Evanjelium Lukáša 3:1–38

3  V 15. roku panovania cisára Tibéria, keď bol Pontský Pilát miestodržiteľom Judey, Herodes*+ oblastným vládcom* Galiley, jeho brat Filip oblastným vládcom Iturey a Trachonitidy a Lysaniáš oblastným vládcom Abileny,  za dní hlavných kňazov Annáša a Kaifáša,+ dostal Zachariášov syn Ján+ v pustatine posolstvo od Boha.+  Preto obišiel celý kraj pozdĺž Jordánu a zvestoval ľuďom, že sa majú kajať zo svojich hriechov, aby im boli odpustené, a že na znak pokánia sa majú dať pokrstiť.+  Stalo sa to presne tak, ako sa píše v knihe proroka Izaiáša: „Niekto volá v pustatine: ‚Pripravte Jehovovu* cestu, vyrovnajte jeho chodníky!+  Nech je každé údolie zasypané a každý vrch a kopec zrovnaný so zemou a nech sa z kľukatých ciest stanú priame a z hrboľatých ciest hladké.  A všetci ľudia* uvidia záchranu od Boha.‘“*+  Keď za Jánom prichádzali zástupy ľudí, aby sa dali pokrstiť, hovoril im: „Potomstvo vreteníc, kto vám povedal, že môžete uniknúť prichádzajúcemu hnevu?+  Najprv prejavujte pokánie svojimi skutkami.* Nehovorte si: ‚Naším otcom je Abrahám.‘ Hovorím vám, že Boh dokáže stvoriť Abrahámovi deti z týchto kameňov.  Sekera je už priložená ku koreňom stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa.“+ 10  Ľudia sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11  Odpovedal im: „Nech sa ten, kto má dva odevy,* rozdelí s tým, kto nemá žiaden, a nech to isté urobí ten, kto má čo jesť.“+ 12  Prišli aj vyberači daní, aby sa dali pokrstiť,+ a pýtali sa: „Učiteľ, čo máme robiť?“ 13  Povedal im: „Nepožadujte* väčšiu daň, ako je určená.“+ 14  Aj vojaci sa ho pýtali: „A čo máme robiť my?“ Odpovedal im: „Nikoho nevydierajte ani krivo neobviňujte,+ ale buďte spokojní so svojou mzdou.“* 15  Všetci ľudia boli plní očakávania a v duchu si hovorili o Jánovi: „Nie je to Kristus?“+ 16  Ján všetkým odpovedal: „Ja vás krstím vodou. No prichádza niekto, kto má väčšiu moc ako ja, a tomu nie som hodný ani rozviazať remienky na sandáloch.+ On vás bude krstiť svätým duchom a ohňom.+ 17  V ruke má vejačku,* ktorou vyčistí svoje mlatovisko.* Pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli neuhasiteľným ohňom.“ 18  Dával ľuďom ešte mnoho iných rád a oznamoval im dobrú správu. 19  Oblastného vládcu Herodesa karhal za jeho manželstvo s Herodiadou, manželkou jeho brata, a za všetko zlo, ktoré napáchal. 20  A Herodes k svojim zlým skutkom pridal aj to, že dal Jána uväzniť.+ 21  Keď sa všetci ľudia dávali krstiť, bol pokrstený aj Ježiš.+ Keď sa modlil, otvorilo sa nebo,+ 22  zostúpil naňho svätý duch v podobe holubice a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, mám z teba radosť.“*+ 23  Keď Ježiš+ začal svoju službu, mal asi 30 rokov.+ Bol, ako sa domnievali, synomJozefa,+syna Héliho, 24  syna Mattata,syna Léviho,syna Melchiho,syna Jannaja,syna Jozefa, 25  syna Mattatiáša,syna Amosa,syna Náhuma,syna Esliho,syna Naggaja, 26  syna Maata,syna Mattatiáša,syna Semeina,syna Jozecha,syna Jódu, 27  syna Joanana,syna Résu,syna Zorobábela,+syna Šealtiela,+syna Neriho, 28  syna Melchiho,syna Addiho,syna Kosama,syna Elmadama,syna Era, 29  syna Jesusa,syna Eliezera,syna Jorima,syna Mattata,syna Léviho, 30  syna Simeona,syna Judáša,syna Jozefa,syna Jonama,syna Eljákima, 31  syna Meleu,syna Mennu,syna Mattatu,syna Nátana,+syna Dávida,+ 32  syna Izaja,+syna Obéda,+syna Boaza,+syna Salmóna,+syna Nachšona,+ 33  syna Amminadába,syna Arniho,syna Checrona,syna Pereca,+syna Júdu,+ 34  syna Jakoba,+syna Izáka,+syna Abraháma,+syna Teracha,+syna Náchora,+ 35  syna Serúga,+syna Reua,+syna Pelega,+syna Ebera,+syna Šelacha,+ 36  syna Kainana,syna Arpachšada,+syna Sema,+syna Noema,+syna Lámecha,+ 37  syna Matuzalema,+syna Enocha,syna Járeda,+syna Mahalaléla,+syna Kainana,+ 38  syna Enoša,+syna Seta,+syna Adama,+syna Božieho.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „tetrarchom“.
Čiže Herodes Antipas. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „každé telo“.
Al. „Boží prostriedok na záchranu“.
Dosl. „prinášajte ovocie zodpovedajúce pokániu“.
Al. „odev navyše“.
Al. „Nevyberajte“.
Al. „so svojím zaopatrením“.
Lopata na previevanie obilia.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Al. „schválil som ťa“.