Druhá Kroník 32:1–33

32  Po všetkom, čo Ezechiáš tak verne vykonal,+ vtrhol do Judska asýrsky kráľ Senacherib. Obľahol opevnené mestá s úmyslom prelomiť ich hradby a dobyť ich.+  Keď Ezechiáš videl, že Senacherib pritiahol a chystá sa bojovať proti Jeruzalemu,  zvolal svoje kniežatá a bojovníkov na poradu. Navrhol, aby upchali vodné pramene mimo mesta,+ a oni ho podporili.  Zhromaždilo sa veľa ľudí a upchali všetky pramene a potok, ktorý pretekal krajinou. Hovorili: „Prečo by mali asýrski králi nájsť toľko vody, keď prídu?“  Ezechiáš sa s odhodlaním pustil do opráv poškodených hradieb, vybudoval na nich veže a zvonku postavil ešte jeden múr. Opravil aj Val*+ v Dávidovom meste a zhotovil množstvo zbraní* a štítov.  Nad ľudom ustanovil vojenských veliteľov, zhromaždil ich na námestí pri mestskej bráne a povzbudzoval ich:*  „Buďte odvážni a silní. Nebojte sa ani sa nedeste asýrskeho kráľa+ a celého zástupu, ktorý je s ním, lebo s nami je ich viac ako s ním.+  S ním je ľudská sila,* ale s nami je Jehova, náš Boh, aby nám pomáhal a bojoval naše bitky.“+ Slová judského kráľa Ezechiáša ľud posilnili.+  Potom asýrsky kráľ Senacherib poslal svojich služobníkov do Jeruzalema, kým on sám bol s celým svojím vojskom* pri Lachiši,+ aby judskému kráľovi Ezechiášovi a všetkým Júdejcom v Jeruzaleme+ odovzdali správu: 10  „Toto hovorí asýrsky kráľ Senacherib: ‚Na čo sa spoliehate, keď zostávate v obľahnutom Jeruzaleme?+ 11  Neklame vás Ezechiáš a neodsudzuje vás na smrť hladom a smädom, keď hovorí: „Jehova, náš Boh, nás zachráni z rúk asýrskeho kráľa“?+ 12  Nebol to práve Ezechiáš, kto odstránil posvätné výšiny+ a oltáre vášho Boha*+ a potom Judsku a Jeruzalemu prikázal: „Klaňajte sa len pred jedným oltárom a na ňom prinášajte obetný dym“?+ 13  Neviete, čo som urobil ja a moji predkovia všetkým národom krajín?+ Dokázali bohovia národov oslobodiť svoju krajinu z mojich rúk?+ 14  Kto zo všetkých bohov tých národov, ktoré moji predkovia vyhladili,* dokázal oslobodiť svoj ľud z mojich rúk? Ako by vás teda váš Boh dokázal oslobodiť z mojich rúk?+ 15  Nech vás Ezechiáš neklame a nepodvádza!+ Neverte mu, lebo ani jeden boh žiadneho národa alebo kráľovstva nebol schopný zachrániť svoj ľud z mojich rúk a z rúk mojich predkov. Ani váš Boh vás predo mnou nezachráni!‘“+ 16  Senacheribovi služobníci hovorili proti Jehovovi, pravému Bohu, a proti jeho služobníkovi Ezechiášovi ešte veľa iného. 17  Senacherib napísal aj listy,+ ktorými urážal Jehovu, Boha Izraela,+ a hovoril proti nemu takto: „Ako bohovia národov krajín nezachránili svoj ľud z mojich rúk,+ tak nezachráni svoj ľud z mojich rúk ani Ezechiášov Boh.“ 18  Hlasno volali v jazyku Židov na jeruzalemský ľud, ktorý bol na hradbách, aby ho zastrašili a vydesili a potom mohli dobyť mesto.+ 19  Hovorili proti Bohu Jeruzalema rovnako ako proti bohom národov zeme, ktorí sú dielom ľudských rúk. 20  Preto sa kráľ Ezechiáš a prorok Izaiáš,+ Amocov syn, modlili a volali o pomoc k nebesiam.+ 21  A Jehova poslal anjela a ten pobil všetkých udatných bojovníkov,+ veliteľov a ostatných vodcov v tábore asýrskeho kráľa, takže sa s hanbou vrátil do svojej krajiny. Neskôr vošiel do chrámu svojho boha a tam ho jeho vlastní synovia zabili mečom.+ 22  Tak Jehova zachránil Ezechiáša a obyvateľov Jeruzalema z rúk asýrskeho kráľa Senacheriba i z rúk všetkých ostatných a dal im odpočinutie od všetkých okolitých nepriateľov. 23  Mnohí prinášali do Jeruzalema dary Jehovovi a cenné veci judskému kráľovi Ezechiášovi.+ Odvtedy si ho vysoko vážili všetky národy. 24  V tom čase Ezechiáš smrteľne ochorel. Modlil sa k Jehovovi+ a on ho vypočul a dal mu znamenie.*+ 25  Ale Ezechiáš nebol vďačný za prejavené dobro, lebo spyšnel. Preto sa Boh rozhneval naňho, na Judsko i na Jeruzalem. 26  Ezechiáš však svoju pýchu oľutoval a pokoril sa,+ on a s ním obyvatelia Jeruzalema, a Jehovov hnev ich za Ezechiášových čias nepostihol.+ 27  Ezechiáš nadobudol obrovské bohatstvo a slávu.+ Urobil si zásobárne+ na striebro, zlato, drahokamy, balzamový olej, štíty a na rôzne vzácne predmety. 28  Mal aj sklady obilia, mladého vína a oleja, stajne pre rôzne druhy dobytka a ohrady pre stáda. 29  Vystaval si mestá a nadobudol veľké stáda oviec a dobytka, lebo Boh ho obdaroval veľkým majetkom. 30  Bol to Ezechiáš, kto upchal horný zdroj gichonských+ vôd+ a zviedol ich dolu na západ do Dávidovho mesta.+ Ezechiášovi sa darilo vo všetkom, čo robil. 31  Ale keď k nemu babylonské kniežatá poslali vyslancov, aby sa ho spýtali na znamenie,*+ ktoré nastalo v krajine,+ pravý Boh ho nechal samého, aby ho vyskúšal+ a spoznal všetko, čo je v jeho srdci.+ 32  Ostatné udalosti Ezechiášovho života i to, akú vernú lásku prejavil,+ sú zapísané vo videní proroka Izaiáša,+ Amocovho syna, v Knihe judských a izraelských kráľov.+ 33  Potom Ezechiáš zomrel* a pochovali ho na svahu, ktorý vedie k pohrebisku Dávidových synov.+ Keď zomrel, všetci Júdejci a Jeruzalemčania mu vzdali česť. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manašše.

Poznámky pod čiarou

Al. „Millo“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.
Al. „kopijí; oštepov“.
Dosl. „hovoril k ich srdcu“.
Dosl. „rameno tela“.
Al. „s celou svojou vojenskou mocou a nádherou“.
Dosl. „jeho výšiny a jeho oltáre“.
Al. „zasvätili zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „predzvesť“.
Al. „predzvesť“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.