Evanjelium Lukáša 1:1–80

1  Už mnohí sa pokúsili opísať udalosti, o ktorých sme presvedčení, že sa naozaj stali.+  Vyrozprávali nám ich tí, čo boli od začiatku ich očitými svedkami+ a služobníkmi oznamujúcimi Božie slovo.+  Keď som všetko od začiatku dôkladne preskúmal, rozhodol som sa aj ja, že ti o tom v logickom poradí napíšem, vysoko vážený Teofil,+  aby si sa mohol uistiť o pravdivosti učenia, ktoré ti ústne odovzdávali.+  Za vlády judského kráľa Herodesa*+ žil kňaz Zachariáš z Abijahovej kňazskej triedy.+ Jeho manželka pochádzala z Áronovho rodu* a volala sa Alžbeta.  Obaja boli v Božích očiach spravodliví, konali bezúhonne a dodržiavali všetky Jehovove* prikázania a požiadavky.  Ale nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná, a obaja boli v pokročilom veku.  Keď Zachariáš vykonával kňazskú službu pred Bohom, pretože prišiel rad na jeho triedu,+  nastal čas, aby podľa dávneho zvyku kňazského úradu vstúpil do Jehovovej* svätyne+ a predložil kadidlo.+ 10  V čase, keď sa obetovalo kadidlo, sa vonku modlilo veľké množstvo ľudí. 11  Vtedy sa Zachariášovi zjavil Jehovov* anjel. Stál vpravo od oltára na kadidlo. 12  Keď ho Zachariáš uvidel, rozrušilo ho to a dostal strach. 13  Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja úpenlivá prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.+ 14  Budeš sa radovať a jasať a jeho narodenie poteší mnohých,+ 15  lebo bude veľký v Jehovových* očiach.+ No nesmie piť víno ani žiadny iný alkohol.+ Ešte pred narodením* ho naplní svätý duch+ 16  a mnohých Izraelitov obráti k Jehovovi,* ich Bohu.+ 17  Pôjde pred ním* s Eliášovým duchom a mocou,+ aby sa srdce otcov stalo podobné srdcu detí*+ a aby neposlušní konali múdro a spravodlivo, a tak pre Jehovu* prichystá ľud, ktorý bude pripravený slúžiť mu.“+ 18  Zachariáš povedal anjelovi: „Ako si tým môžem byť istý? Veď som starý a aj moja manželka je v pokročilom veku.“ 19  Anjel mu odpovedal: „Som Gabriel,+ ten, ktorý stojí pred Bohom.+ Bol som poslaný, aby som s tebou hovoril a oznámil ti túto dobrú správu. 20  Ale pretože si neveril mojim slovám, ktoré sa splnia v určenom čase, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane.“ 21  Zatiaľ ľudia čakali na Zachariáša a čudovali sa, prečo je vo svätyni tak dlho. 22  Keď vyšiel, nemohol hovoriť, a tak si uvedomili, že vo svätyni videl niečo nadprirodzené.* Keďže bol nemý, dorozumieval sa s nimi posunkami. 23  Len čo sa skončili dni jeho svätej služby, odišiel domov. 24  O nejaký čas jeho manželka Alžbeta otehotnela a päť mesiacov žila v ústraní. Hovorila: 25  „Toto pre mňa urobil Jehova.* Obrátil na mňa svoju pozornosť a zbavil ma hanby pred ľuďmi.“+ 26  Keď bola v šiestom mesiaci, Boh poslal anjela Gabriela+ do galilejského mesta Nazaret 27  k panne+ zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z Dávidovho rodu. Panna sa volala Mária.+ 28  Keď k nej anjel prišiel, povedal jej: „Zdravím ťa, ty, ktorá si zahrnutá priazňou, Jehova* je s tebou.“ 29  Jeho slová ju veľmi rozrušili a uvažovala, čo to bol za pozdrav. 30  A tak jej anjel povedal: „Neboj sa, Mária, lebo máš Božiu priazeň. 31  Otehotnieš* a porodíš syna+ a dáš mu meno Ježiš.+ 32  Stane sa veľkým*+ a bude sa volať Syn Najvyššieho.+ Boh Jehova* mu dá trón jeho otca Dávida+ 33  a bude navždy kraľovať nad Jakobovým rodom a jeho kraľovanie sa nikdy neskončí.“+ 34  Ale Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, keď nemám styk s mužom?“+ 35  Anjel jej odpovedal: „Príde na teba svätý duch+ a zatieni ťa moc Najvyššieho. Preto ten, ktorý sa narodí, sa bude volať svätý+ a tiež Boží Syn.+ 36  Aj tvoja príbuzná Alžbeta počala syna, hoci je vo vysokom veku. Už je v šiestom mesiaci, a pritom o nej hovorili, že je neplodná. 37  Pre Boha nie je nič nemožné.“*+ 38  Mária na to povedala: „Som Jehovova* otrokyňa! Nech sa mi stane, ako si povedal.“ Potom od nej anjel odišiel. 39  Krátko nato sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do jedného judského mesta v hornatom kraji. 