Ezdráš 8:1–36

  • Zoznam tých, ktorí vyšli z Babylona s Ezdrášom (1 – 14)

  • Prípravy na cestu (15 – 30)

  • Odchod z Babylona a príchod do Jeruzalema (31 – 36)

8  A toto boli hlavy rodov a rodový záznam tých, čo vyšli so mnou z Babylona za vlády kráľa Artaxerxa:+  zo synov Pinchasa:+ Geršom; zo synov Itamara:+ Daniel; zo synov Dávida: Chattuš;  zo synov Šechanjaha, zo synov Paroša: Zachariáš a s ním bolo zapísaných 150 mužov;  zo synov Pachat-Moába:+ Eljeho-Enaj, Zerachjahov syn, a s ním 200 mužov;  zo synov Zattua:+ Šechanjah, Jachazielov syn, a s ním 300 mužov;  zo synov Adina:+ Ebed, Jonatánov syn, a s ním 50 mužov;  zo synov Elama:+ Ješajah, Ataliahov syn, a s ním 70 mužov;  zo synov Šefatjaha:+ Zebadjah, Michaelov syn, a s ním 80 mužov;  zo synov Joába: Obadiáš, Jechielov syn, a s ním 218 mužov; 10  zo synov Baniho: Šelomit, Josifjahov syn, a s ním 160 mužov; 11  zo synov Bebaja:+ Zachariáš, Bebajov syn, a s ním 28 mužov; 12  zo synov Azgada:+ Jochanan, Hakkatánov syn, a s ním 110 mužov; 13  zo synov Adonikáma+ tí, čo boli poslední, a toto boli ich mená: Elifelet, Jeiel a Šemajah a s nimi 60 mužov; 14  zo synov Bigvaja:+ Utaj a Zabbud a s nimi 70 mužov. 15  Zhromaždil som ich pri rieke, ktorá tečie do Ahavy,+ a táborili sme tam tri dni. Ale keď som pátral medzi ľudom a kňazmi, nenašiel som tam nikoho z Lévitov. 16  Preto som poslal po Eliezera, Ariela, Šemajaha, Elnatána, Jariba, Elnatána, Nátana, Zachariáša a Mešullama, popredných mužov, a po Jojáriba a Elnatána, ktorí boli učiteľmi. 17  Potom som im prikázal, aby išli k Iddovi, predstavenému v mieste nazývanom Chasifia, a odkázali jemu a jeho bratom, chrámovým sluhom,* ktorí boli v Chasifii, nech nám privedú služobníkov pre dom nášho Boha. 18  Keďže náš Boh nás podporoval,* priviedli nám Šerebejaha,+ rozvážneho muža zo synov Machliho,+ vnuka Izraelovho syna Léviho, a s ním jeho synov a bratov, 18 mužov, 19  a Chašabjaha a s ním Ješajaha z Meráriovcov,+ jeho bratov a ich synov, 20 mužov. 20  A z chrámových sluhov,* ktorých Dávid a kniežatá dali na pomoc Lévitom, priviedli 220 mužov, z ktorých všetci boli uvedení menom. 21  Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom a prosili ho, aby počas našej cesty chránil nás, naše deti i všetok náš majetok. 22  Hanbil som sa požiadať kráľa o vojakov a jazdcov na koňoch, aby nás cestou chránili pred nepriateľmi, lebo predtým sme kráľovi povedali: „Náš Boh je so všetkými,* ktorí ho hľadajú,+ ale jeho sila a jeho hnev je proti všetkým, ktorí ho opúšťajú.“+ 23  A tak sme sa postili a prosili nášho Boha a on našu úpenlivú prosbu vypočul.+ 24  Potom som vybral spomedzi popredných kňazov 12 mužov: Šerebejaha, Chašabjaha+ a desať ich bratov. 25  Odvážil som im striebro, zlato a predmety, ktorými kráľ, jeho radcovia, jeho kniežatá a všetci Izraeliti, ktorí tam boli, prispeli na dom nášho Boha.+ 26  Odovzdal som im teda 650 talentov* striebra, 100 strieborných predmetov v hodnote dvoch talentov, 100 talentov zlata, 27  20 malých zlatých misiek v hodnote 1 000 dareikov* a dve nádoby z kvalitnej lesklej červenkastej medi, rovnako vzácnej ako zlato. 28  Potom som im povedal: „Pre Jehovu ste svätí+ i predmety sú sväté. A striebro a zlato sú dobrovoľným darom Jehovovi, Bohu vašich predkov. 29  Pozorne ich strážte, kým ich nedopravíte do Jeruzalema a neodvážite v miestnostiach* Jehovovho domu pred poprednými kňazmi a Lévitmi a pred kniežatami rodov Izraela.“+ 30  A kňazi a Léviti vzali striebro, zlato a predmety, ktoré im odvážili, aby ich priniesli do Jeruzalema do domu nášho Boha. 31  Nakoniec sme sa 12. dňa prvého mesiaca+ vydali od rieky Ahavy+ na cestu do Jeruzalema. Náš Boh bol s nami* a cestou nás chránil pred nepriateľmi a lupičmi. 32  A tak sme prišli do Jeruzalema+ a tri dni sme odpočívali. 33  A na štvrtý deň sme v dome nášho Boha odvážili striebro, zlato a predmety+ a odovzdali sme ich kňazovi Meremótovi,+ Urijášovmu synovi, v prítomnosti Eleazára, Pinchasovho syna, a Lévitov Jozabáda,+ Ješuovho syna, a Noadjaha, Binujovho+ syna. 34  Všetko spočítali a odvážili a celkovú váhu zapísali. 35  Tí, čo vyšli zo zajatia, bývalí vyhnanci, predložili Bohu Izraela zápalné obete: 12 býkov+ za celý Izrael, 96 baranov,+ 77 baránkov a 12 capov+ ako obeť za hriech. To všetko priniesli ako zápalnú obeť Jehovovi.+ 36  Potom sme kráľovým satrapom* a miestodržiteľom oblasti Za Riekou*+ odovzdali kráľove nariadenia+ a oni od toho času podporovali ľud a dom pravého Boha.+

Poznámky pod čiarou

Al. „netinejcom“, dosl. „daným“.
Dosl. „Podľa dobrej ruky nášho Boha nad nami“.
Al. „netinejcov“, dosl. „daných“.
Dosl. „Dobrá ruka nášho Boha je nad všetkými“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Dareikos bola perzská zlatá minca. Pozri dodatok B14.
Al. „v jedálňach“.
Dosl. „Ruka nášho Boha bola nad nami“.
Titul s významom „ochrancovia ríše“. Tu označuje miestodržiteľov provincií v Perzskej ríši.
Čiže oblasti západne od Eufratu.