Evanjelium Jána 1:1–51

1  Na počiatku bolo Slovo+ a Slovo bolo u Boha+ a to Slovo bolo bohom.*+  To Slovo bolo na počiatku u Boha.  Všetko začalo existovať prostredníctvom neho+ a bez neho nezačalo existovať nič. To, čo začalo existovať  prostredníctvom neho, bol život a život bol svetlom ľudí.+  A svetlo svieti v tme,+ ale tma ho nepremohla.  Prišiel človek, ktorý bol vyslaný ako Boží zástupca. Volal sa Ján.+  Prišiel ako svedok, aby vydal svedectvo o svetle,+ aby prostredníctvom neho* uverili ľudia každého druhu.  On sám nebol tým svetlom,+ ale mal o ňom svedčiť.  Pravé svetlo, ktoré osvecuje ľudí každého druhu, malo čoskoro prísť do sveta.+ 10  Bol* vo svete+ a svet začal existovať prostredníctvom neho,+ ale svet ho nespoznal. 11  Prišiel k svojim, ale oni ho neprijali. 12  Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi,+ lebo veria v jeho meno.+ 13  A nenarodili sa z ľudských rodičov* ani z telesnej túžby, ani z vôle muža, ale z vôle Boha.+ 14  Tak sa Slovo stalo telom+ a bývalo medzi nami a videli sme jeho slávu, slávu, akú má od otca jediný* syn.+ A bol plný nezaslúženej láskavosti* a pravdy. 15  (Ján o ňom svedčil, dokonca volal: „To je ten, o ktorom som povedal: ‚Ten, ktorý prichádza po mne, ma predstihol, lebo existoval predo mnou.‘“)+ 16  Z jeho plnosti sme všetci prijímali, nezaslúženú láskavosť za nezaslúženou láskavosťou. 17  Lebo Zákon bol daný prostredníctvom Mojžiša,+ ale nezaslúžená láskavosť+ a pravda prišli prostredníctvom Ježiša Krista.+ 18  Boha nikto nikdy nevidel.+ Jednorodený* boh,+ ktorý je po Otcovom boku,*+ nám ho priblížil.+ 19  A takto Ján svedčil, keď k nemu Židia vyslali kňazov a Lévitov z Jeruzalema, aby sa ho spýtali: „Kto si?“+ 20  Nevyhol sa odpovedi, ale otvorene povedal: „Ja nie som Kristus.“ 21  Spýtali sa ho: „Kto teda si? Eliáš?“+ Odpovedal: „Nie som.“ „Si ten prorok?“+ Znovu odpovedal: „Nie!“ 22  Spýtali sa ho teda: „Kto si? Nech to môžeme povedať tým, ktorí nás poslali. Čo o sebe hovoríš?“ 23  Povedal: „Ja som ten, kto volá v pustatine: ‚Vyrovnajte Jehovovu* cestu,‘+ ako povedal prorok Izaiáš.“+ 24  Tých ľudí vyslali farizeji. 25  Opýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si ani Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok?“ 26  Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí niekto, koho nepoznáte, 27  ten, ktorý prichádza po mne a ktorému nie som hoden ani rozviazať remienky na sandáloch.“+ 28  To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.+ 29  Na druhý deň uvidel, ako k nemu prichádza Ježiš, a povedal: „Pozrite, Boží Baránok,+ ktorý zbavuje svet hriechu!+ 30  Toto je ten, o ktorom som hovoril: ‚Po mne prichádza muž, ktorý ma predstihol, lebo existoval predo mnou.‘+ 31  Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel krstiť vodou, aby sa stal známym Izraelu.“+ 32  Ján podal aj toto svedectvo: „Videl som, ako z neba zostupuje duch v podobe holubice* a zostáva na ňom.+ 33  Ani ja som ho nepoznal, ale práve ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom,+ to je ten, ktorý krstí svätým duchom.‘+ 34  Videl som to a dosvedčujem, že je to Boží Syn.“+ 35  Na druhý deň tam Ján znova stál s dvoma svojimi učeníkmi. 36  Keď videl Ježiša prechádzať okolo, povedal: „Pozrite, Boží Baránok!“+ 37  Keď to tí dvaja učeníci počuli, išli za Ježišom. 38  Ježiš sa otočil, a keď videl, že idú za ním, spýtal sa ich: „Čo by ste chceli?“ Povedali mu: „Rabbi* (čo preložené znamená „učiteľ“), kde bývaš?“ 39  Povedal im: „Poďte a uvidíte.“ A tak šli, videli, kde býva, a zostali v ten deň s ním. Boli asi štyri hodiny popoludní.* 40  Andrej,+ brat Šimona Petra, bol jeden z tých dvoch, ktorí počuli, čo povedal Ján, a išli za Ježišom. 41  Ten najprv našiel svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša“+ (čo preložené znamená „Kristus“). 42  A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho pozrel a povedal: „Ty si Šimon,+ Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas“ (čo sa prekladá „Peter“).+ 43  Na druhý deň chcel Ježiš odísť do Galiley. Keď našiel Filipa,+ povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“ 44  Filip bol z Betsaidy, tak ako Andrej a Peter. 45  Filip našiel Natanaela+ a povedal mu: „Našli sme toho, o kom písal Mojžiš v Zákone i Proroci* – Ježiša, Jozefovho+ syna, z Nazareta.“ 46  Ale Natanael mu povedal: „Môže vyjsť niečo dobré z Nazareta?“ Filip mu povedal: „Poď a uvidíš.“ 47  Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je žiadna falošnosť.“+ 48  Natanael sa ho spýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa pod figovníkom.“ 49  „Rabbi,“ zvolal Natanael, „ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“+ 50  Ježiš mu odpovedal: „Veríš preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš ešte väčšie veci.“ 51  A dodal: „Verte mi, uvidíte nebo otvorené a Božích anjelov, ako zostupujú k Synovi človeka a vystupujú hore.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „ako Boh; božské“.
Čiže Jána.
Vzťahuje sa na Slovo.
Dosl. „z krvi“.
Al. „jednorodený“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Božej priazne“.
Al. „v Otcovom náručí“. To poukazuje na mimoriadnu priazeň.
Dosl. „ako holubica“.
Dosl.: „Bola asi 10. hodina.“