Evanjelium Matúša 1:1–25

1  Rodokmeň* Ježiša Krista,* syna Dávida,+ syna Abraháma:+   Abrahám sa stal otcom Izáka,+Izák sa stal otcom Jakoba,+Jakob sa stal otcom Júdu+ a jeho bratov,   Júda sa stal otcom Pereca a Zeracha+ a ich matkou bola Támar,Perec sa stal otcom Checrona,+Checron sa stal otcom Rama,+   Ram sa stal otcom Amminadába,Amminadáb sa stal otcom Nachšona,+Nachšon sa stal otcom Salmóna,   Salmón sa stal otcom Boaza a matkou bola Rachab,+Boaz sa stal otcom Obéda a matkou bola Rút,+Obéd sa stal otcom Izaja,+   Izaj sa stal otcom kráľa Dávida.+ Dávid sa stal otcom Šalamúna+ a matkou bola Uriášova manželka,   Šalamún sa stal otcom Rechoboáma,+Rechoboám sa stal otcom Abijaha,Abijah sa stal otcom Asu,+   Asa sa stal otcom Jehošafata,+Jehošafat sa stal otcom Jehoráma,+Jehorám sa stal otcom Uzzijaha,   Uzzijah sa stal otcom Jotáma,+Jotám sa stal otcom Achaza,+Achaz sa stal otcom Ezechiáša,+ 10  Ezechiáš sa stal otcom Manaššeho,+Manašše sa stal otcom Amona,+Amon sa stal otcom Joziáša,+ 11  Joziáš+ sa stal otcom Jekonjaha+ a jeho bratov v čase, keď boli Židia odvedení do Babylona.+ 12  V Babylone sa Jekonjah stal otcom Šealtiela,Šealtiel sa stal otcom Zorobábela,+ 13  Zorobábel sa stal otcom Abiuda,Abiud sa stal otcom Eljákima,Eljákim sa stal otcom Azora, 14  Azor sa stal otcom Cádoka,Cádok sa stal otcom Achima,Achim sa stal otcom Eliúda, 15  Eliúd sa stal otcom Eleazára,Eleazár sa stal otcom Mattana,Mattan sa stal otcom Jakoba, 16  Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, ktorej sa narodil Ježiš,+ nazývaný Kristus.+ 17  Od Abraháma po Dávida bolo 14 generácií, od Dávida po odvedenie Židov do Babylona 14 generácií a od odvedenia Židov do Babylona po Krista 14 generácií. 18  S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale pred tým, ako sa vzali, sa ukázalo, že je tehotná pôsobením svätého ducha.*+ 19  Jej manžel Jozef bol spravodlivý človek a nechcel ju vystaviť verejnej hanbe. Preto sa rozhodol, že sa s ňou tajne rozvedie.+ 20  Ale keď si to premyslel, zjavil sa mu vo sne Jehovov* anjel a povedal mu: „Jozef, syn Dávida, neboj sa vziať si domov svoju manželku Máriu, lebo otehotnela* pôsobením svätého ducha.+ 21  Porodí syna a dáš mu meno Ježiš,*+ lebo on vyslobodí* svoj ľud z hriechov.“+ 22  Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo to, čo povedal Jehova* prostredníctvom svojho proroka: 23  „Panna otehotnie a porodí syna a dajú mu meno Immanuel,“+ čo v preklade znamená „S nami je Boh“.+ 24  Keď sa Jozef prebudil, urobil, čo mu prikázal Jehovov* anjel, a vzal svoju manželku k sebe domov. 25  Ale nemal s ňou styk, kým neporodila syna,+ a dal mu meno Ježiš.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Kniha o živote“.
Al. „Mesiáša; Pomazaného“.
Al. „činnej sily“, čiže Božej sily v činnosti.
Toto je prvé z 237 miest v Kresťanských gréckych písmach, kde sa v hlavnom texte tohto prekladu vyskytuje Božie meno Jehova. Pozri dodatok A5.
Al. „ten, ktorý v nej bol splodený, bol splodený“.
Zodpovedá hebrejskému menu Ješua alebo Jehošua, čo znamená „Jehova je záchrana“.
Dosl. „zachráni“.