Evanjelium Lukáša 20:1–47

20  Keď jedného dňa Ježiš vyučoval v chráme a oznamoval dobrú správu, prišli k nemu hlavní kňazi a znalci Zákona so staršími  a spýtali sa ho: „Akým právom robíš tie veci? Kto ti na to dal oprávnenie?“+  Odpovedal im: „Aj ja sa vás niečo spýtam. Povedzte mi:  Bol Jánov krst z neba alebo od ľudí?“  Začali sa radiť: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie: ‚Tak prečo ste mu neuverili?‘  Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ všetci nás budú kameňovať, lebo sú presvedčení, že Ján bol prorok.“+  A tak povedali, že nevedia.  „Ani ja vám nepoviem, akým právom robím tie veci,“ povedal im Ježiš.  Potom ľuďom porozprával toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu,+ prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval do cudziny.+ 10  V čase oberačky poslal k vinohradníkom otroka, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali preč s prázdnymi rukami.+ 11  Poslal k nim ďalšieho otroka. Toho takisto zbili, ponížili a poslali preč s prázdnymi rukami. 12  Poslal tretieho a aj toho zbili* a vyhodili. 13  Vtedy si majiteľ vinice povedal: ‚Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna.+ Toho si budú vážiť.‘ 14  Keď ho vinohradníci uvideli, poradili sa medzi sebou a povedali: ‚To je dedič. Poďme, zabime ho a dedičstvo bude naše.‘ 15  A tak ho vyvliekli z vinice a zabili.+ Čo s nimi urobí majiteľ vinice? 16  Príde, vinohradníkov zabije a vinicu dá iným.“ Keď to počuli, povedali: „Také niečo sa hádam ani nemôže stať!“ 17  Ale on sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamenajú slová: ‚Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal hlavným uholným kameňom‘?*+ 18  Každý, kto spadne na ten kameň, doláme sa.+ A na koho ten kameň spadne, toho rozdrví.“ 19  V tej chvíli si znalci Zákona a hlavní kňazi uvedomili, že tým podobenstvom mal na mysli ich. Chceli ho chytiť, ale báli sa ľudí.+ 20  Striehli na neho a poslali za ním mužov, ktorých tajne najali. Tí mali predstierať, že sú úprimní,* a prichytiť ho v reči,+ aby ho mohli odovzdať vláde a miestodržiteľovi. 21  Opýtali sa ho: „Učiteľ, vieme, že hovoríš a vyučuješ správne a že si nestranný a učíš o Bohu pravdu. 22  Povedz: Je správne platiť cisárovi dane alebo nie?“ 23  Ale on odhalil ich prefíkanosť a povedal im: 24  „Ukážte mi denár.* Čí obraz a nápis je na ňom?“ „Cisárov,“ odpovedali. 25  Povedal im: „Splácajte teda cisárove veci cisárovi,+ ale Božie veci Bohu.“+ 26  A nedokázali ho pred ľuďmi chytiť za slovo. Keď počuli jeho odpoveď, onemeli od úžasu. 27  Potom k nemu prišli saduceji, ktorí hovoria, že neexistuje vzkriesenie,+ a opýtali sa ho:+ 28  „Učiteľ, Mojžiš napísal: ‚Ak niekto zomrie a zanechá po sebe manželku, ale nemal deti, má sa s ňou oženiť jeho brat a splodiť mu potomka.‘+ 29  Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale zomrel bezdetný. 30  Tak sa s ňou oženil druhý, 31  potom tretí a postupne ju mali za manželku všetci siedmi. No všetci zomreli a nezanechali po sebe deti. 32  Nakoniec zomrela aj tá žena. 33  Manželkou ktorého z nich bude pri vzkriesení? Veď ju mali za manželku všetci siedmi.“ 34  Ježiš im povedal: „Deti tohto sveta* sa ženia a vydávajú, 35  ale tí, ktorí sú uznaní za hodných získať život a vzkriesenie z mŕtvych vo svete, ktorý má prísť,* sa nebudú ženiť ani vydávať.+ 36  Už nebudú ani zomierať, lebo budú ako anjeli, a keďže budú vzkriesení, stanú sa Božími deťmi. 37  A že sú mŕtvi kriesení, ukázal aj Mojžiš v správe o horiacom kre, keď nazýva Jehovu* ‚Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakoba‘.+ 38  On nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho* sú všetci živí.“+ 39  Niektorí znalci Zákona povedali: „Učiteľ, dobre si hovoril.“ 40  A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. 41  Ježiš sa ich potom spýtal: „Prečo sa hovorí, že Kristus je Dávidov syn?+ 42  Veď sám Dávid hovorí v Knihe žalmov: ‚Jehova* povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, 43  kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.“‘+ 44  Dávid ho nazýva ‚Pánom‘. Teda ako môže byť jeho synom?“ 45  Potom pred všetkými ľuďmi povedal učeníkom: 46  „Dajte si pozor na znalcov Zákona, ktorí sa radi prechádzajú v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na trhoviskách, predné* sedadlá v synagógach a čestné miesta na hostinách,+ 47  ktorí oberajú vdovy o majetok* a dlho sa modlia, aby na druhých urobili dojem.* Tých čaká prísnejší rozsudok.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zranili“.
Al. „spravodliví“.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „v prichádzajúcom systéme vecí; v budúcom veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „z jeho pohľadu“.
Al. „najlepšie“.
Dosl. „pohlcujú domy vdov“.
Al. „a pod nejakou zámienkou sa dlho modlia“.