Piata Mojžišova 4:1–49

4  A teraz, izraelský ľud, počúvajte nariadenia a právne predpisy, ktoré vás učím, a dodržiavajte ich, aby ste žili+ a vošli do krajiny, ktorú vám dáva Jehova, Boh vašich predkov, a obsadili ju.  K tomu, čo vám prikazujem, nič nepridáte ani z toho nič neuberiete.+ Budete dodržiavať prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré vám odovzdávam.  Na vlastné oči ste videli, čo Jehova urobil všetkým, čo nasledovali Baala z Peoru.+ Jehova, váš Boh, ich odstránil spomedzi vás.  Ale vy, ktorí sa pevne držíte Jehovu, svojho Boha, ste dodnes všetci nažive.  Naučil som vás nariadenia a právne predpisy,+ tak ako mi prikázal Jehova, môj Boh, aby ste ich dodržiavali v krajine, ktorú obsadíte.  Budete ich svedomito dodržiavať,+ lebo tak národy uvidia vašu múdrosť+ a rozumnosť.+ Keď sa dopočujú o všetkých týchto nariadeniach, povedia: ‚Tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný.‘+  Veď ktorý veľký národ má bohov, ktorí sú mu tak blízko, ako je Jehova, náš Boh, blízko nám, kedykoľvek k nemu voláme?+  A ktorý veľký národ má také spravodlivé nariadenia a právne predpisy, ako je celý tento Zákon, ktorý vám dnes predkladám?+  Len buď opatrný a dávaj si veľký pozor, aby si nezabudol na to, čo si videl na vlastné oči, a aby to zostalo v tvojom srdci po celý život. A hovor o tom aj svojim synom a vnukom.+ 10  V deň, keď si stál pred Jehovom, svojím Bohom, na Chorebe, mi Jehova povedal: ‚Zhromaždi ku mne ľud, aby počuli moje slová+ a naučili sa ma báť+ po všetky dni, keď budú žiť na zemi, a aby to učili aj svojich synov.‘+ 11  Priblížili ste sa teda k úpätiu vrchu a stáli ste tam. Z vrchu šľahal oheň až do samého neba* a dookola bola tma, oblaky a hustá temnota.+ 12  Vtedy k vám z ohňa prehovoril Jehova.+ Počuli ste slová, ale nevideli ste nijakú podobu,+ znel iba hlas.+ 13  Oznámil vám svoju zmluvu,+ ktorú vám prikázal dodržiavať, Desať prikázaní,*+ a napísal ich na dve kamenné tabuľky.+ 14  Mne vtedy Jehova prikázal učiť vás nariadenia a právne predpisy, aby ste ich dodržiavali v krajine, ktorú idete obsadiť. 15  V deň, keď k vám Jehova prehovoril z ohňa na Chorebe, ste nevideli nijakú podobu. Preto si dávajte veľký pozor, 16  aby ste nekonali skazene a nevytesali si nijakú modlu, nech už by mala akúkoľvek podobu: podobu muža alebo ženy,+ 17  podobu akéhokoľvek zvieraťa, ktoré je na zemi, podobu akéhokoľvek vtáka, ktorý lieta na nebi,+ 18  podobu čohokoľvek, čo sa plazí po zemi, či podobu akejkoľvek ryby, ktorá je vo vodách pod zemou.+ 19  A keď sa pozrieš na nebo a uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, celé nebeské vojsko, nedaj sa zviesť k tomu, aby si sa im klaňal a slúžil im.+ Jehova, tvoj Boh, ich dal všetkým národom pod nebom. 20  Vás však Jehova vzal a vyviedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho ľudom, jeho osobným vlastníctvom,*+ ako ste ním dnes. 21  A pre vás sa Jehova na mňa rozhneval+ a prisahal, že neprekročím Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú vám Jehova, váš Boh, dáva do dedičstva.+ 22  Zomriem v tejto krajine a neprekročím Jordán.+ Ale vy ho prekročíte a obsadíte tú dobrú krajinu. 23  Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu, ktorú s vami uzavrel Jehova, váš Boh,+ a nevytesali si nijakú modlu, nech by mala akúkoľvek podobu, lebo Jehova, váš Boh, vám to zakázal.+ 24  Jehova, váš Boh, je stravujúcim ohňom,+ Bohom, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť.