Jeremiáš 32:1–44

32  V desiatom roku vlády judského kráľa Sedekiáša,* čo bol 18. rok vlády Nabuchodonozora,* Jehova prehovoril k Jeremiášovi.+  V tom čase obliehalo Jeruzalem vojsko babylonského kráľa a prorok Jeremiáš bol uväznený na Nádvorí stráže+ v paláci judského kráľa.  Uväznil ho tam judský kráľ Sedekiáš,+ ktorý mu vyčítal: „Čo to prorokuješ? Hovoríš: ‚Toto hovorí Jehova: „Vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa a on ho dobyje.+  Ani judský kráľ Sedekiáš Chaldejcom neunikne. Určite sa dostane do rúk babylonského kráľa a bude s ním hovoriť tvárou v tvár, uvidí ho na vlastné oči.+  Odvedie Sedekiáša do Babylona, kde zostane, kým sa nerozhodnem, čo s ním urobím,“ vyhlasuje Jehova. „Hoci bojujete proti Chaldejcom, nemáte šancu na úspech.“‘“+  A Jeremiáš povedal: „Jehova mi oznámil:  ‚Príde k tebe Chanamel, syn tvojho strýka* Šalluma, a povie: „Kúp si moje pole v Anatóte,+ lebo máš prednostné právo na jeho odkúpenie.“‘“+  A naozaj, stalo sa presne to, čo Jehova povedal. Na Nádvorie stráže za mnou prišiel môj bratranec Chanamel a povedal mi: „Kúp, prosím, moje pole v Anatóte v Benjamínovej krajine, lebo máš právo, aby si ho vykúpil a aby ti patrilo. Kúp si ho.“ Vtedy som si uvedomil, že to chcel Jehova.  A tak som kúpil od svojho bratranca Chanamela pole v Anatóte a odvážil som mu sedem šekelov* a desať kúskov striebra.+ 10  Napísal som kúpnu zmluvu,+ zapečatil ju, prizval som svedkov+ a odvážil som peniaze na váhach. 11  Potom som vzal kúpnu zmluvu, tú zapečatenú podľa zákona a právnych predpisov i tú nezapečatenú, 12  a dal som ju Báruchovi,+ synovi Nerijaha,+ syna Machsejaha. Urobil som to v prítomnosti môjho bratranca Chanamela, svedkov, ktorí zmluvu podpísali, a všetkých Židov, ktorí sedeli na Nádvorí stráže.+ 13  Pred všetkými som Báruchovi prikázal: 14  „Toto hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚Vezmi tieto kúpne zmluvy, zapečatenú aj nezapečatenú, a vlož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhý čas.‘ 15  Lebo toto hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: ‚V tejto krajine sa budú znovu kupovať domy, polia a vinice.‘“+ 16  Keď som odovzdal kúpnu zmluvu Nerijahovmu synovi Báruchovi, modlil som sa k Jehovovi: 17  „Ach, Zvrchovaný Pán Jehova! Ty si stvoril nebo a zem svojou veľkou mocou+ a vystretým ramenom! Pre teba nie je nič nemožné. 18  Prejavuješ vernú lásku tisícom, ale dopúšťaš, aby synovia niesli následky hriechov svojich otcov.+ Si pravý Boh, veľký a mocný, a tvoje meno je Jehova vojsk. 19  Si veľký vo svojich zámeroch* a mocný vo svojich skutkoch.+ Tvoje oči pozorujú správanie ľudí,+ aby si každému odplatil podľa jeho správania, každému podľa jeho skutkov.+ 20  Vykonal si znamenia a zázraky v Egypte, ktoré sú známe až dodnes. Tak si si urobil slávne meno v Izraeli i medzi všetkými ľuďmi+ a je slávne dodnes. 21  Vyviedol si svoj ľud Izrael z Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom, so znameniami, zázrakmi a hrôzostrašnými skutkami.+ 22  Potom si im dal túto krajinu, o ktorej si prisahal ich predkom, že im ju dáš,+ krajinu oplývajúcu mliekom a medom.+ 23  A oni prišli a vzali ju do vlastníctva, ale neposlúchali ťa a neriadili sa tvojím zákonom. Nerobili nič z toho, čo si im prikázal, a preto si na nich priviedol všetko toto nešťastie.+ 24  K mestu pritiahli nepriatelia a postavili obliehacie násypy.