som mierny a pokorný,*+ a opäť nadobudnete silu.* 30  Lebo moje jarmo je príjemné* a môj náklad je ľahký.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „očisťovaní“.
Al. „pre koho nie som príčinou pádu“.
Dosl. „pred tvojou tvárou“.
Al. „najmenej významný“.
Al. „pijan vína“.
Al. „sa dokáže ako pravá; sa obháji“.
Al. „výsledkami“.
Al. „mocných skutkov“.
Al. „mocné skutky“.
Al. „do hádesu“, čiže do obrazného hrobu ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „pokorný v srdci“.
Al. „a nájdete občerstvenie pre svoje duše“.
Al. „sa dobre nesie“.