Ezdráš 2:1–70

2  A toto boli obyvatelia provincie* spomedzi zajatcov vo vyhnanstve,+ ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol do Babylona+ a ktorí sa neskôr vrátili do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta.+  Prišli so Zorobábelom,+ Ješuom,+ Nehemiášom, Serajahom, Reelajahom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Baanom. Toto sú počty izraelských mužov:+  synovia Paroša: 2 172,  synovia Šefatjaha: 372,  synovia Aracha:+ 775,  synovia Pachat-Moába+ zo synov Ješuu a Joába: 2 812,  synovia Elama:+ 1 254,  synovia Zattua:+ 945,  synovia Zakkaja: 760, 10  synovia Baniho: 642, 11  synovia Bebaja: 623, 12  synovia Azgada: 1 222, 13  synovia Adonikáma: 666, 14  synovia Bigvaja: 2 056, 15  synovia Adina: 454, 16  synovia Atera, z Ezechiáša: 98, 17  synovia Becaja: 323, 18  synovia Jóru: 112, 19  synovia Chašuma:+ 223, 20  synovia Gibbara:* 95, 21  muži z Betlehema: 123, 22  muži z Netofy: 56, 23  muži z Anatótu:+ 128, 24  muži z Azmávetu: 42, 25  muži z Kirjat-Jearimu, Kefíry a Beerótu: 743, 26  muži z Rámy+ a Geby:+ 621, 27  muži z Michmasa: 122, 28  muži z Bételu a Aja:+ 223, 29  muži z Neba:+ 52, 30  muži z Magbiša:* 156, 31  synovia iného Elama: 1 254, 32  synovia Charima: 320, 33  muži z Lodu, Chadidu a Onó: 725, 34  muži z Jericha: 345, 35  muži zo Senay:* 3 630. 36  Kňazi:+ synovia Jedajaha+ z Ješuovho+ rodu: 973, 37  synovia Immera:+ 1 052, 38  synovia Pašchura:+ 1 247, 39  synovia Charima:+ 1 017. 40  Léviti:+ synovia Ješuu a Kadmiela+ zo synov Hodavjaha: 74. 41  Speváci:+ synovia Asafa:+ 128. 42  Synovia strážcov brán:+ synovia Šalluma, synovia Atera, synovia Talmona,+ synovia Akkúba,+ synovia Chatitu, synovia Šobaja, spolu: 139. 43  Chrámoví sluhovia:*+ synovia Cíchu, synovia Chasufu, synovia Tabbaota, 44  synovia Kérosa, synovia Siahu, synovia Padóna, 45  synovia Lebanu, synovia Chagabu, synovia Akkúba, 46  synovia Chagaba, synovia Šalmaja, synovia Chanana, 47  synovia Giddela, synovia Gachara, synovia Reajaha, 48  synovia Recina, synovia Nekodu, synovia Gazzama, 49  synovia Uzzu, synovia Paseacha, synovia Besaja, 50  synovia Asnaha, synovia Meunijcov,* synovia Nefusima,* 51  synovia Bakbuka, synovia Chakufu, synovia Charchura, 52  synovia Baclúta, synovia Mechidu, synovia Charšu, 53  synovia Barkosa, synovia Siseru, synovia Témacha, 54  synovia Neciacha, synovia Chatifu. 55  Synovia Šalamúnových sluhov: synovia Sotaja, synovia Sofereta, synovia Perudu,+ 56  synovia Jaalaha, synovia Darkona, synovia Giddela, 57  synovia Šefatjaha, synovia Chattila, synovia Pocheret-Haccebajima, synovia Amiho. 58  Všetkých chrámových sluhov* a synov Šalamúnových sluhov bolo 392. 59  A títo vyšli z Tel-Melachu, Tel-Charše, Kerubu, Addonu a Immeru, ale nemohli preukázať, z akého sú rodu a že sú pôvodom Izraeliti:+ 60  synovia Delajaha, synovia Tobiáša a synovia Nekodu: 652. 61  A zo synov kňazov: synovia Chabajaha, synovia Hakkóca+ a synovia Barzillaja, ktorý si vzal za manželku jednu z dcér Barzillaja+ Gileádskeho a prijal jeho meno. 62  Títo hľadali záznamy o svojom rodokmeni, ale nenašli ich, takže neboli spôsobilí slúžiť ako kňazi.*+ 63  Miestodržiteľ* im povedal, že nemôžu jesť z najsvätejších vecí,+ kým tu nebude kňaz, ktorý by to rozhodol pomocou urim a tumim.+ 64  Ich celkový počet bol 42 360+ 65  okrem ich otrokov a otrokýň, ktorých bolo 7 337, a spevákov a speváčok, ktorých bolo 200. 66  Mali 736 koní, 245 mulov, 67  435 tiav a 6 720 oslov. 68  Keď prišli do Jeruzalema na miesto, kde kedysi stál Jehovov dom, niektorí muži, hlavy rodov, dali dobrovoľné dary+ na dom pravého Boha, aby mohol byť znovu postavený na pôvodnom mieste.+ 69  Podľa svojich možností venovali na toto dielo 61 000 zlatých drachiem,* 5 000 strieborných mín*+ a 100 rúch pre kňazov. 70  A kňazi, Léviti, speváci, strážcovia brán, chrámoví sluhovia* a ostatní Izraeliti sa usadili vo svojich mestách. Všetci Izraeliti sa teda usadili vo svojich mestách.+

Poznámky pod čiarou

Al. „správnej oblasti“.
Al. možno „muži z Gibbara“.
Al. možno „synovia Magbiša“.
Al. možno „synovia Senau“.
Al. „Netinejci“, dosl. „Daní“.
Al. možno „Meunima“.
Al. možno „Nefusijcov“.
Al. „netinejcov“, dosl. „daných“.
Al. „boli vylúčení z kňazstva ako nečistí“.
Al. „Tiršáta“, čo je perzský titul miestodržiteľa provincie.
Drachma sa obvykle stotožňuje s perzským zlatým dareikom, ktorý vážil 8,4 g. Nejde o drachmu spomínanú v Gréckych písmach. Pozri dodatok B14.
Mína v Hebrejských písmach zodpovedala 570 g. Pozri dodatok B14.
Al. „netinejci“, dosl. „daní“.