Jeremiáš 25:1–38

  • Jehova má spor s národmi (1 – 38)

    • Národy budú 70 rokov slúžiť Babylonu (11)

    • Pohár s vínom Božieho hnevu (15)

    • „Od národa k národu sa šíri pohroma“ (32)

    • Tí, ktorí padli Jehovovou rukou (33)

25  Toto je správa, ktorú dostal Jeremiáš o celom judskom ľude vo štvrtom roku vlády judského kráľa Jehojakima,+ Joziášovho syna, čo bol prvý rok vlády babylonského kráľa Nabuchodonozora.*  Toto povedal prorok Jeremiáš o celom judskom ľude* a o všetkých obyvateľoch Jeruzalema:  „Od 13. roku vlády judského kráľa Joziáša,+ Amonovho syna, až dodnes je to už 23 rokov, čo ku mne Jehova hovorí a ja vám bez prestania* odovzdávam posolstvá od neho. Ale vy nepočúvate.+  Jehova k vám znovu a znovu* posielal všetkých svojich služobníkov prorokov, ale vy ste nepočúvali, nevenovali ste pozornosť.*+  Hovorili vám: ‚Odvráťte sa, prosím, každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov.+ Potom budete dlhý čas bývať v krajine, ktorú Jehova už dávno dal vám a vašim predkom.  Nechoďte za inými bohmi, neslúžte im a neklaňajte sa im, aby ste ma neurážali výtvorom svojich rúk. Inak na vás privediem nešťastie.‘  ‚Ale vy ste ma nepočúvali,‘ vyhlasuje Jehova. ‚Urážali ste ma výtvorom svojich rúk, a preto som vás potrestal.‘+  Preto toto hovorí Jehova vojsk: ‚„Pretože ste neposlúchali moje slová,  posielam po všetky kmene zo severu,“+ vyhlasuje Jehova, „posielam po babylonského kráľa Nabuchodonozora,* svojho služobníka,+ a privediem ich proti tejto krajine,+ proti jej obyvateľom a proti všetkým okolitým národom.+ Zničím ich* a urobím ich obrazom hrôzy. Budú na posmech* a ich krajina zostane navždy ležať v troskách. 10  Umlčím uprostred nich hlas radosti a jasotu,+ hlas ženícha a hlas nevesty,+ aj zvuk ručného mlyna, a zahasím svetlo lampy. 11  Z celej tejto krajiny zostanú len trosky, zmení sa na desivú pustatinu a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov.“‘+ 12  ‚Keď uplynie 70 rokov,+ vezmem na zodpovednosť* babylonského kráľa a jeho ľud za ich previnenie,‘+ vyhlasuje Jehova, ‚a z krajiny Chaldejcov navždy urobím neobývanú púšť.+ 13  Splním na tej krajine všetky slová, ktoré som hovoril proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, to, čo Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. 14  Mnohé národy a veľkí králi+ ich zotročia,+ odplatím im za ich skutky a za to, čo napáchali.‘“+ 15  Toto mi povedal Jehova, Boh Izraela: „Vezmi z mojej ruky tento pohár s vínom hnevu a daj z neho piť všetkým národom, ku ktorým ťa posielam. 16  Keď sa napijú, budú sa tackať a správať sa ako pomätenci pre meč, ktorý medzi nich pošlem.“+ 17  Vzal som teda pohár z Jehovovej ruky a dal som z neho piť všetkým národom, ku ktorým ma Jehova poslal:+ 18  v prvom rade Jeruzalemu a judským mestám,+ jeho kráľom a kniežatám, aby som ich zničil a urobil obrazom hrôzy, terčom posmechu a preklínania,+ ako to čoskoro bude, 19  potom faraónovi, egyptskému vládcovi, jeho služobníkom, kniežatám, celému jeho ľudu+ 20  a cudzincom, ktorí žili medzi nimi, ďalej všetkým kráľom krajiny Úc, všetkým kráľom krajiny Filištíncov+ – kráľom Aškelónu,+ Gazy, Ekrónu a tých, čo zostali v Ašdóde –, 21  potom Edomcom,+ Moábcom+ a Ammóncom,+ 22  všetkým kráľom Týru, všetkým kráľom Sidónu+ a kráľom ostrovov* za morom. 