Evanjelium Lukáša 13:1–35

13  V tom čase mu niektorí z prítomných povedali o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s krvou ich obetí.*  Povedal im: „Myslíte si, že tí Galilejčania zomreli, lebo boli väčšími hriešnikmi ako všetci ostatní Galilejčania?  To rozhodne nie. Ale ak nebudete robiť pokánie, aj vy všetci zahyniete.+  Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých spadla veža v Siloame* a zabila ich, boli väčšími vinníkmi ako všetci ostatní obyvatelia Jeruzalema?  To určite nie. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete tak ako oni.“  Potom rozprával toto podobenstvo: „Istý človek mal vo svojej vinici zasadený figovník. Prišiel na ňom hľadať ovocie, ale žiadne nenašiel.+  Vtedy povedal vinohradníkovi: ‚Už tri roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku, ale nikdy som nič nenašiel. Zotni ho! Prečo by mal vyčerpávať pôdu?‘   Odpovedal mu: ‚Pane, nechaj ho ešte jeden rok. Okopem ho a pohnojím  a možno prinesie ovocie. Ale ak nie, zotneš ho.‘“+ 10  Raz v sabat Ježiš vyučoval v jednej synagóge. 11  Bola tam aj žena, ktorá bola už 18 rokov posadnutá démonom,* ktorý ju držal úplne zohnutú, takže sa nedokázala ani trochu narovnať. 12  Keď ju Ježiš uvidel, zavolal ju a povedal: „Buď oslobodená od svojej choroby.“+ 13  Položil na ňu ruky a ona sa okamžite narovnala a začala oslavovať Boha. 14  Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš ju uzdravil v sabat, a povedal zástupu: „Na to, aby sa pracovalo, je šesť dní.+ Vtedy prichádzajte, aby ste boli uzdravení, a nie v sabatný deň.“+ 15  Ale Pán mu odpovedal: „Pokrytci!+ Neodväzuje každý z vás v sabat svojho býka alebo osla a neodvádza ho, aby ho napojil?+ 16  A čo táto Abrahámova dcéra, ktorú Satan držal spútanú 18 rokov? Nemala byť oslobodená z pút len preto, že je sabatný deň?“ 17  Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých úžasných vecí, ktoré Ježiš urobil.+ 18  Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie Kráľovstvo? K čomu ho prirovnám? 19  Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial ho vo svojej záhrade. A zrnko rástlo, stalo sa stromom a v jeho vetvách hniezdili vtáky.“+ 20  A znovu povedal: „K čomu prirovnám Božie Kráľovstvo? 21  Je ako kvas, ktorý žena vezme a vmiesi do troch veľkých mier* múky a celé cesto vykysne.“+ 22  Cestou do Jeruzalema Ježiš prechádzal mestami a dedinami a vyučoval. 23  Jeden muž sa ho opýtal: „Pane, je pravda, že bude zachránených iba málo ľudí?“ On im povedal: 24  „Veľmi sa usilujte vojsť úzkymi dverami,+ lebo vám hovorím, že mnohí budú chcieť vojsť, ale nepodarí sa im to. 25  Keď domáci vstane a zamkne dvere, zostanete stáť vonku. Budete klopať na dvere a hovoriť: ‚Pane, otvor nám.‘+ Ale on vám povie: ‚Neviem, odkiaľ ste.‘ 26  A budete hovoriť: ‚Veď sme s tebou jedli a pili a vyučoval si na našich hlavných uliciach.‘+ 27  Ale on vám povie: ‚Neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa, vy, ktorí robíte to, čo je zlé!‘* 28  Budete plakať a škrípať zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom Kráľovstve, ale vy ste vyhodení von.+ 29  A prídu ľudia z východu i zo západu a zo severu i z juhu a zaujmú miesto pri stole v Božom Kráľovstve. 30  Niektorí z posledných budú prví a niektorí z prvých budú poslední.“+ 31  V tej chvíli prišli niektorí farizeji a povedali mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes* ťa chce zabiť.“ 32  A povedal im: „Choďte a odkážte tej líške: ‚Ešte dnes a zajtra budem vyháňať démonov a uzdravovať a na tretí deň skončím.‘ 33  Ale dnes, zajtra a pozajtra musím pokračovať v ceste, lebo nie je možné,* aby proroka usmrtili mimo Jeruzalema.+ 34  Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých k tebe poslal Boh.+ Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kŕdeľ kuriatok pod svoje krídla! Ale vy ste nechceli.+ 35  Preto Boh opúšťa váš dom.*+ Hovorím vám, že ma už neuvidíte, kým nepoviete: ‚Požehnaný je ten, ktorý prichádza v Jehovovom* mene.‘“+

Poznámky pod čiarou

Čiže zvieracích obetí.
Al. „v Siloe“.
Dosl. „duchom slabosti“.
Dosl. „do troch seí“. Jedna sea zodpovedala 7,33 l. Pozri dodatok B14.
Dosl. „páchatelia neprávosti“.
Čiže Herodes Antipas. Pozri Slovník pojmov.
Al. „je nemysliteľné“.
Čiže chrám.