Piata Mojžišova 5:1–33

  • Uzatvorenie zmluvy s Jehovom na Chorebe (1 – 5)

  • Zopakovanie Desiatich prikázaní (6 – 22)

  • Ľud má pri Sinaji strach z Jehovu (23 – 33)

5  Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal: „Izrael, počúvaj nariadenia a právne predpisy, ktoré vám dnes oznamujem. Naučte sa ich a svedomito ich dodržiavajte.  Jehova, náš Boh, uzavrel s nami na Chorebe zmluvu.+  Túto zmluvu Jehova neuzavrel s našimi predkami, ale s nami, ktorí sme dnes tu.  Z ohňa na vrchu s vami Jehova hovoril tvárou v tvár.+  Stál som vtedy medzi Jehovom a vami,+ aby som vám odovzdal Jehovovo slovo, lebo ste sa báli ohňa a nevyšli ste na vrch.+ Boh povedal:  ‚Ja som Jehova, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, kde si bol v otroctve.+  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.*+  Neurobíš si tesanú modlu+ ani podobu* ničoho, čo je hore v nebi, dolu na zemi alebo vo vodách pod zemou.  Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť,*+ lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť.+ Trest za previnenie otcov, ktorí ma nenávidia, privádzam na ich synov, vnukov a pravnukov,*+ 10  ale tým, ktorí ma milujú a dodržiavajú moje prikázania, prejavujem vernú lásku* po tisíc generácií. 11  Nepoužiješ meno Jehovu, svojho Boha, neúctivo,*+ lebo Jehova nenechá bez trestu nikoho, kto používa jeho meno neúctivo.+ 12  Zachovávaj sabatný deň a považuj ho za posvätný, tak ako ti prikázal Jehova, tvoj Boh.+ 13  Šesť dní budeš pracovať,+ 14  ale siedmy deň nebudeš konať nijakú prácu,+ ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj otrok, ani tvoja otrokyňa, ani tvoj býk, ani tvoj osol, ani žiadne iné z tvojich zvierat, ani cudzinec, ktorý žije v tvojich mestách.*+ Tak si tvoj otrok a tvoja otrokyňa budú môcť odpočinúť rovnako ako ty.+ Siedmy deň je sabat, deň zasvätený Jehovovi, tvojmu Bohu.+ 15  Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že Jehova, tvoj Boh, ťa odtiaľ vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom.+ Preto ti Jehova, tvoj Boh, prikázal zachovávať sabatný deň. 16  Cti svojho otca a svoju matku,+ ako ti prikázal Jehova, tvoj Boh, aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh.+ 17  Nezavraždíš.+ 18  Nescudzoložíš.*+ 19  Nebudeš kradnúť.+ 20  Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.+ 21  Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho.+ Nebudeš sebecky túžiť po dome svojho blížneho ani po jeho poli, ani po jeho otrokovi, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býkovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.‘+ 22  Tieto prikázania* hovoril Jehova na vrchu celému vášmu zboru. Hovoril silným hlasom z ohňa, z oblaku a z hustej temnoty+ a nič nepridal. Napísal ich na dve kamenné tabuľky, ktoré mi dal.+ 23  Keď ste počuli ten hlas z tmy, zatiaľ čo vrch blčal ohňom,+ všetky hlavy vašich kmeňov i vaši starší pristúpili ku mne. 24  Povedali: ‚Jehova, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť a počuli sme jeho hlas z ohňa.+ Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten môže zostať žiť.+ 25  Prečo by sme mali riskovať, že zomrieme? Veď tento veľký oheň by nás mohol pohltiť. Ak budeme ďalej počúvať hlas Jehovu, nášho Boha, určite prídeme o život. 26  Či nejaký človek* počul hlas živého Boha z ohňa tak ako my a zostal žiť? 27  Ty sám choď bližšie a počúvaj všetko, čo bude hovoriť Jehova, náš Boh. A to, čo povie Jehova, náš Boh, nám potom odovzdáš. My si to vypočujeme a urobíme tak.‘+ 28  Jehova počul, čo ste hovorili, a Jehova mi povedal: ‚Počul som slová, ktoré ti hovoril ľud. To, čo povedali, je dobré.+ 29  Keby mali stále také srdce, ktoré by sa ma bálo,+ a dodržiavali by všetky moje prikázania,+ potom by sa im aj ich synom po celú večnosť dobre darilo!+ 30  Choď a povedz im: „Vráťte sa do svojich stanov.“ 31  Ale ty zostaň tu so mnou a ja ti odovzdám všetky prikázania, nariadenia a právne predpisy, ktoré ich budeš vyučovať, a budú ich dodržiavať v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva.‘ 32  Svedomito dodržiavajte to, čo vám prikázal Jehova, váš Boh.+ Neodbočujte napravo ani naľavo.+ 33  Vo všetkom sa pridŕžajte cesty, po ktorej vám Jehova, váš Boh, prikázal ísť.+ Potom zostanete žiť, bude sa vám dobre dariť a dlho zostanete v krajine, ktorú obsadíte.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „proti mojej tvári“.
Al. „vyobrazenie; stvárnenie“.
Al. „na synov, na tretiu generáciu a na štvrtú generáciu“.
Al. „ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil“.
Al. „milujúcu láskavosť“.
Al. „nevhodne; nadarmo“.
Dosl. „bránach“.
Al.: „Nedopustíš sa nevery.“
Dosl. „slová“.
Dosl. „Kto zo všetkého tela“.