Evanjelium Lukáša 4:1–44

4  Potom sa Ježiš, plný svätého ducha, vrátil od Jordánu. Duch ho vodil po pustatine+  40 dní a pokúšal ho tam Diabol.+ V tých dňoch nič nejedol, a preto keď uplynuli, pocítil hlad.  Vtedy mu Diabol povedal: „Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z tohto kameňa stal chlieb.“  Ale Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Človek nebude žiť len z chleba.‘“+  Potom ho Diabol vyviedol na vrch a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta.+  Povedal mu: „Dám ti všetku moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo mne bola daná+ a dávam ju, komu chcem.  Ak sa mi pokloníš a budeš ma uctievať,* to všetko bude tvoje.“  Ježiš mu odpovedal: „Je napísané: ‚Jehovu,* svojho Boha, budeš uctievať a iba jemu budeš slúžiť.‘“*+  Potom ho odviedol do Jeruzalema, postavil ho na chrámové cimburie* a povedal mu: „Ak si Boží syn, skoč odtiaľto dolu,+ 10  lebo je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz, aby ťa ochránili,‘ 11  a ‚ponesú ťa na rukách, aby si si neudrel nohu o kameň‘.“+ 12  Ježiš mu odpovedal: „Je napísané: ‚Nebudeš skúšať Jehovu,* svojho Boha.‘“+ 13  A Diabol ho prestal pokúšať, odišiel od neho a čakal na ďalšiu vhodnú príležitosť.+ 14  Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galiley+ a po celom okolí sa o ňom šírili dobré správy. 15  Vyučoval v synagógach a všetci si ho vážili. 16  Keď prišiel do Nazareta,+ kde vyrastal, vošiel podľa svojho zvyku v sabatný deň do synagógy+ a postavil sa, aby čítal. 17  Podali mu zvitok proroka Izaiáša. Rozvinul ho a našiel miesto, kde bolo napísané: 18  „Jehovov* duch je na mne, lebo ma pomazal,* aby som zvestoval dobrú správu chudobným. Poslal ma, aby som oznámil zajatým, že budú prepustení, a slepým, že sa im vráti zrak, a aby som oslobodil utláčaných+ 19  a hlásal rok Jehovovej* priazne.“+ 20  Nato zvinul zvitok, vrátil ho služobníkovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa naňho upreli s napätím. 21  Ježiš povedal: „Dnes sa naplnil výrok z Písma, ktorý ste práve počuli.“+ 22  A všetci sa o ňom začali pochvalne vyjadrovať, žasli nad jeho pútavými slovami+ a hovorili: „Či to nie je Jozefov syn?“+ 23  Povedal im: „Určite na mňa vztiahnete príslovie ‚lekár, vylieč sa sám‘ a poviete: ‚Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume.+ Urob to i tu, vo svojej domovine.‘“ 24  A pokračoval: „Hovorím vám, že žiadneho proroka neprijímajú v jeho domovine.+ 25  Verte mi, keď v Eliášových dňoch tri roky a šesť mesiacov nepršalo a v celej krajine nastal veľký hlad, v Izraeli bolo mnoho vdov.+ 26  No Eliáš nebol poslaný k žiadnej z nich, iba k vdove do Sarepty* v Sidóne.+ 27  A v časoch proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných, ale ani jeden z nich nebol uzdravený,* iba Sýrčan Naaman.“+ 28  Všetci, ktorí to v synagóge počuli, sa rozhnevali,+ 29  vstali a hnali Ježiša za mesto. Doviedli ho k zrázu vrchu, na ktorom stálo ich mesto, a chceli ho zhodiť dolu. 30  Ale prešiel pomedzi nich a šiel svojou cestou.+ 31  Odišiel do galilejského mesta Kafarnaum a v sabaty tam vyučoval.+ 32  Ľudia žasli nad tým, ako vyučuje,+ lebo hovoril ako ten, kto má moc.* 33  V synagóge bol človek posadnutý zlým* duchom, démonom, a hlasno kričal:+ 34  „Čo od nás chceš, Ježiš Nazaretský?+ Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“+ 35  Ale Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Démon hodil toho človeka medzi nich, vyšiel z neho a vôbec mu neublížil. 36  Všetkých to ohromilo a hovorili jeden druhému: „Pozrite, akú moc a silu majú jeho slová! Rozkazuje zlým* duchom a oni vychádzajú!“ 37  A správa o ňom sa šírila po celom kraji. 38  Keď Ježiš odišiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonova svokra mala vysokú horúčku a prosili ho, aby ju uzdravil.+ 39  Sklonil sa k nej, uzdravil ju z horúčky a žena hneď vstala a obsluhovala ich. 40  Po západe slnka k nemu všetci privádzali svojich chorých, ktorí trpeli rôznymi ťažkosťami. On na každého kládol ruky a všetkých uzdravoval.+ 41  A z mnohých vychádzali démoni a kričali: „Ty si Boží Syn!“+ Ale on ich prísne napomínal a nedovoľoval im hovoriť,+ lebo vedeli, že je Kristus.+ 42  Na svitaní šiel na osamelé miesto.+ No zástupy ho hľadali, a keď ho našli, prehovárali ho, aby od nich neodišiel. 43  Ale on im povedal: „Musím oznamovať dobrú správu o Božom Kráľovstve aj v iných mestách, lebo na to som bol poslaný.“+ 44  A chodil po judských synagógach a zvestoval.

Poznámky pod čiarou

Al. „Ak mi preukážeš akt uctievania“. Z gréckeho slovesa vyplýva, že malo ísť o jeden prejav uctievania.
Al. „preukazovať svätú službu“.
Al. „na najvyššie miesto chrámu“.
Čiže Jehova ma pomazal.
Al. „do Carefatu“.
Dosl. „očistený“.
Al. „právomoc; autoritu“.
Dosl. „nečistým“.
Dosl. „nečistým“.