40  Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41  Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, dieťatko v jej lone poskočilo. Alžbetu naplnil svätý duch 42  a hlasno zvolala: „Si požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! 43  Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44  Len čo som začula tvoj pozdrav, dieťatko v mojom lone poskočilo od radosti. 45  Šťastná je tá, ktorá uverila, lebo všetko, o čom s ňou hovoril Jehova,* sa splní.“ 46  Mária povedala: „Moja duša* chváli Jehovu*+ 47  a moje srdce* sa nevýslovne raduje vďaka Bohu, môjmu Záchrancovi,+ 48  lebo obrátil pozornosť na svoju nevýznamnú otrokyňu.+ Od tejto chvíle ma budú všetky generácie vyhlasovať za šťastnú,+ 49  lebo ten Mocný pre mňa urobil veľké veci. Jeho meno je sväté.+ 50  Generáciu za generáciou prejavuje milosrdenstvo tým, ktorí sa ho boja.+ 51  Dokázal, že jeho ruka je silná, rozohnal tých, ktorí majú v srdci pyšné plány.+ 52  Mocných zosadil z trónu+ a ponížených vyvýšil,+ 53  hladných nasýtil dobrými vecami+ a bohatých poslal preč naprázdno. 54  Prišiel na pomoc Izraelu, svojmu sluhovi, pretože pamätal na svoj sľub, že bude navždy prejavovať milosrdenstvo+ 55  Abrahámovi a jeho potomstvu,*+ tak ako povedal našim predkom.“ 56  Mária zostala u Alžbety asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 57  Prišiel čas, aby Alžbeta porodila, a narodil sa jej syn. 58  Keď jej susedia a príbuzní počuli, že Jehova* jej preukázal veľké milosrdenstvo, tešili sa spolu s ňou.+ 59  Na ôsmy deň prišli dieťatko obrezať+ a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 60  Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ 61  „Nikto z tvojich príbuzných sa tak nevolá,“ namietali. 62  Potom sa posunkami spýtali jeho otca, ako chce, aby sa chlapec volal. 63  Poprosil o tabuľku a napísal: „Jeho meno je Ján.“+ A všetci sa čudovali. 64  V tej chvíli sa mu otvorili ústa, uvoľnil sa mu jazyk a začal hovoriť+ a chváliť Boha. 65  Všetkých susedov sa zmocnila bázeň a správa o tom sa rozniesla po celej hornatej judskej krajine. 66  Všetci, ktorí to počuli, nad tým premýšľali a hovorili: „Čo len z toho dieťaťa bude?“ Jehova* mu totiž preukazoval priazeň.* 67  Jeho otec Zachariáš bol naplnený svätým duchom a prorokoval: 68  „Chvála Jehovovi,* Bohu Izraela,+ lebo obrátil pozornosť na svoj ľud a priniesol mu oslobodenie.+ 69  A dal nám mocného záchrancu*+ z rodu svojho služobníka Dávida,+ 70  tak ako o tom oddávna hovoril prostredníctvom svojich svätých prorokov.+ 71  Pomocou tohto záchrancu nás oslobodí z rúk našich nepriateľov a všetkých, ktorí nás nenávidia.+ 72  A prejaví nám milosrdenstvo, tak ako to sľúbil našim predkom, a spomenie si na svoju svätú zmluvu,+ 73  na prísahu, ktorú dal nášmu predkovi Abrahámovi,+ 74  že nás vyslobodí z rúk nepriateľov a láskavo nám dovolí slúžiť mu* bez strachu, 75  verne a bezúhonne po všetky naše dni. 76  Ale ty, syn môj, budeš nazývaný prorok Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Jehovom,* aby si mu pripravil cestu,+ 77  aby si odovzdal jeho ľudu posolstvo záchrany, ktorá sa dá získať prostredníctvom odpustenia hriechov+ 78  vďaka nežnému súcitu nášho Boha. Ako prejav tohto súcitu na nás z nebies zažiari úsvit 79  a ten dá svetlo tým, čo sedia v tme a v tieni smrti,+ a privedie nás na cestu pokoja.“ 80  Chlapec rástol a duchovne silnel.* A žil na púšti až do dňa, keď predstúpil pred Izrael.

Poznámky pod čiarou

Čiže Herodesa Veľkého. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „z Áronových dcér“.
Al. „Už od materinského lona“.
Čiže pred Bohom.
Al. „aby obrátil srdce otcov k deťom“.
Al. „mal videnie“.
Al. „Počneš vo svojom lone“.
Al. „Bude významný“.
Al.: „U Boha nezostane žiadne slovo nesplnené.“
Al. „môj duch“.
Dosl. „semenu“.
Dosl.: „Jehovova ruka bola s ním.“
Dosl. „vyzdvihol pre nás roh záchrany“. Pozri Slovník pojmov, heslo „roh“.
Al. „preukazovať mu svätú službu“.
Dosl. „silnel v duchu“.