Kniha žalmov 106:1–48

 • Izraelitom chýba vďačnosť

  • Rýchlo zabudli na Božie skutky (13)

  • Božiu slávu zamenili za podobu býka (19, 20)

  • Neverili Božiemu sľubu (24)

  • Začali uctievať Baala (28)

  • Deti obetovali démonom (37)

106  Chváľte Jah!* Ďakujte Jehovovi, lebo je dobrý,+jeho verná láska je večná.+   Kto môže porozprávať o všetkých Jehovových mocných skutkoch,o všetkom, za čo si zaslúži chválu?+   Šťastní sú tí, ktorí konajú spravodlivoa vždy robia to, čo je správne.+   Spomeň si na mňa, Jehova, keď svojmu ľudu prejavíš priazeň.+ Postaraj sa o mňa a zachráň ma,   aby som pocítil, aký si dobrý k svojim vyvoleným,+aby som sa tešil s tvojím národoma hrdo ťa chválil* s tými, ktorí ti patria.   Hrešili sme ako naši predkovia,+konali sme nesprávne, páchali sme zlo.+   Naši predkovia v Egypte nepochopili tvoje obdivuhodné skutky. Nepamätali na tvoju veľkú vernú láskua vzbúrili sa pri mori, pri Červenom mori.+   On ich však zachránil kvôli svojmu menu,+aby ukázal svoju moc.+   Rozkázal* Červenému moru a ono vyschlo,previedol ich hlbinou, akoby to bola púšť.*+ 10  Zachránil ich z ruky protivníka,+z ruky nepriateľa ich vyslobodil.*+ 11  Ich prenasledovateľov zaplavili vody,ani jeden z nich neprežil.*+ 12  Vtedy uverili jeho sľubu+a spievali mu na chválu.+ 13  No čoskoro zabudli na jeho skutky,+nečakali na jeho pokyny. 14  V pustatine sa poddali sebeckým túžbam,+skúšali Boha na púšti.+ 15  Dal im, čo si žiadali,ale potom ich ranil vysiľujúcou chorobou.+ 16  V tábore začali závidieť Mojžišovi,aj Áronovi,+ Jehovovmu svätému.+ 17  Vtedy sa otvorila zem a pohltila Dátana,prikryla aj Abiráma a jeho prívržencov.+ 18  V ich strede vzbĺkol oheň,plameň strávil zlých.+ 19  Na Chorebe si urobili teľa,klaňali sa soche z kovu.*+ 20  Zamenili slávu Bohaza podobu býka, ktorý žerie trávu.+ 21  Zabudli na Boha,+ svojho Záchrancu,ktorý konal mocné skutky v Egypte,+ 22  zázraky v Chamovej krajine,+bázeň vzbudzujúce skutky pri Červenom mori.+ 23  Už chcel vydať príkaz na ich zničenie,ale Mojžiš, jeho vyvolený, sa za nich prihovoril,*aby odvrátil jeho ničivý hnev.+ 24  Pohrdli krásnou krajinou,+neverili jeho sľubu.+ 25  Reptali vo svojich stanoch,+nepočúvali Jehovov hlas.+ 26  Vtedy prisahal,*že ich nechá zahynúť v pustatine,+ 27  že ich potomkov rozoženie medzi národya zomrú v cudzích krajinách.+ 28  Potom začali uctievať Baala* z Peoru+a jedli obete prinášané mŕtvym.* 29  Nahnevali Boha svojím správaním+a postihla ich pohroma.+ 30  Tu však povstal Pinchas a zakročila pohroma sa zastavila.+ 31  Boh ho za to považoval za spravodlivého*po všetky generácie, až naveky.+ 32  Potom nahnevali Boha pri vodách Meriby*a ich vinou bol Mojžiš potrestaný.+ 33  Rozčúlili ho*a vyriekol neuvážené slová.+ 34  Nevyhladili národy,+ako im Jehova prikázal,+ 35  ale zmiešali sa s nimi+a osvojili si* ich spôsoby.+ 36  Slúžili ich modlám+a tie sa im stali pascou.+ 37  Obetovali svojich synovi svoje dcéry démonom.+ 38  Prelievali nevinnú krv,+krv vlastných synov a dcér,ktorých obetovali kanaánskym modlám,+a krajinu poškvrnili krvou. 39  Znečistili sa svojimi skutkami,svojím konaním sa dopúšťali nevery voči Bohu.*+ 40  Preto Jehova vzplanul hnevom proti svojmu ľudua pocítil odpor k tým, ktorí mu patria. 41  Vydával ich do rúk cudzích národov+a vládli nad nimi tí, ktorí ich nenávideli.+ 42  Nepriatelia ich utláčalia držali ich vo svojej moci.* 43  Mnohokrát ich vyslobodil,+ale oni sa stále búrili a neposlúchali+a pre svoje hriechy sa dostali do bezútešného stavu.+ 44  On však videl ich trápenie+a počul ich volanie o pomoc.+ 45  Kvôli nim si pripomenul svoju zmluvua zľutoval sa nad nimi, lebo ich verne miloval.*+ 46  Aj všetkých, ktorí ich držali v zajatí,podnietil, aby sa nad nimi zľutovali.+ 47  Zachráň nás, Jehova, náš Bože,+a zhromaždi nás z národov,+aby sme oslavovali tvoje sväté menoa s veľkou radosťou ťa chválili.+ 48  Nech je chválený Jehova, Boh Izraela,po celú večnosť.*+ A všetok ľud nech povie: „Amen!“* Chváľte Jah!*

Poznámky pod čiarou

Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.
Al. „a pýšil sa tebou“.
Dosl. „Pokarhal“.
Al. „pustatina“.
Al. „vykúpil“.
Al. „nezostal“.
Al. „liatej soche“.
Dosl. „sa postavil pred neho do trhliny“.
Dosl. „zdvihol svoju ruku“.
Al. „sa spriahli s Baalom“.
Čiže mŕtvym ľuďom alebo neživým bohom.
Al. „Počítalo sa mu to za spravodlivosť“.
Význ. „hádka; spor“.
Dosl. „jeho ducha“.
Al. „priučili sa“.
Al. „duchovnej prostitúcie“.
Dosl. „ruke“.
Al. „pre hojnosť svojej vernej lásky“.
Al. „od večnosti na večnosť“.
Al.: „Nech sa tak stane.“
Al.: „Aleluja!“ (z hebrejského halelujah), „Jah“ je skrátený tvar Božieho mena Jehova.