Druhá Samuelova 8:1–18

8  Potom Dávid porazil Filištíncov,+ podmanil si ich+ a vzal im Meteg-Ammu.  Dávid porazil aj Moábcov.+ Rozkázal im ľahnúť si vedľa seba na zem, zobral povraz a odmeral ním vždy dve dĺžky a jednu dĺžku. Dve dĺžky z nich dal zabiť a jednu dĺžku nechal nažive.+ Tak sa Moábci stali Dávidovými sluhami a platili mu poplatok.+  Dávid porazil aj cóbskeho kráľa Hadadezera,+ Rechobovho syna, ktorý tiahol k Eufratu, aby obnovil svoju moc.+  Dávid mu zajal 1 700 jazdcov a 20 000 pešiakov. Prerezal šľachy všetkým koňom z bojových vozov, ale 100 koní si nechal.+  Cóbskemu kráľovi Hadadezerovi pritiahli na pomoc Sýrčania z Damasku,+ ale Dávid z nich pobil 22 000 mužov.+  Potom Dávid rozmiestnil v sýrskom Damasku posádky a Sýrčania sa stali jeho sluhami a platili mu poplatok. Jehova dával Dávidovi víťazstvo,* kamkoľvek šiel.+  Dávid pobral aj zlaté okrúhle štíty, ktoré mali Hadadezerovi sluhovia, a priniesol ich do Jeruzalema.+  A z Hadadezerových miest Betach a Berotaj vzal kráľ Dávid veľké množstvo medi.  Chamatský+ kráľ Toi sa dopočul, že Dávid porazil celé Hadadezerovo vojsko.+ 10  A tak poslal ku kráľovi Dávidovi svojho syna Joráma, aby sa ho spýtal, ako sa mu darí, a blahoželal mu k porážke Hadadezera (lebo Hadadezer často viedol vojnu proti Toiovi). Jorám priniesol Dávidovi strieborné, zlaté a medené predmety. 11  Kráľ Dávid ich zasvätil Jehovovi, tak ako to urobil so striebrom a zlatom od všetkých národov, ktoré si podmanil:+ 12  od Sýrčanov, Moábcov,+ Ammóncov, Filištíncov,+ Amalekitov+ a od cóbskeho kráľa Hadadezera,+ Rechobovho syna. 13  Dávid sa preslávil aj vtedy, keď sa vrátil zo Soľného údolia, kde zabil 18 000 Edomcov.+ 14  V celom Edome rozmiestnil posádky a všetci Edomci sa stali Dávidovými sluhami.+ Jehova dával Dávidovi víťazstvo,* kamkoľvek šiel.+ 15  Dávid vládol nad celým Izraelom+ a presadzoval právo a spravodlivosť+ pre celý svoj ľud.+ 16  Joáb,+ syn Ceruje, bol veliteľom vojska, Jehošafat,+ Achilúdov syn, bol kancelárom, 17  Cádok,+ Achitubov syn, a Achimelech, Abiatárov syn, boli kňazmi, Serajah bol tajomníkom 18  a Benajah,+ Jehojadov syn, velil Keréťanom a Peléťanom.+ Dávidovi synovia sa stali vysokými úradníkmi.*

Poznámky pod čiarou

Al. „záchranu“.
Al. „záchranu“.
Dosl. „sa stali kňazmi“.