Kniha žalmov 78:1–72

 • Napriek Božej starostlivosti Izrael nemal vieru

  • Príkaz rozprávať budúcej generácii (2 – 8)

  • „Nedôverovali Bohu“ (22)

  • „Nebeské obilie“ (24)

  • „Zarmucovali Svätého Izraela“ (41)

  • Z Egypta do Zasľúbenej krajiny (43 – 55)

  • „Odporovali Najvyššiemu Bohu“ (56)

Asafov+ maskil.* 78  Počúvaj môj zákon,* ľud môj,venuj pozornosť* mojim slovám.   Otvorím ústa v prísloviach,vyrozprávam vám hádanky dávnych čias,+   to, čo sme počuli a poznámea čo nám rozprávali naši otcovia.+   Nezatajíme to svojim synom,porozprávame budúcej generácii+o Jehovových chvályhodných skutkoch, o jeho sile+a obdivuhodných veciach, ktoré vykonal.+   Dal Jakobovi nariadeniea v Izraeli určil zákon,prikázal našim predkom,aby o týchto veciach hovorili svojim deťom,+   aby o nich vedela budúca generácia,deti, ktoré sa ešte len narodia.+ Tie o nich budú ďalej rozprávať svojim deťom,+   a tak sa naučia dôverovať Bohu,nezabudnú na Božie skutky+a budú dodržiavať jeho prikázania.+   Nebudú ako ich predkovia,ako tá tvrdohlavá a buričská generácia,+generácia s nestálym* srdcom,+ktorá nebola Bohu verná.   Efraimovci boli ozbrojení lukmi,ale v deň boja sa dali na útek. 10  Nedodržiavali zmluvu s Bohom+a odmietali žiť podľa jeho zákona.+ 11  Zabudli na jeho skutky,+na obdivuhodné činy, ktoré im ukázal.+ 12  Pred očami ich predkov robil zázraky+v Egypte, v oblasti Coánu.+ 13  Rozdelil more a previedol ich na druhý breh,vody postavil ako hrádzu.*+ 14  Cez deň ich viedol oblakoma v noci svetlom ohňa.+ 15  Rozštiepil skaly v pustatinea uhasil ich smäd, z bezodných hlbín im dal piť.+ 16  Vyviedol prúdy vody zo skalya nechal ich stekať ako rieky.+ 17  Ale oni proti nemu stále hrešili,búrili sa na púšti proti Najvyššiemu.+ 18  Postavili sa proti Bohu* vo svojom srdci,+keď žiadali jedlo, po ktorom túžili. 19  Hovorili proti Bohu,pýtali sa: „Je Boh schopný prestrieť stôl v pustatine?“+ 20  Udrel do skalya vytryskla z nej voda, valila sa prúdom.+ Ale oni sa pýtali: „Dokázal by nám dať aj chlieba zaobstarať svojmu ľudu mäso?“+ 21  Keď ich Jehova počul, rozhneval sa.+ Proti Jakobovi vyšľahol oheň,+jeho hnev vzplanul proti Izraelovi,+ 22  lebo nedôverovali Bohu,+neverili, že je schopný ich zachrániť. 23  Preto dal príkaz mračnám horea otvoril brány nebies. 24  Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli,dával im nebeské obilie.+ 25  Ľudia jedli chlieb mocných,*+dal im dosť jedla, aby sa nasýtili.+ 26  Zdvihol v nebesiach východný vietor,svojou mocou prihnal vietor z juhu.+ 27  Zasypal ich mäsom ako prachom,zoslal toľko vtákov, ako je zrniek piesku na brehu mora. 28  Nechal ich padať doprostred tábora,padali všade okolo ich* stanov. 29  A oni jedli, až sa prejedli,dal im, čo si žiadali.+ 30  Ešte nestihli uspokojiť svoju chamtivosť,ešte mali pokrm v ústach, 31  keď proti nim vzplanul Boží hnev.+ Pozabíjal najsilnejších medzi nimi,+pozrážal izraelských mladých mužov. 32  Napriek tomu ďalej hrešili+a neverili, hoci videli jeho úžasné skutky.+ 33  Preto ukončil ich dni, takže sa pominuli ako para,+ich roky skrátil náhlou hrôzou. 34  Vždy, keď ich zabíjal, začali ho hľadať,+vracali sa k Bohu a hľadali ho. 35  Spomenuli si, že Boh je ich Skala+a že Najvyšší Boh je ich Vykupiteľ.*+ 36  Ale svojimi ústami ho podvádzali,svojím jazykom mu klamali. 37  Ich srdce bolo voči nemu nestále,+neboli verní jeho zmluve.