Evanjelium Lukáša 5:1–39

5  Raz Ježiš vyučoval pri Genezaretskom jazere*+ a zástup sa naňho tlačil, aby počul Božie slovo.  Ježiš si všimol, že na brehu jazera sú dva člny a že z nich vystúpili rybári a perú siete.+  Nastúpil do člna, ktorý bol Šimonov, a poprosil ho, aby odrazili kúsok od brehu. Potom si sadol a vyučoval zástup z člna.  Keď dohovoril, povedal Šimonovi: „Zájdi na hlbinu a spusťte siete.“  Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili.+ Ale na tvoj príkaz spustím siete.“  Keď to urobili, chytili toľko rýb, až sa siete začali trhať.+  Preto zakývali na svojich spoločníkov v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Keď prišli, naplnili rybami oba člny až tak, že sa skoro potápali.  Keď to Šimon Peter videl, padol pred Ježišom na kolená a povedal: „Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek.“  Povedal to, lebo keď videli ten úlovok, všetkých sa zmocnil úžas. 10  Rovnako žasli aj Zebedejovi synovia Jakub a Ján,+ ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. No Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. Odteraz budeš loviť živých ľudí.“+ 11  A keď sa s člnmi vrátili na breh, všetko opustili a nasledovali ho.+ 12  Keď bol Ježiš v jednom meste, uvidel ho muž, ktorý bol postihnutý ťažkým malomocenstvom. Padol tvárou k zemi a prosil ho: „Pane, keby si chcel, môžeš ma uzdraviť.“*+ 13  Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem. Buď uzdravený.“* A jeho malomocenstvo okamžite zmizlo.+ 14  Potom tomu mužovi prikázal, aby o tom nikomu nehovoril, a dodal: „Choď sa ukázať kňazovi a prines obeť za svoje očistenie, tak ako nariadil Mojžiš.+ Bude to pre nich svedectvo.“+ 15  No správy o ňom sa šírili stále viac a veľké zástupy ľudí sa schádzali, aby ho počúvali a aby ich uzdravoval z chorôb.+ 16  A on často chodieval na pusté miesta a modlil sa tam. 17  Keď raz vyučoval v jednom dome, sedeli tam farizeji a učitelia Zákona, ktorí prišli zo všetkých galilejských a judských dedín a z Jeruzalema. A Jehova* mu dával moc, aby uzdravoval.+ 18  Vtedy nejakí muži priniesli na nosidlách ochrnutého človeka a snažili sa ho dostať dovnútra a položiť pred Ježiša.+ 19  Ale keď sa im to pre zástup nepodarilo, vyšli na strechu, odstránili hlinenú krytinu a spustili ho na nosidlách medzi ľudí, priamo pred Ježiša. 20  Keď videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Tvoje hriechy sú ti odpustené.“+ 21  Znalci Zákona a farizeji začali uvažovať a hovoriť: „Čo je to za rúhača? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha?“+ 22  Ale Ježiš rozpoznal, o čom uvažujú, a povedal im: „O čom to uvažujete vo svojom srdci? 23  Čo je ľahšie povedať: ‚Tvoje hriechy sú ti odpustené‘ alebo ‚Vstaň a choď‘? 24  Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi právomoc odpúšťať hriechy...“ obrátil sa k ochrnutému a povedal: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si nosidlá a choď domov.“+ 25  A on pred ich očami vstal, vzal si lôžko a cestou domov chválil Boha. 26  Všetkých sa zmocnil úžas, oslavovali Boha a naplnení bázňou hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“ 27  Potom odtiaľ Ježiš vyšiel a uvidel vyberača daní, ktorý sa volal Lévi, ako sedí v daňovom úrade. Povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“+ 28  On vstal, všetko opustil a nasledoval ho. 29  A pripravil pre Ježiša vo svojom dome veľkú hostinu. Medzi hosťami* bolo veľa vyberačov daní a iných ľudí.+ 30  Farizeji a znalci Zákona reptali a hovorili jeho učeníkom: „Ako to, že jete a pijete s vyberačmi daní a hriešnikmi?“+ 31  Ježiš im odpovedal: „Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí.+ 32  Neprišiel som vyzývať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov.“+ 33  Povedali mu: „Jánovi učeníci sa často postia a úpenlivo sa modlia a to isté robia učeníci farizejov, ale tvoji učeníci jedia a pijú.“+ 34  Ježiš sa ich spýtal: „Môžete prinútiť priateľov ženícha, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35  Ale príde čas, keď im ženícha+ vezmú. Potom sa budú postiť.“+ 36  Uviedol im aj príklad: „Nikto nevystrihuje záplatu z nového odevu, aby ju prišil na starý. Ak to urobí, nová záplata sa odtrhne. A záplata z nového odevu sa ani nehodí na starý.+ 37  Podobne nikto nenalieva nové víno do starých kožených mechov. Ak to urobí, víno roztrhne mechy, vyleje sa a mechy sa zničia. 38  Nové víno sa musí naliať do nových kožených mechov. 39  Nikto, kto pil staré víno, nechce nové, lebo hovorí: ‚Staré je lahodné.‘“

Poznámky pod čiarou

Čiže pri Galilejskom mori.
Dosl. „očistiť“.
Dosl. „očistený“.
Al. „tými, ktorí spočívali pri stole“.