Druhá Kroník 36:1–23

36  Potom ľud krajiny ustanovil v Jeruzaleme Joziášovho syna Jehoachaza+ za kráľa namiesto jeho otca.+  Jehoachaz sa stal kráľom, keď mal 23 rokov, a vládol v Jeruzaleme tri mesiace.  Egyptský vládca ho v Jeruzaleme zosadil a krajine uložil zaplatiť 100 talentov* striebra a talent zlata.+  Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom ustanovil Jehoachazovho brata Eljákima a zmenil mu meno na Jehojakim. Jeho brata Jehoachaza dal Necho+ odvliecť do Egypta.+  Jehojakim+ sa stal kráľom, keď mal 25 rokov, a vládol v Jeruzaleme 11 rokov. Robil to, čo je zlé v očiach Jehovu, jeho Boha.+  Pritiahol proti nemu babylonský kráľ Nabuchodonozor,*+ spútal ho medenými okovami a odvliekol do Babylona.+  Nabuchodonozor odniesol do Babylona aj niektoré predmety z Jehovovho domu a dal ich do svojho paláca v Babylone.+  Ostatné udalosti Jehojakimovho života – to, aké odporné veci páchal, a všetko zlé, čo sa o ňom zistilo – sú zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jehojachin.+  Jehojachin+ sa stal kráľom, keď mal 18 rokov, a vládol v Jeruzaleme tri mesiace a desať dní. Robil to, čo je zlé v Jehovových očiach.+ 10  Začiatkom roka* ho dal kráľ Nabuchodonozor priviesť do Babylona+ aj so vzácnymi predmetmi z Jehovovho domu.+ Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho strýka Sedekiáša.*+ 11  Sedekiáš+ sa stal kráľom, keď mal 21 rokov, a vládol v Jeruzaleme 11 rokov.+ 12  Robil to, čo je zlé v očiach Jehovu, jeho Boha. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom,+ ktorý hovoril na Jehovov príkaz. 13  Vzbúril sa aj proti kráľovi Nabuchodonozorovi,+ ktorý ho donútil prisahať pred Bohom vernosť. Ale bol tvrdohlavý* a bezcitný a odmietol sa vrátiť k Jehovovi, Bohu Izraela. 14  Všetci poprední kňazi a ľud boli mimoriadne neverní. Dopúšťali sa všetkých odporných vecí národov a poškvrnili Jehovov dom,+ ktorý Boh posvätil v Jeruzaleme. 15  Jehova, Boh ich predkov, im znovu a znovu posielal svojich poslov, aby ich varoval, lebo mal súcit so svojím ľudom a so svojím príbytkom. 16  Ale oni sa vysmievali poslom pravého Boha,+ opovrhovali jeho slovami+ a robili si z jeho prorokov žarty,+ až kým už nebola žiadna nádej, že sa uzdravia, a Jehova proti nim zahorel hnevom.+ 17  Priviedol proti nim chaldejského+ kráľa, ktorý vo svätyni+ pozabíjal ich mladých mužov mečom.+ Nezľutoval sa nad mladým mužom ani pannou, nad starým ani slabým.+ Boh mu všetko vydal do rúk.+ 18  Všetky predmety z domu pravého Boha, veľké i malé, poklady Jehovovho domu i poklady kráľa a jeho kniežat, to všetko odniesol do Babylona.+ 19  Spálil dom pravého Boha,+ strhol hradby Jeruzalema,+ vypálil všetky jeho opevnené veže a zničil všetko, čo bolo cenné.+ 20  Tých, ktorí unikli meču, odviedol ako zajatcov do Babylona.+ Tam museli slúžiť jemu+ a jeho synom, až kým sa vlády neujalo perzské kráľovstvo,+ 21  aby sa splnilo to, čo hovoril Jehova prostredníctvom Jeremiáša,+ a kým si krajina nevynahradila* svoje sabaty.+ Po celý čas, čo bola krajina spustnutá, odpočívala,* kým sa nenaplnilo 70 rokov.+ 22  Aby sa splnilo Jehovovo slovo, ktoré vyslovil Jeremiáš,+ Jehova podnietil* perzského kráľa Kýra,+ aby v prvom roku svojej vlády napísal a dal po celom svojom kráľovstve rozhlásiť:+ 23  „Toto hovorí Kýros, kráľ Perzie: ‚Jehova, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme+ a poveril ma, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme v Judsku.+ Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je Jehova, jeho Boh, s ním a nech ide.‘“+

Poznámky pod čiarou

Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Al. „Nebukadnesar“.
Pravdepodobne na jar.
Al. „Cedekijaha“.
Dosl. „zatvrdil svoju šiju“.
Al. „nesplatila“.
Al. „zachovávala sabat“.
Dosl. „roznietil ducha“.