+ 38  On však bol milosrdný,+odpúšťal* im vinu a nezničil ich.+ Často krotil svoj hnev+a nevylial celú svoju zúrivosť. 39  Pamätal, že sú telo,+vietor, ktorý zavanie a viac sa nevráti.* 40  Tak často sa proti nemu búrili v pustatine,+toľko ráz mu ubližovali na púšti!+ 41  Znovu a znovu skúšali Boha,+zarmucovali Svätého Izraela.* 42  Nepamätali na jeho moc,*na deň, keď ich vyslobodil* z rúk nepriateľa.+ 43  Zabudli, aké znamenia urobil v Egypte,+aké zázraky vykonal v oblasti Coánu, 44  ako premenil nílske kanály na krv,+takže ľudia nemohli piť zo svojich tokov. 45  Poslal na Egypťanov roje ovadov, aby ich trápili,+a žaby, aby ničili ich krajinu.+ 46  Ich úrodu dal zožrať nenásytnému hmyzu,plody ich práce kobylkám.+ 47  Ich vinič zničil krupobitím+a ich sykomory ľadovcom. 48  Ich dobytok vydal krupobitiu,+ich stáda bleskom.* 49  Zoslal na nich svoj planúci hnev,zúrivosť, rozhorčenie a tieseň,zástupy anjelov prinášajúcich skazu. 50  Dal voľný priechod svojmu hnevu. Neušetril ich pred smrťou,vydal ich* napospas morovej nákaze. 51  V Egypte pobil všetkých prvorodených,+prvých, ktorí sa narodili v Chamových stanoch. 52  Potom vyviedol svoj ľud ako ovce+a viedol ich ako stádo pustatinou. 53  Viedol ich bezpečne,preto sa ničoho nebáli,+ale ich nepriateľov prikrylo more.+ 54  Priviedol ich na svoje sväté územie,+do hornatého kraja, ktorý dobyl svojou mocou.*+ 55  Vyhnal pred nimi národy,+vymeral im dedičstvo meracou šnúrou,+izraelské kmene usadil v ich domoch.+ 56  Ale oni odporovali Najvyššiemu Bohu,* búrili sa proti nemu+a nedbali na jeho pripomienky.+ 57  Opúšťali ho a konali zradne ako ich predkovia,+boli nespoľahliví ako luk, ktorý míňa cieľ.+ 58  Urážali ho svojimi posvätnými výšinami,+dráždili ho* svojimi modlami.+ 59  Boh to videl a rozhneval sa,+úplne zavrhol Izrael. 60  Opustil svätostánok v Šíle,+príbytok, v ktorom býval medzi ľuďmi.+ 61  Symbol svojej moci nechal padnúť do zajatia,svoju slávu do rúk nepriateľa.+ 62  Svoj ľud vydal meču,+rozhneval sa na tých, ktorí mu patria. 63  Jeho mladých mužov pohltil oheň,jeho pannám nespievali svadobné piesne.* 64  Jeho kňazi padli mečom,+ich vdovy neplakali.+ 65  Vtedy sa Jehova prebudil ako zo sna,+ako bojovník+ premožený vínom. 66  Svojich nepriateľov zahnal na útek,+vydal ich večnej potupe. 67  Zavrhol Jozefov rod,*kmeň Efraim si nevyvolil. 68  Vyvolil si kmeň Júda,+svoj milovaný vrch Sion.+ 69  Svoju svätyňu vybudoval natrvalo ako nebesia,*+ako zem, ktorú upevnil navždy.+ 70  Vyvolil si svojho služobníka Dávida+a vzal ho od ovčích stád,+ 71  priviedol ho od oviec s jahňatami,aby sa stal pastierom nad Jakobom, jeho ľudom,+a nad Izraelom, jeho dedičstvom.+ 72  A on ich pásol s čistým srdcom+a viedol ich obratnou rukou.+

Poznámky pod čiarou

Al. „poučenie“.
Dosl. „nakloň ucho“.
Dosl. „nepripraveným“.
Al. „stenu“.
Dosl. „Skúšali Boha“.
Al. „anjelov“.
Dosl. „jeho“, čo sa môže vzťahovať buď na Boha, alebo na Izrael.
Al. „Pomstiteľ“.
Dosl. „prikrýval“.
Al. možno „že duch vychádza a nevracia sa“.
Al. „pôsobili bolesť Svätému Izraela“.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „vykúpil“.
Al. možno „vysokej horúčke“.
Dosl. „ich život“.
Dosl. „svojou pravou rukou“.
Dosl. „skúšali Najvyššieho Boha“.
Al. „podnecovali ho k žiarlivosti“.
Dosl. „jeho panny neboli chválené“.
Dosl. „stan“.
Dosl. „vybudoval ako výšiny“.