Tretia Mojžišova 27:1–34

27  A Jehova povedal Mojžišovi:  „Povedz Izraelitom: ‚Ak niekto dá mimoriadny slávnostný sľub,+ že prinesie Jehovovi stanovenú cenu za človeka,  cena za muža vo veku od 20 do 60 rokov bude 50 šekelov* striebra podľa vzorového šekela uloženého na svätom mieste.*  Stanovená cena za ženu bude 30 šekelov.  Stanovená cena za chlapca vo veku od 5 do 20 rokov bude 20 šekelov a za dievča 10 šekelov.  Stanovená cena za chlapca vo veku od jedného mesiaca do piatich rokov bude 5 šekelov striebra a za dievča 3 šekely striebra.  Stanovená cena za muža vo veku od 60 rokov vyššie bude 15 šekelov a za ženu 10 šekelov.  Ale ak je príliš chudobný, aby zaplatil stanovenú cenu,+ postaví sa pred kňaza a kňaz určí jeho cenu. Kňaz určí cenu podľa toho, čo si človek, ktorý urobil sľub, môže dovoliť.+  Ak sa sľub týka zvieraťa, ktoré je vhodné ako obetný dar Jehovovi, potom všetko, čo sa dá Jehovovi, bude sväté. 10  Nesmie ho nahradiť ani vymeniť dobré za zlé alebo zlé za dobré. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, budú sväté obe zvieratá, to pôvodné i to vymenené. 11  Ak sa sľub týka nečistého zvieraťa,+ ktoré sa nesmie predkladať Jehovovi ako obeť, potom ho privedie pred kňaza. 12  Ten určí jeho cenu podľa toho, či je dobré alebo zlé. Akú cenu kňaz určí, taká bude. 13  Ale ak ho bude chcieť vykúpiť, nech pridá k stanovenej cene jednu pätinu.+ 14  Ak niekto zasvätí svoj dom ako niečo sväté pre Jehovu, kňaz určí jeho cenu podľa toho, či je dom dobrý alebo zlý. Na koľko ho kňaz ocení, toľko bude stáť.+ 15  Ale ak ten, kto svoj dom zasvätil, ho bude chcieť vykúpiť, nech pridá k stanovenej cene jednu pätinu a dom bude znovu jeho. 16  Ak niekto zasvätí Jehovovi časť poľa, ktoré vlastní, cena bude určená podľa množstva osiva potrebného na jeho osiatie: na jeden chomer* osiva jačmeňa sa bude počítať 50 šekelov striebra. 17  Ak zasvätí svoje pole hneď od jubilejného roku,+ bude platiť táto stanovená cena. 18  Ak zasvätí svoje pole až po jubilejnom roku, kňaz vypočíta jeho cenu podľa rokov, ktoré zostávajú do nasledujúceho jubilejného roku, a stanovenú cenu zníži.+ 19  Ale ak ten, kto pole zasvätil, ho bude chcieť vykúpiť, nech pridá k stanovenej cene jednu pätinu a pole zostane jeho. 20  Ak pole nevykúpi, ale predá ho niekomu inému, už ho nebude možné vykúpiť. 21  Keď sa pole v jubilejnom roku uvoľní, bude zasvätené Jehovovi ako pole vyhradené na svätý účel a pripadne kňazom.+ 22  Ak niekto zasvätí Jehovovi pole, ktoré kúpil a nie je časťou jeho dedičnej pôdy,+ 23  kňaz mu vypočíta cenu podľa rokov, ktoré zostávajú do jubilejného roku, a stanovenú cenu zaplatí ešte v ten deň ako niečo sväté pre Jehovu.+ 24  V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho ho kúpil a komu patrí.+ 25  Každá cena sa bude určovať podľa vzorového šekela uloženého na svätom mieste.* Šekel má mať 20 gér.* 26  Nikto by však nemal zasvätiť prvorodené zviera, lebo ako prvorodené patrí Jehovovi.+ Či je to býk, alebo ovca, patrí už Jehovovi.+ 27  Ak ide o nečisté zviera, také môže vykúpiť podľa stanovenej ceny, ku ktorej pridá ešte jednu pätinu.+ Ak ho nevykúpi, predá sa za stanovenú cenu. 28  Ale nič vyhradené na svätý účel, čo niekto bezpodmienečne zasvätil* Jehovovi zo svojho majetku, či už je to človek, zviera, alebo pole, sa nesmie predať ani vykúpiť. Všetko, čo je vyhradené na svätý účel, je pre Jehovu mimoriadne sväté.+ 29  Okrem toho nesmie byť vykúpený žiadny odsúdený* človek, ktorý je určený na zničenie.+ Taký človek musí zomrieť.+ 30  Všetky desiatky+ z pôdy, či už z úrody poľa, alebo z ovocia stromov, patria Jehovovi. Sú sväté pre Jehovu. 31  Ak chce niekto vykúpiť časť zo svojho desiatku, nech pridá k cene jednu pätinu. 32  Každý desiaty kus z dobytka a z oviec a kôz, každé desiate zviera,* ktoré prejde pod pastierskou palicou, bude sväté pre Jehovu. 33  Nebude skúmať, či je dobré alebo zlé, ani ho nebude vymieňať. Ale keby ho predsa vymenil, bude sväté pôvodné zviera i to, za ktoré bolo vymenené.+ Nesmie sa vykúpiť.‘“ 34  To sú prikázania, ktoré dal Jehova Mojžišovi pre Izraelitov na vrchu Sinaj.+

Poznámky pod čiarou

Jeden šekel zodpovedal 11,4 g. Pozri dodatok B14.
Al. „podľa svätého šekela“.
Jeden chomer zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Al. „podľa svätého šekela“.
Jedna gera zodpovedala 0,57 g. Pozri dodatok B14.
Al. „zasvätil zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „zasvätený“.
Al. „hlava“.