Druhá Kroník 34:1–33

34  Joziáš+ sa stal kráľom, keď mal osem rokov, a vládol v Jeruzaleme 31 rokov.+  Robil to, čo je správne v Jehovových očiach. Vo všetkom konal ako jeho predok Dávid, neodchyľoval sa od toho ani napravo, ani naľavo.  V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako chlapec, začal hľadať Boha svojho predka Dávida.+ V 12. roku svojej vlády začal očisťovať Judsko a Jeruzalem+ od posvätných výšin,+ posvätných kolov* a všetkých modiel.+  V jeho prítomnosti zbúrali oltáre Baalov. Kadidlové oltáre, ktoré boli nad nimi, porozbíjal. Zničil aj posvätné koly* a všetky modly. Rozdrvil ich na prach a rozsypal ho na hroby tých, ktorí im obetovali.+  Kosti kňazov spálil na ich oltároch.+ Tak očistil Judsko a Jeruzalem.  Aj v mestách Manaššeho, Efraima,+ Simeona a dokonca až Naftaliho a v troskách okolo nich  zbúral oltáre, zničil posvätné koly* a modly+ a rozdrvil ich na prach. Porozbíjal všetky kadidlové oltáre v celej izraelskej krajine+ a vrátil sa do Jeruzalema.  V 18. roku svojej vlády, keď očistil krajinu a chrám,* poslal Šafana,+ syna Acaliaha, veliteľa mesta Maasejaha a kancelára Joacha, syna Joachaza, aby opravili dom Jehovu, jeho Boha.+  Prišli k veľkňazovi Chilkijahovi a dali mu peniaze, ktoré boli prinesené do Božieho domu. Léviti, ktorí slúžili ako vrátnici, ich vyzbierali od Manaššeovcov, Efraimovcov a ostatných Izraelitov+ a tiež od Júdejcov, Benjamínovcov a obyvateľov Jeruzalema. 10  Potom ich dali tým, ktorí dohliadali na prácu v Jehovovom dome. A robotníci, ktorí pracovali v Jehovovom dome, ich použili na opravu domu. 11  Dali ich remeselníkom a stavbárom, aby za ne nakúpili kamenné kvádre a drevo na podpery. Brvná mali použiť na obnovu budov, ktoré judskí králi nechali spustnúť.+ 12  Muži pracovali svedomito.+ Ako dozorcovia boli nad nimi ustanovení Léviti Jachat a Obadiáš z Meráriovcov+ a Zachariáš a Mešullam z Kehátovcov.+ Léviti, všetko skúsení hudobníci,+ 13  mali na starosti robotníkov* a dozerali na tých, ktorí vykonávali všetky druhy práce. Niektorí Léviti boli pisármi, úradníkmi a strážcami brán.+ 14  Keď vynášali peniaze prinesené do Jehovovho domu,+ kňaz Chilkijah našiel knihu Jehovovho Zákona,+ ktorý bol daný prostredníctvom* Mojžiša.+ 15  Chilkijah povedal tajomníkovi Šafanovi: „Našiel som v Jehovovom dome knihu Zákona.“ S tým dal knihu Šafanovi. 16  Šafan ju zaniesol kráľovi a podal mu správu: „Tvoji služobníci robia všetko, čo im bolo nariadené. 17  Peniaze, ktoré sa nachádzali v Jehovovom dome, vzali a dali ich dozorcom a robotníkom.“ 18  Tajomník Šafan oznámil kráľovi: „Kňaz Chilkijah mi dal túto knihu.“+ A začal z nej kráľovi čítať.+ 19  Keď kráľ počul slová Zákona, roztrhol svoje rúcho.+ 20  Potom prikázal Chilkijahovi, Šafanovmu synovi Achikámovi,+ Micheášovmu synovi Abdonovi, tajomníkovi Šafanovi a kráľovmu sluhovi Asajahovi: 21  „Choďte sa spýtať Jehovu, čo podľa slov knihy, ktorá sa našla, čaká mňa a tých, ktorí zostali v Izraeli a v Judsku. Jehovov hnev, ktorý bude na nás vyliaty, je veľký, pretože naši predkovia nezachovávali Jehovovo slovo a nedodržiavali všetko, čo je napísané v tejto knihe.“+ 22  Chilkijah a tí, ktorých vyslal kráľ, šli k prorokyni+ Chulde, ktorá bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti. Jej manžel Šallum, syn Tikvu, syna Charchasa, mal na starosti rúcha. Keď jej to porozprávali,+ 23  povedala: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‚Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 24  „Toto hovorí Jehova: ‚Privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov nešťastie,+ všetky prekliatia zapísané v knihe,+ ktorú čítali judskému kráľovi. 25  Pretože ma opustili+ a prinášajú obetný dym iným bohom, aby ma urážali+ všetkými dielami svojich rúk, na toto miesto bude vyliaty môj hnev a nebude uhasený.‘“+ 26  Judskému kráľovi, ktorý vás poslal spýtať sa Jehovu, odkážte: „Toto hovorí Jehova, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul:+ 27  ‚Pretože bolo tvoje srdce vnímavé* a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul, čo hovoril o tomto mieste a jeho obyvateľoch, pretože si sa predo mnou pokoril, roztrhol si svoje rúcho a plakal si predo mnou, vypočul som ťa,+ hovorí Jehova. 28  Pripojím ťa k tvojim predkom* a budeš uložený do hrobu v pokoji. Tvoje oči neuvidia všetko to nešťastie, ktoré privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov.‘“‘“+ A oni priniesli túto odpoveď kráľovi. 29  Vtedy dal kráľ zvolať všetkých judských a jeruzalemských starších.+ 30  Potom šiel k Jehovovmu domu a s ním všetci judskí muži, obyvatelia Jeruzalema, kňazi a Léviti – všetok ľud, mladí i starí. A prečítal im všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v Jehovovom dome.+ 31  Kráľ stál na svojom mieste a uzavrel* pred Jehovom zmluvu,+ že bude slúžiť Jehovovi a dodržiavať jeho prikázania, jeho pripomienky a jeho nariadenia celým svojím srdcom a celou svojou dušou*+ a že bude plniť slová tejto zmluvy zapísané v knihe.+ 32  Zaviazal k tomu aj všetkých, ktorí boli v Jeruzaleme a na území Benjamína. A obyvatelia Jeruzalema začali dodržiavať zmluvu Boha, Boha svojich predkov.+ 33  Potom Joziáš odstránil všetky odporné veci* z celej izraelskej krajiny.+ Všetkých Izraelitov podnietil, aby slúžili Jehovovi, svojmu Bohu. Po celý jeho život* sa neodvrátili od Jehovu, Boha svojich predkov.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dom“.
Al. „nosičov“.
Dosl. „rukou“.
Dosl. „mäkké“.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.
Al. „obnovil“.
Al. „modly“.
Dosl. „Po všetky jeho dni“.