Evanjelium Jána 19:1–42

19  Potom dal Pilát Ježiša zbičovať.+  A vojaci uplietli korunu z tŕnia, nasadili mu ju na hlavu a obliekli ho do purpurového plášťa.+  Pristupovali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“* A fackovali ho.+  Pilát vyšiel opäť von a povedal Židom: „Privádzam vám ho, aby ste vedeli, že na ňom nenachádzam nijakú vinu.“+  Nato Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou na hlave a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Pozrite, človek!“  Ale keď ho uvideli hlavní kňazi a stráže, začali kričať: „Na kôl s ním! Na kôl s ním!“+ Pilát im povedal: „Vezmite ho vy a popravte.* Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.“+  Židia mu odpovedali: „My máme zákon, podľa ktorého musí zomrieť,+ lebo sa vyhlasoval za Božieho syna.“+  Keď to Pilát počul, začal sa báť ešte viac.  Opäť vošiel do miestodržiteľského paláca a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal.+ 10  Preto mu Pilát povedal: „Ty so mnou nehovoríš? Nevieš, že mám právomoc ťa prepustiť alebo ťa dať popraviť?“* 11  Ježiš mu odpovedal: „Nemal by si nado mnou žiadnu právomoc, keby ti nebola daná zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ti ma vydal.“ 12  A tak Pilát hľadal spôsob, ako ho prepustiť. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si cisárov priateľ. Každý, kto sa vyhlasuje za kráľa, hovorí* proti cisárovi.“+ 13  Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a posadil sa na sudcovskú stolicu na mieste nazývanom Kamenná dlažba, po hebrejsky Gabbata. 14  Bol práve deň prípravy+ na Pesach,* okolo poludnia.* A povedal Židom: „Pozrite, váš kráľ!“ 15  Ale oni kričali: „Preč s ním, preč! Na kôl s ním!“* Pilát im povedal: „Mám popraviť vášho kráľa?“ „Nemáme kráľa, ale cisára,“ odpovedali hlavní kňazi. 16  A tak im ho vydal, aby bol pribitý na kôl.+ Potom Ježiša odviedli. 17  Sám si niesol mučenícky kôl* a vyšiel na miesto, ktoré sa volalo Miesto lebky,+ po hebrejsky Golgota.+ 18  Tam ho pribili na kôl+ a s ním povesili na kôl aj ďalších dvoch mužov. Ježiš bol uprostred a tí dvaja po stranách.+ 19  Pilát dal urobiť aj nápis a pripevniť ho na mučenícky kôl.* Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.“+ 20  Ten nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde bol Ježiš pribitý na kôl, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. 21  Židovskí hlavní kňazi však hovorili Pilátovi: „Nepíš: ‚Kráľ Židov,‘ ale že hovoril: ‚Ja som kráľ Židov.‘“ 22  Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“ 23  Keď vojaci pribili Ježiša na kôl, vzali jeho vrchný odev a rozdelili ho na štyri diely, pre každého vojaka po jednom. Vzali aj jeho spodný odev, ale ten nebol zošívaný; odhora nadol bol utkaný vcelku. 24  Preto povedali jeden druhému: „Netrhajme ho, ale rozhodnime lósom, čí bude.“+ Tak sa splnili slová Písma: „Rozdelili si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hodili lós.“+ A vojaci to tak naozaj urobili. 25  Pri Ježišovom mučeníckom kole* stála jeho matka,+ sestra jeho matky, Klopova manželka Mária a Mária Magdaléna.+ 26  Keď Ježiš uvidel svoju matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval,+ povedal jej: „Pozri, tvoj syn!“ 27  A učeníkovi povedal: „Pozri, tvoja matka!“ Od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe domov. 28  Potom Ježiš, keď už vedel, že všetko vykonal, povedal: „Som smädný.“ To preto, aby sa splnilo, čo bolo napísané v Písme.+ 29  Stála tam nádoba plná kyslého vína. Nastokli teda na yzop* špongiu nasiaknutú kyslým vínom a podali mu ju k ústam.+ 30  Keď Ježiš prijal kyslé víno, povedal: „Je dokonané!“+ Potom sklonil hlavu a vydýchol naposledy.*+ 31  Keďže bol deň prípravy,+ Židia požiadali Piláta, aby dal odsúdeným polámať nohy a sňať ich telá, aby nezostali na mučeníckych koloch+ v sabat (lebo to bol veľký sabat).+ 32  Vojaci teda prišli a polámali nohy obom mužom, ktorí viseli s Ježišom na koloch. 33  Ale keď prišli k Ježišovi, videli, že je už mŕtvy, a preto mu nepolámali nohy. 34  Jeden z vojakov ho však bodol do boku kopijou+ a ihneď vyšla krv a voda. 35  A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili.+ 36  Stalo sa to preto, aby sa splnil výrok z Písma: „Ani jedna kosť mu nebude zlomená.“*+ 37  Na inom mieste Písmo hovorí: „Budú hľadieť na toho, ktorého prebodli.“+ 38  Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi,+ poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát mu to dovolil. Prišiel teda a sňal jeho telo z kola.+ 39  Prišiel aj Nikodém,+ ktorý kedysi navštívil Ježiša v noci, a priniesol zmes* myrhy a aloy, asi 100 libier.*+ 40  Vzali teda Ježišovo telo a podľa židovských pohrebných zvykov ho zavinuli do plátna s voňavými látkami.+ 41  Blízko miesta, kde bol popravený,* bola záhrada a v nej nová hrobka,*+ v ktorej nebol ešte nikto pochovaný. 42  Keďže Židia mali deň prípravy+ a hrobka bola blízko, uložili Ježišovo telo tam.

Poznámky pod čiarou

Al.: „Nech žije kráľ Židov!“
Al. „a pribite ho na kôl“.
Al. „ťa pribiť na kôl“.
Al. „stavia sa“.
Dosl. „okolo 6. hodiny“.
Tu sa výraz Pesach vzťahuje na týždenný Sviatok nekvasených chlebov, ktorý nasledoval hneď po sviatku Pesach.
Al.: „Pribi ho na kôl!“
Dosl. „a vydal ducha“.
Al. „rozdrvená“.
Al. možno „zvitok“.
Čiže rímskych libier. Pozri dodatok B14.
Al. „pribitý na kôl“.
Al. „pamätná hrobka“.