Ezdráš 6:1–22

6  Vtedy kráľ Dárius nariadil, aby skúmali v archívoch,* kde boli uložené babylonské poklady.  A na hrade v Ekbatane, v médskej provincii,* sa našiel zvitok a v ňom bol takýto záznam:  „Kráľ Kýros vydal v prvom roku svojej vlády nariadenie o Božom dome v Jeruzaleme:+ ‚Nech je dom znovu postavený, aby sa v ňom mohli prinášať obete, a nech sa položia jeho základy. Jeho výška nech je 60 lakťov* a jeho šírka 60 lakťov.+  Steny majú byť tvorené troma vrstvami veľkých kameňov privalených na miesto a jednou vrstvou trámov.+ Náklady bude hradiť kráľov dom.+  A zlaté a strieborné nádoby, ktoré vzal Nabuchodonozor z chrámu v Jeruzaleme a priniesol do Babylona,+ nech sú vrátené na svoje miesto v jeruzalemskom chráme a uložené v Božom dome.‘+  A tak ty, Tattenaj, miestodržiteľ oblasti Za Riekou,* Šetár-Bózenaj a vaši spoločníci, nižší miestodržitelia oblasti Za Riekou,+ nechajte tú vec tak.  Nenarúšajte prácu na stavbe toho Božieho domu. Miestodržiteľ Židov a židovskí starší ho znovu postavia na jeho pôvodnom mieste.  Ďalej vydávam nariadenie o tom, čo máte urobiť pre židovských starších, aby bol znovu postavený ten Boží dom: Z kráľovskej pokladnice,+ z daní vybraných v oblasti Za Riekou, sa majú týmto mužom bez meškania hradiť náklady, aby mohli pokračovať v práci bez prerušenia.+  A kňazom, ktorí sú v Jeruzaleme, dávajte každý deň všetko, čo treba. V každom prípade im dávajte všetko, o čo požiadajú: mladé býky,+ barany+ i jahňatá+ na zápalné obete Bohu nebies, pšenicu,+ soľ,+ víno+ a olej,+ 10  aby stále predkladali obete, ktoré sa páčia Bohu nebies, a modlili sa za život kráľa a jeho synov.+ 11  A nariaďujem, že ak niekto poruší tento výnos, nech je z jeho domu vytiahnutý trám a on nech je naň povesený.* A jeho dom bude obrátený na verejný záchod.* 12  A nech Boh, ktorý dal, aby jeho meno prebývalo v Jeruzaleme,+ zvrhne každého kráľa a ľud, ktorý sa odváži porušiť toto nariadenie a zničiť ten Boží dom v Jeruzaleme. Ja, Dárius, vydávam toto nariadenie. Nech sa okamžite vykoná.“ 13  Vtedy Tattenaj, miestodržiteľ oblasti Za Riekou, Šetár-Bózenaj+ a ich spoločníci okamžite urobili všetko, čo prikázal kráľ Dárius. 14  A židovskí starší, povzbudzovaní tým, čo prorokovali Aggeus+ a Zachariáš,+ Iddov vnuk, stavali ďalej a práca úspešne napredovala.+ Stavbu dokončili podľa nariadenia Boha Izraela+ a podľa nariadenia Kýra,+ Dária+ a Artaxerxa,*+ perzského kráľa. 15  Boží dom dokončili tretieho dňa mesiaca adar* v šiestom roku panovania kráľa Dária. 16  Potom Izraeliti, kňazi, Léviti+ a ostatní bývalí vyhnanci s radosťou slávili zasvätenie Božieho domu. 17  Pri jeho zasvätení predložili 100 býkov, 200 baranov, 400 jahniat a ako obeť za hriech celého Izraela 12 capov podľa počtu izraelských kmeňov.+ 18  A ustanovili kňazov podľa ich skupín a Lévitov podľa ich oddelení pre službu Bohu v Jeruzaleme,+ tak ako je napísané v Mojžišovej knihe.+ 19  A 14. dňa prvého mesiaca bývalí vyhnanci slávili Pesach.+ 20  Kňazi a Léviti sa všetci do jedného očistili,+ a tak boli všetci čistí. A zabíjali zvieratá na pesachovú obeť pre všetkých bývalých vyhnancov, pre ostatných kňazov a pre seba. 21  Potom Izraeliti, ktorí sa vrátili z vyhnanstva, z toho jedli a spolu s nimi aj každý, kto sa k nim pridal a prestal s nečistými zvykmi národov tej krajiny, aby mohol uctievať* Jehovu, Boha Izraela.+ 22  A s radosťou sedem dní slávili Sviatok nekvasených chlebov,+ lebo Jehova dal, aby sa radovali, a naklonil srdce asýrskeho kráľa,*+ aby ich podporoval* pri stavbe domu pravého Boha, Boha Izraela.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „v dome záznamov“.
Al. „správnej oblasti“.
Asi 26,7 m. Pozri dodatok B14.
Čiže oblasti západne od Eufratu.
Al. „narazený“.
Al. možno „smetisko; hnojisko“.
Čiže Artaxerxa I., ktorý je spomínaný aj v 7. kapitole. Nejde o kráľa spomínaného v Ezd 4:7.
Dosl. „hľadať“.
Jeden z titulov perzského kráľa Dareia I. Veľkého, ktorý vtedy vládol nad územím bývalej Asýrskej ríše.
Dosl. „posilňoval ich ruky“.