+ 25  Aj keď budete v tejto krajine žiť dlho a budete mať synov a vnukov, ale začnete konať skazene a urobíte si nejakú modlu+ a budete robiť, čo je zlé v očiach Jehovu, vášho Boha, a tým ho nahneváte,+ 26  ja dnes beriem proti vám za svedkov nebo a zem, že určite rýchlo vymriete. V krajine, do ktorej prechádzate cez Jordán, aby ste ju obsadili, nezostanete dlho. Budete úplne vyhladení.+ 27  Jehova vás rozptýli medzi národy+ a len málo vás zostane+ medzi národmi, kam vás Jehova zaženie. 28  Tam budete slúžiť bohom z dreva a kameňa, bohom vyrobeným ľudskými rukami,+ ktorí nevidia ani nepočujú, nejedia ani nemajú čuch. 29  Ak tam budeš hľadať Jehovu, svojho Boha, ak ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou,*+ určite ho nájdeš.+ 30  Keď sa na tebe splnia tieto slová a budeš vo veľkej tiesni, vrátiš sa k Jehovovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas.+ 31  Lebo Jehova, tvoj Boh, je milosrdný Boh.+ Neopustí ťa ani ťa nezničí, ani nezabudne na zmluvu s tvojimi predkami, ktorú im potvrdil prísahou.+ 32  Premýšľaj o dávnych časoch, keď ťa ešte nebolo, o tom, čo sa stalo odo dňa, keď Boh stvoril na zemi človeka, a preskúmaj nebo od jedného konca po druhý: Stalo sa niekedy niečo také obdivuhodné? Počul niekto o niečom podobnom?+ 33  Počul nejaký ľud hovoriť z ohňa Boží hlas, ako si ho počul ty, a pritom zostal nažive?+ 34  Pokúsil sa Boh niekedy vziať národ sprostred iného národa prostredníctvom skúšok,* znamení, zázrakov,+ vojny,+ mocnej ruky,+ vystretého ramena a hrôzostrašných skutkov?+ Urobil Jehova, tvoj Boh, už niekedy to, čo pred tvojimi očami urobil pre teba v Egypte? 35  Ty si dostal možnosť vidieť to, aby si spoznal, že Jehova je pravý Boh+ a okrem neho niet iného.+ 36  Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa napravil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň a z toho ohňa si počul jeho slová.+ 37  Pretože miloval tvojich predkov a vyvolil si ich potomkov,*+ bol s tebou, keď ťa vyvádzal z Egypta svojou veľkou mocou. 38  Vyhnal spred teba národy väčšie a mocnejšie ako ty, aby ťa priviedol do ich krajiny a dal ti ju do dedičstva, čo sa už dnes deje.+ 39  Preto si dnes uvedom a vezmi si k srdcu, že Jehova je pravý Boh hore na nebi i dolu na zemi.+ Iného niet.+ 40  Dodržiavaj jeho nariadenia a prikázania, ktoré ti dnes odovzdávam, aby sa dobre darilo tebe a tvojim synom a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh.“+ 41  Vtedy Mojžiš vybral tri mestá východne od Jordánu,+ 42  aby tam utiekol ten, kto neúmyselne zabil človeka, ktorého nemal v nenávisti.+ Ak utečie do jedného z týchto miest, zostane žiť.+ 43  Boli to tieto mestá: pre Rúbenovcov Becer+ v pustatine na náhornej plošine, pre Gádovcov Rámot+ v Gileáde a pre Manaššeovcov Golan+ v Bášane.+ 44  Toto je Zákon,+ ktorý Mojžiš predložil Izraelitom. 45  Toto sú pripomienky, nariadenia a právne predpisy, ktoré dal Mojžiš Izraelitom, keď vyšli z Egypta.+ 46  Dal im ich neďaleko Jordánu v údolí naproti Bet-Peoru,+ v krajine amorejského kráľa Sichona, ktorý sídlil v Chešbone+ a ktorého Mojžiš a Izraeliti porazili, keď vyšli z Egypta.+ 47  A obsadili jeho krajinu i krajinu bášanského kráľa Óga,+ dvoch amorejských kráľov, ktorí žili východne od Jordánu. 48  Táto krajina sa rozprestierala od Aroeru,+ ktorý je na okraji údolia* Arnón, až po vrch Sion, čiže Hermon,+ 49  a patrila k nej aj celá Araba východne od Jordánu až po more Araby* pri úpätí svahov Pisgy.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „do srdca neba“.
Dosl. „Desať slov“, známych aj ako Desatoro.
Al. „jeho dedičstvom“.
Al. „súdov“.
Dosl. „semeno“.
Al. „vádí; riečneho údolia“.
Čiže po Soľné more alebo Mŕtve more.