Druhá Kroník 31:1–21

  • Ezechiáš odstraňuje modlárstvo (1)

  • Podiely a príspevky pre kňazov a Lévitov (2 – 21)

31  Keď sa všetko skončilo, všetci Izraeliti, ktorí tam boli, vyšli do judských miest a rozbili posvätné stĺpy,+ zoťali posvätné koly*+ a zničili posvätné výšiny+ a oltáre+ po celom území Júdu, Benjamína, Efraima a Manaššeho.+ Úplne ich zničili. Potom sa všetci Izraeliti vrátili domov, do miest, kde bývali.  Ezechiáš rozdelil kňazov a Lévitov do oddelení,+ aby mohli konať službu, ktorá bola určená jednotlivým kňazom a Lévitom.+ Mali prinášať zápalné obete a obete spoločenstva, slúžiť a vzdávať vďaku a chválu v bránach nádvorí* okolo Jehovovho chrámu.+  Kráľ dal podiel zo svojho majetku na zápalné obete:+ na ranné a večerné obete+ a na zápalné obete prinášané v sabat,+ počas novmesiacov+ a sviatkov+ podľa toho, ako je to predpísané v Jehovovom Zákone.  Obyvateľom Jeruzalema prikázal, aby dávali podiely kňazom a Lévitom,+ aby mohli dôsledne dodržiavať Jehovov Zákon.*  Len čo bol príkaz vydaný, Izraeliti začali prinášať veľké množstvo obilia, mladého vína, oleja,+ medu a všetkého, čo sa urodilo na poli.+ Boli to prvé plody a zo všetkého štedro priniesli desatinu.+  Izraeliti a Júdejci, ktorí bývali v judských mestách, priniesli desatinu z dobytka a oviec a desatinu zo svätých vecí+ zasvätených Jehovovi, ich Bohu. Prinášali ich a dávali ich na hromady.  Svoje príspevky začali nosiť na hromady v treťom mesiaci+ a v siedmom mesiaci+ skončili.  Keď prišiel Ezechiáš a kniežatá a uvideli tie hromady, chválili Jehovu a žehnali jeho ľud Izrael.  Keď sa Ezechiáš spýtal kňazov a Lévitov na tie hromady, 10  Azariah, hlavný kňaz z Cádokovho rodu, mu odpovedal: „Odkedy ľudia začali do Jehovovho domu prinášať príspevky,+ jedia dosýta a ešte veľa zostáva, lebo Jehova požehnal svoj ľud. A toto všetko je to, čo zostalo.“+ 11  Ezechiáš prikázal, aby v Jehovovom dome pripravili skladové priestory.*+ Keď ich pripravili, 12  svedomito do nich prinášali príspevky, desiatky+ a sväté veci. Správcom nad tým všetkým sa stal Lévita Konanjah a druhý po ňom bol jeho brat Šimei. 13  Jechiel, Azaziah, Nachat, Asahel, Jerimót, Jozabád, Eliel, Jišmakia, Machat a Benajah boli na nariadenie kráľa Ezechiáša pomocníkmi Konanjaha a jeho brata Šimeiho. Azariah bol správcom domu pravého Boha. 14  Lévita Kóre, Jimnov syn, strážca východnej brány,+ mal na starosti dobrovoľné dary+ pre pravého Boha a vydával príspevok prinášaný Jehovovi+ a mimoriadne sväté dary.+ 15  V kňazských mestách+ spoľahlivo slúžili pod jeho vedením Eden, Minjamin, Ješua, Šemajah, Amariah a Šechanjah a vydávali podiely svojim bratom, ktorí slúžili v oddeleniach.+ Každý dostával rovnakú časť, či bol starý, alebo mladý. 16  Okrem toho sa podiely vydávali mužom, ktorí boli zapísaní v rodovom zázname a denne prichádzali do Jehovovho domu, aby tam slúžili a vykonávali svoje povinnosti v rámci svojich oddelení, a ich synom od troch rokov vyššie. 17  Kňazi boli zapísaní podľa svojich rodov+ a podľa povinností vo svojich oddeleniach.+ Takisto boli zapísaní aj Léviti vo veku od 20 rokov vyššie.+ 18  Do rodového záznamu boli zahrnuté aj všetky ich deti, ich manželky a všetci členovia ich rodiny. (Vždy dbali na to, aby boli svätí, lebo im bola zverená svätá služba.) 19  Boli doň zahrnutí aj potomkovia Árona, kňazi, ktorí žili v okolí svojich miest.+ Vo všetkých tých mestách boli menovite určení muži, ktorí mali za úlohu vydávať podiely kňazom a všetkým Lévitom, ktorí boli zapísaní v rodovom zázname. 20  Tak to Ezechiáš zariadil v celom Judsku. Konal to, čo je dobré a správne v očiach Jehovu, jeho Boha, a bol mu verný. 21  A všetko, čo podnikol pri hľadaní svojho Boha, či už v súvislosti so službou v dome pravého Boha,+ alebo s dodržiavaním Zákona a prikázaní, robil celým srdcom a darilo sa mu.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „táborov“.
Al. „aby sa mohli naplno venovať Jehovovmu Zákonu“.
Al. „jedálne“.