Ezdráš 10:1–44

10  Kým Ezdráš ležal tvárou k zemi pred domom pravého Boha, modlil sa+ a s plačom vyznával hriechy svojho ľudu, zhromaždilo sa okolo neho veľké množstvo mužov, žien a detí z Izraela a ľud veľmi plakal.  Vtedy Šechanjah, syn Jechiela,+ zo synov Elama,+ povedal Ezdrášovi: „Konali sme neverne proti nášmu Bohu, keď sme si brali za manželky* cudzinky z okolitých národov.+ Napriek tomu je ešte pre Izrael nádej.  Uzavrime teraz s naším Bohom zmluvu,+ že pošleme preč všetky tie ženy a ich deti, a tak poslúchneme príkaz Jehovu i tých, ktorí majú úctu k prikázaniam* nášho Boha.+ Postupujme podľa Zákona.  Vstaň, tejto záležitosti sa musíš ujať ty. My sme s tebou. Buď silný a konaj.“  Ezdráš teda vstal a vyzval popredných kňazov, Lévitov a celý Izrael, aby prisahali, že budú konať podľa toho, čo bolo povedané.+ A tak prisahali.  Potom Ezdráš vyšiel spred domu pravého Boha do miestnosti* Jehochanana, Eljašibovho syna. Išiel tam, ale nejedol chlieb ani nepil vodu, lebo smútil nad nevernosťou ľudí, ktorí sa vrátili z vyhnanstva.+  Potom dali po celom Judsku a Jeruzaleme vyhlásiť, že sa všetci bývalí vyhnanci majú zhromaždiť v Jeruzaleme,  a kto by do troch dní neprišiel, tomu bude podľa rozhodnutia kniežat a starších zhabaný* všetok majetok a on bude vylúčený zo zboru ľudí, ktorí sa vrátili z vyhnanstva.+  Všetci muži z Júdu a Benjamína sa teda zhromaždili v priebehu troch dní v Jeruzaleme. Bolo to 20. dňa deviateho mesiaca. Všetok ľud sedel na nádvorí domu pravého Boha a chvel sa pre tú vec a pre lejak. 10  Potom kňaz Ezdráš vstal a povedal im: „Konali ste neverne, keď ste sa oženili s cudzinkami,+ a tým ste ešte pridali k previneniu Izraela. 11  Preto vyznajte svoje hriechy Jehovovi, Bohu vašich predkov, a konajte jeho vôľu. Oddeľte sa od okolitých národov a od svojich cudzozemských manželiek.“+ 12  Celé zhromaždenie na to odpovedalo silným hlasom: „Sme povinní urobiť presne tak, ako nám hovoríš. 13  Ľudu je však mnoho a je obdobie dažďov. Nie je možné stáť vonku a táto záležitosť sa nevyrieši za deň ani za dva, lebo sme v tejto veci veľmi zhrešili. 14  Preto prosíme, nech naše kniežatá zastupujú celé zhromaždenie.+ A nech všetci v našich mestách, ktorí sa oženili s cudzinkami, prídu v určenom čase spolu so staršími a sudcami každého mesta, kým od seba neodvrátime hnev nášho Boha, ktorý proti nám vzplanul pre túto vec.“ 15  Iba Jonatán, syn Asahela, a Jachzejah, syn Tikvu, proti tomu namietali a Léviti Mešullam a Šabbetaj+ ich podporovali. 16  Ale bývalí vyhnanci urobili tak, ako bolo dohodnuté. A kňaz Ezdráš a hlavy rodov, všetci menovite určení, sa osobitne stretli prvého dňa desiateho mesiaca, aby tú vec preskúmali. 17  A prvého dňa prvého mesiaca dokončili riešenie prípadov všetkých mužov, ktorí sa oženili s cudzinkami. 18  A zistilo sa, že niektorí zo synov kňazov sa oženili s cudzinkami:+ Zo synov Ješuu,+ syna Jehocádaka, a jeho bratov: Maasejah, Eliezer, Jarib a Gedaljah. 19  Ale sľúbili,* že pošlú svoje manželky preč a ako obeť za svoju vinu predložia barana zo svojho stáda.+ 20  Z Immerových+ synov: Chanani a Zebadjah; 21  z Charimových+ synov: Maasejah, Eliáš, Šemajah, Jechiel a Uzzijah; 22  z Pašchurových synov:+ Elioenaj, Maasejah, Izmael, Netánel, Jozabád a Elása. 23  A z Lévitov: Jozabád, Šimei, Kelajah (čiže Kelita), Petachjah, Júda a Eliezer; 24  zo spevákov: Eljašib; zo strážcov brán: Šallum, Telem a Uri. 25  A z ostatných Izraelitov, z Parošových synov:+ Ramjah, Jizzijah, Malkijah, Mijamin, Eleazár, Malkijah a Benajah; 26  z Elamových synov:+ Mattanjah, Zachariáš, Jechiel,+ Abdi, Jeremót a Eliáš; 27  zo Zattuových synov:+ Elioenaj, Eljašib, Mattanjah, Jeremót, Zabad a Aziza; 28  z Bebajových synov:+ Jehochanan, Chananjah, Zabbaj a Atlaj; 29  z Baniho synov: Mešullam, Malluch, Adajah, Jašub, Šeal a Jeremót; 30  z Pachat-Moábových synov:+ Adna, Kelal, Benajah, Maasejah, Mattanjah, Becalel, Binuj a Manašše; 31  z Charimových synov:+ Eliezer, Jišijah, Malkijah,+ Šemajah, Šimon, 32  Benjamín, Malluch a Šemarjah; 33  z Chašumových+ synov: Mattenaj, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manašše a Šimei; 34  z Baniho synov: Maadaj, Amram, Uel, 35  Benajah, Bedejah, Keluhi, 36  Vanjah, Meremót, Eljašib, 37  Mattanjah, Mattenaj a Jaaso; 38  z Binujových synov: Šimei, 39  Šelemjah, Nátan, Adajah, 40  Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, 41  Azarel, Šelemjah, Šemarjah, 42  Šallum, Amariah a Jozef; 43  z Nebových synov: Jeiel, Mattitjah, Zabad, Zebina, Jaddaj, Joel a Benajah. 44  Tí všetci si vzali cudzozemské manželky.+ A poslali ich preč aj s deťmi.+

Poznámky pod čiarou

Al. „vzali do svojich domov“.
Dosl. „ktorí sa chvejú pred prikázaním“.
Al. „jedálne“.
Al. „daný do kliatby“.
Dosl. „dali svoje ruky“.