+ Následkom bojov,+ hladu a moru+ mesto určite padne do rúk Chaldejcov, ktorí naň útočia. Všetko, čo si povedal, sa stalo, sám to vidíš. 25  Ale ty, Zvrchovaný Pán Jehova, si mi povedal: ‚Kúp si pole a vezmi si svedkov,‘ hoci mesto bude určite vydané do rúk Chaldejcov.“ 26  Nato Jehova povedal Jeremiášovi: 27  „Ja som Jehova, Boh celého ľudstva.* Je pre mňa niečo nemožné? 28  Toto hovorí Jehova: ‚Vydávam toto mesto do rúk Chaldejcov a do rúk babylonského kráľa Nabuchodonozora,* ktorý ho dobyje.+ 29  Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, doň vtrhnú a podpália ho.+ Spália aj domy, kde na strechách ľudia prinášali obete Baalovi a vylievali tekuté obete iným bohom, aby ma urážali.‘+ 30  ‚Veď Izraeliti a Júdejci robia od svojej mladosti iba to, čo je zlé v mojich očiach.+ Izraeliti ma svojimi skutkami stále urážajú,‘ vyhlasuje Jehova. 31  ‚Odkedy postavili toto mesto, vyvoláva vo mne iba hnev a rozhorčenie.+ Preto musí zmiznúť spred mojej tváre+ 32  za všetko to zlo, ktoré páchali Izraeliti a Júdejci, aby ma urážali – oni, ich králi,+ ich kniežatá,+ ich kňazi a proroci,+ judskí muži a obyvatelia Jeruzalema. 33  Obracali sa mi chrbtom, nie tvárou.+ Znovu a znovu* som ich poučoval, ale oni ma nepočúvali a neprijímali napomenutie.+ 34  Svoje odporné modly postavili do domu, ktorý nesie moje meno, a tak ho poškvrnili.+ 35  V Údolí Hinnomovho syna*+ postavili posvätné výšiny Baalovi a pálili tam v ohni* svojich synov a dcéry Molochovi.+ Ale to som im neprikázal,+ ani len na myseľ mi neprišlo, aby robili niečo také odporné a zvádzali tak Júdu na hriech.‘ 36  Toto hovorí Jehova, Boh Izraela, o tomto meste, o ktorom hovoríte, že bude vydané do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom: 37  ‚Zhromaždím ich zo všetkých krajín, do ktorých ich rozoženiem vo svojom hneve, rozhorčení a zúrivosti,+ a privediem ich späť na toto miesto, kde budú bývať v bezpečí.+ 38  Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.+ 39  Dám im jedno srdce+ a jednu cestu, aby sa ma vždy báli a aby sa dobre darilo im a ich deťom.+ 40  Uzavriem s nimi večnú zmluvu,+ že im neprestanem preukazovať dobro.+ Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili.+ 41  S radosťou im budem robiť dobro+ a natrvalo ich zasadím v tejto krajine.+ Urobím to celým svojím srdcom a celou svojou dušou.‘“* 42  „Toto hovorí Jehova: ‚Ako som na tento ľud priviedol všetko to veľké nešťastie, tak im dám okúsiť všetko to dobré,* čo im sľubujem.+ 43  V tejto krajine sa ešte budú kupovať polia,+ aj keď hovoríte: „Je to pustatina bez ľudí a zvierat, vydaná do rúk Chaldejcov.“‘ 44  ‚Ľudia budú kupovať polia, budú sa písať a pečatiť kúpne zmluvy a budú sa prizývať svedkovia v Benjamínovej krajine,+ v okolí Jeruzalema, v judských mestách,+ v mestách hornatého kraja, v mestách nížiny+ i v mestách na juhu, lebo ich privediem späť zo zajatia,‘+ vyhlasuje Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Al. „Cedekijaha“.
Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Čiže strýka z otcovej strany.
Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Dosl. „v rade“.
Dosl. „každého tela“.
Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Dosl. „Zavčasu vstávajúc a poučujúc“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „gehenna“.
Dosl. „dávali prejsť ohňom“.
Al. „všetku dobrotu“.