Druhá Kroník 30:1–27

30  Ezechiáš dal rozhlásiť po celom Izraeli+ a Judsku, dokonca napísal listy Efraimovi a Manaššemu,+ aby prišli do Jehovovho domu v Jeruzaleme sláviť Pesach na počesť Jehovu, Boha Izraela.+  Kráľ, jeho kniežatá a celé zhromaždenie v Jeruzaleme sa rozhodli sláviť Pesach v druhom mesiaci.+  Nemohli ho sláviť vo zvyčajnom čase,+ lebo sa neposvätilo dosť kňazov+ a ľud sa ešte nezhromaždil do Jeruzalema.  Také riešenie sa páčilo kráľovi i celému zhromaždeniu.  Rozhodli sa teda, že po celom Izraeli od Beer-Šeby až po Dán+ dajú vyhlásiť, aby ľudia prišli do Jeruzalema a slávili Pesach na počesť Jehovu, