Tretia Mojžišova 10:1–20

  • Oheň od Jehovu usmrcuje Nadába a Abihua (1 – 7)

  • Nariadenia pre kňazov týkajúce sa jedenia a pitia (8 – 20)

10  Neskôr Áronovi synovia Nadáb a Abihu+ vzali každý svoju nádobu na uhlíky, dali do nej žeravé uhlíky, na ne položili kadidlo+ a obetovali pred Jehovom nedovolený oheň,+ ktorý im neprikázal.  Vtom od Jehovu vyšľahol oheň a spálil ich,+ takže zomreli pred Jehovom.+  A Mojžiš povedal Áronovi: „Toto povedal Jehova: ‚Medzi tými, čo sú blízko mňa,+ budem posvätený a pred celým ľudom budem oslávený.‘“ A Áron mlčal.  Potom Mojžiš zavolal Mišaela a Elcafána, synov Áronovho strýka Uzziela,+ a povedal im: „Poďte sem a vyneste svojich bratov zo svätého miesta von za tábor.“  A tak prišli a vyniesli mŕtvych mužov v ich rúchach von za tábor, tak ako im povedal Mojžiš.  Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom Eleazárovi a Itamarovi: „Nebudete si nechávať neupravené vlasy ani si zo žiaľu neroztrhnete odev,+ aby ste nezomreli a aby sa Boh nerozhneval na celý národ. Tých, ktorých Jehova zabil ohňom, budú oplakávať vaši bratia z celého Izraela.  Nesmiete odísť od vchodu do stanu stretávania, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Jehovov olej na pomazávanie.“+ A oni urobili to, čo im Mojžiš povedal.  A Jehova povedal Áronovi:  „Keď budete ty a tvoji synovia vchádzať do stanu stretávania,+ nepite víno ani iný alkohol, aby ste nezomreli. Je to trvalé ustanovenie pre všetky vaše generácie, 10  aby ste rozlišovali medzi tým, čo je sväté a čo nesväté, a medzi tým, čo je čisté a čo nečisté,+ 11  a aby ste učili Izraelitov všetky nariadenia, ktoré im Jehova dal prostredníctvom Mojžiša.“+ 12  Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom Eleazárovi a Itamarovi, ktorí mu zostali: „Vezmite obilnú obeť, ktorá zostala z Jehovových obetí na spálenie ohňom, pripravte z nej nekvasené chleby a zjedzte ich pri oltári,+ lebo je to mimoriadne svätá obeť.+ 13  Budete ju jesť na svätom mieste,+ lebo je to tvoj podiel a podiel tvojich synov z Jehovových obetí na spálenie ohňom. Taký príkaz som dostal. 14  Budete jesť aj hruď zo zvieraťa určeného na obeť pohojdávania a tiež stehno, svätý podiel.+ Ty, tvoji synovia a tvoje dcéry to budete jesť+ na čistom mieste. Je to podiel z obetí spoločenstva Izraelitov, ktorý bol daný tebe a tvojim synom. 15  Nech Izraeliti vezmú stehno, svätý podiel, a hruď, obeť pohojdávania, a prinesú ich spolu s tukom obetí určených na spálenie ohňom, aby tým pohojdávali sem a tam pred Jehovom ako obeťou pohojdávania. Táto časť – stehno a hruď – patrí tebe a tvojim synom,+ tak ako prikázal Jehova. Je to váš stály podiel.“ 16  A Mojžiš začal zisťovať, čo sa stalo s capom určeným na obeť za hriech,+ a zistil, že bol spálený. Preto sa rozhneval na Eleazára a Itamara, Áronových synov, ktorí zostali nažive, a povedal: 17  „Prečo ste na svätom mieste nezjedli obeť za hriech?+ Veď je to mimoriadne svätá obeť a dal vám ju, aby ste ľud zbavili viny a dosiahli zaň zmierenie pred Jehovom. 18  Jej krv nebola vnesená do svätostánku.*+ Mäso obete ste mali zjesť na svätom mieste, tak ako mi bolo prikázané.“ 19  Áron však Mojžišovi odpovedal: „Ľud dnes predložil obeť za hriech a zápalnú obeť pred Jehovom,+ ale ja som nemohol jesť z ich obetí. Sám dobre vieš, čo ma postihlo. Keby som dnes jedol obeť za hriech, páčilo by sa to Jehovovi?“ 20  Keď to Mojžiš počul, zdalo sa mu to správne.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dnu do svätého miesta“.