Galaťanom 3:1–29

  • Skutky Zákona alebo viera? (1 – 14)

    • „Spravodlivý bude žiť vďaka svojej viere“ (11)

  • Abrahám nedostal sľub prostredníctvom Zákona (15 – 18)

    • Abrahámovo potomstvo, Kristus (16)

  • Pôvod a účel Zákona (19 – 25)

  • Božími synmi prostredníctvom viery (26 – 29)

    • Tí, čo patria Kristovi, sú Abrahámovým potomstvom (29)

3  Kto vás takto oklamal,+ nerozumní Galaťania? Vás, ktorým bol tak jasne vysvetlený význam toho, že Ježiš Kristus bol pribitý na kôl?+  Chcem sa vás spýtať* len na jedno: Dostali ste ducha preto, že ste konali skutky Zákona, alebo preto, že ste uverili v to, čo ste počuli?+  Ste naozaj takí nerozumní? Po tom, čo ste sa nechali viesť duchom,* chcete dosiahnuť cieľ ľudským úsilím?*+  Vytrpeli ste toho toľko nadarmo? Som si istý, že to nebolo nadarmo.  A ten, ktorý vám udeľuje ducha a koná medzi vami zázraky,*+ robí to preto, že konáte skutky Zákona, alebo preto, že ste uverili v to, čo ste počuli?  Veď aj Abrahám „uveril Jehovovi* a on ho za to považoval za spravodlivého“.*+  Viete, že tí, čo majú vieru, sú Abrahámovými synmi.+  Písmo, ktoré už dávno poukazovalo na to, že Boh vyhlási ľudí z iných národov za spravodlivých na základe viery, vopred oznámilo Abrahámovi dobrú správu: „Prostredníctvom teba budú požehnané všetky národy.“+  Preto tí, čo majú vieru, sú požehnaní spolu s Abrahámom, ktorý mal vieru.+ 10  Všetci, ktorí sa spoliehajú na skutky zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto nekoná podľa všetkého, čo je napísané vo zvitku Zákona.“+ 11  Okrem toho je zrejmé, že Boh nikoho nevyhlási za spravodlivého za to, že dodržiava Zákon,+ lebo „spravodlivý bude žiť vďaka svojej viere“.+ 12  Zákon si nevyžaduje vieru, ale hovorí, že „ten, kto tieto veci dodržiava, bude vďaka nim žiť“.+ 13  Kristus nás vykúpil+ a oslobodil nás+ z kliatby Zákona tým, že tú kliatbu vzal na seba za nás, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto je povesený na kôl.“+ 14  To preto, aby sa prostredníctvom Krista Ježiša rozšírilo Abrahámovo požehnanie aj na národy,+ aby sme vierou prijali sľúbeného ducha.+ 15  Bratia, znázorním to na príklade z bežného života: Keď sa nejaká zmluva stane platnou, nikto ju nemôže zrušiť ani k nej niečo pridať, aj keď ju uzavreli ľudia. 16  Sľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu.*+ Písmo nehovorí „a tvojim potomkom“,* akoby išlo o mnohých. Hovorí „a tvojmu potomstvu“,* čím označuje jedného potomka, ktorým je Kristus.+ 17  Ďalej hovorím: Zákon, ktorý začal existovať po 430 rokoch,+ nezrušil zmluvu, ktorú Boh predtým uzavrel, a ani sľub. 18  Ak Boh dáva dedičstvo prostredníctvom Zákona, už ho nedáva prostredníctvom sľubu. Ale Abrahámovi ho láskavo dal prostredníctvom sľubu.+ 19  Prečo bol potom daný Zákon? Bol pridaný, aby odhalil priestupky,+ kým nepríde potomstvo,*+ ktorému bol daný sľub. A Zákon bol odovzdaný anjelmi+ cez sprostredkovateľa.+ 20  Ak je zmluva jednostranná, nie je potrebný sprostredkovateľ, a Boh je len jeden. 21  Je teda Zákon proti Božím sľubom? Určite nie! Veď keby bol daný nejaký zákon, ktorý by mohol dať život, boli by sme považovaní za spravodlivých dodržiavaním zákona. 22  Ale Písmo uviedlo všetkých do zajatia hriechu, aby sľub založený na viere v Ježiša Krista dostali tí, čo v neho veria. 23  Pred príchodom viery nás strážil Zákon, boli sme pod jeho dozorom a očakávali sme vieru, ktorá mala byť zjavená.+ 24  Zákon sa teda stal naším vychovávateľom vedúcim ku Kristovi,+ aby sme boli vyhlásení za spravodlivých prostredníctvom viery.+ 25  Ale keď teraz prišla viera,+ už nepodliehame vychovávateľovi.+ 26  Veď všetci ste Božími synmi+ prostredníctvom viery v Krista Ježiša.+ 27  Preto vy všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, ste sa stali takými ako Kristus.*+ 28  Už nezáleží na tom, či ste Židia alebo Gréci,+ otroci alebo slobodní,+ muži alebo ženy,+ lebo všetci ste zjednotení ako učeníci Krista Ježiša.+ 29  A ak patríte Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom,*+ dedičmi+ podľa sľubu.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Chcem sa od vás dozvedieť“.
Dosl. „čo ste začali v duchu“.
Dosl. „ste dokončovaní v tele?“
Al. „mocné skutky“.
Al. „a počítalo sa mu to za spravodlivosť“.
Dosl. „semenu“.
Dosl. „semenám“.
Dosl. „semenu“.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „ste si obliekli Krista“.
Dosl. „semenom“.