Druhá Kroník 8:1–18

  • Ďalšie Šalamúnove stavebné projekty (1 – 11)

  • Uctievanie v chráme zorganizované (12 – 16)

  • Šalamúnovo loďstvo (17, 18)

8  Po 20 rokoch, počas ktorých Šalamún staval Jehovov dom a svoj palác,+  prestaval mestá, ktoré mu dal Chíram,+ a osídlil ich Izraelitmi.*  Potom Šalamún pritiahol k Chamat-Cóbe a dobyl ju.  Opevnil* Tadmor v pustatine a všetky mestá na uskladňovanie zásob,+ ktoré postavil v Chamate.+  Hradbami, bránami a závorami opevnil aj Horný Bet-Choron+ a Dolný Bet-Choron,+  Baalát+ a všetky svoje mestá na uskladňovanie zásob, všetky mestá, v ktorých boli umiestnené bojové vozy,+ a mestá, v ktorých sídlili oddiely jazdcov. Vybudoval všetko, čo sa mu zažiadalo postaviť v Jeruzaleme, Libanone a celej jeho ríši.  Všetkých Neizraelitov, ktorí zostali z Chetitov, Amorejcov, Perizejcov, Chivejcov a Jebuzejcov,+  teda ich potomkov, ktorí zostali v krajine a ktorých Izraeliti nevyhladili,+ Šalamún podrobil núteným prácam a je to tak až dodnes.+  Ale nikoho z Izraelitov nezotročil.+ Tí boli Šalamúnovými bojovníkmi, veliteľmi jeho pobočníkov a veliteľmi jeho bojových vozov a jeho jazdcov.+ 10  Práce pre Šalamúna malo na starosti 250 dozorcov nad predákmi. Tí dozerali na všetkých pracovníkov.+ 11  A Šalamún presťahoval faraónovu dcéru+ z Dávidovho mesta do domu, ktorý pre ňu postavil,+ lebo povedal: „Hoci je mojou manželkou, nemôže bývať v dome izraelského kráľa Dávida, lebo miesta, na ktorých bola truhla Jehovovej zmluvy, sú sväté.“+ 12  Šalamún predkladal Jehovovi zápalné obete+ na Jehovovom oltári,+ ktorý postavil pred predsieňou.+ 13  Držal sa toho, čo prikázal Mojžiš, a prinášal obete, ktoré sa mali predkladať denne, v sabat,+ počas novmesiacov+ a trikrát do roka v ustanovené sviatky:+ na Sviatok nekvasených chlebov,+ Sviatok týždňov+ a Sviatok stánkov.*+ 14  Ďalej podľa pravidla, ktoré určil jeho otec Dávid, pridelil službu každému oddeleniu kňazov.+ Okrem toho určil povinnosti Lévitom, ktorí mali chváliť Boha+ a pomáhať kňazom,* ako bolo stanovené na každý deň, a zadelil strážcov brán k jednotlivým bránam podľa ich oddelení,+ lebo taký bol príkaz Božieho služobníka Dávida. 15  Neodchýlili sa od príkazov, ktoré dal kráľ kňazom a Lévitom, nech išlo o skladové miestnosti alebo o čokoľvek iné. 16  Všetko, na čom Šalamún pracoval odo dňa, keď boli položené základy Jehovovho domu,+ až po jeho dokončenie, bolo dobre zorganizované.* Tak bol Jehovov dom dokončený.+ 17  Vtedy sa Šalamún vydal do Ecjon-Geberu+ a Elótu+ na brehu mora v edomskej krajine.+ 18  Chíram+ mu po svojich služobníkoch posielal lode a skúsených námorníkov. Plavili sa do Ofiru+ so Šalamúnovými ľuďmi a zakaždým odtiaľ priviezli kráľovi Šalamúnovi 450 talentov* zlata.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „synmi Izraela“.
Al. „Znovu postavil“.
Al. „dočasných prístreškov“.
Al. „slúžiť v prítomnosti kňazov“.
Al. „bolo dokončené“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.