23  Dal som piť aj Dedanu,+ Téme, Búzu a všetkým, čo majú na spánkoch ostrihané vlasy,+ 24  všetkým kráľom Arabov+ a všetkým kráľom rôznych obyvateľov púšte, 25  všetkým zimrijským kráľom, všetkým elamským+ kráľom a všetkým médskym kráľom,+ 26  všetkým kráľom severu, blízkym i vzdialeným, jednému po druhom, a všetkým ostatným kráľovstvám sveta, ktoré sú na povrchu zeme. A po nich sa napije kráľ Šešaku.*+ 27  „Povedz im: ‚Toto hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: „Pite a opite sa, vracajte a padnite. Už viac nevstanete,+ lebo na vás posielam meč.“‘ 28  Ak nebudú chcieť vziať pohár z tvojej ruky a piť, povedz im: ‚Toto hovorí Jehova vojsk: „Budete piť! 29  Lebo ak najprv privádzam nešťastie na mesto, ktoré nesie moje meno,+ prečo by som mal vás nechať bez trestu?“‘+ ‚Neujdete trestu, lebo posielam meč na všetkých obyvateľov zeme,‘ vyhlasuje Jehova vojsk. 30  A ty im prorokuj všetky tieto slová a povedz im: ‚Z výšin bude Jehova revať ako lev,zo svojho svätého príbytku vydá svoj hlas. Hlasno zareve proti miestu svojho bývania. Bude výskať ako tí, čo šliapu vo vínnom lise,víťazoslávne spievať nad všetkými obyvateľmi zeme.‘ 31  ‚Vojnový hluk sa bude rozliehať až do najvzdialenejších končín zeme,lebo Jehova má spor s národmi. Osobne bude súdiť všetkých ľudí*+a zlých vydá napospas meču,‘ vyhlasuje Jehova. 32  Toto hovorí Jehova vojsk: ‚Od národa k národu sa šíri pohroma,+z najodľahlejších končín zeme sa priženie veľká búrka.+ 33  Telá zabitých, ktorí padli Jehovovou rukou, budú v ten deň ležať od jedného konca zeme po druhý. Nikto ich nebude oplakávať, nikto ich nepozbiera ani nepochová. Budú ako hnoj na povrchu zeme.‘ 34  Nariekajte, pastieri, a kričte! Váľajte sa v prachu, vy vznešení zo stáda,veď nadišiel čas, aby ste boli zabití a rozprášení. Padnete a rozbijete sa ako vzácna nádoba! 35  Pastieri nemajú kam utiecťa pre vznešených zo stáda niet úniku. 36  Počúvajte! Pastieri kričiaa vznešení zo stáda nariekajú,lebo Jehova ničí ich pastviny. 37  Pokojné miesta bývania zostali bez životapre Jehovov planúci hnev. 38  Vyšiel zo svojej skrýše ako mladý lev*+a ich krajina sa stala obrazom hrôzypre krutý meča pre jeho planúci hnev.“

Poznámky pod čiarou

Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Al. možno „celému judskému ľudu“.
Dosl. „zavčasu vstávajúc a hovoriac“.
Dosl. „zavčasu vstávajúc a posielajúc“.
Dosl. „nenaklonili ste ucho“.
Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Al. „Zasvätím ich zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „niečím, nad čím sa zahvízda“.
Al. „potrestám“.
Al. „pobrežia“, dosl. „ostrova“.
Zdá sa, že je to šifrovaný názov Bábela (Babylona).
Dosl. „každé telo“.
Al. „mladý lev s hrivou“.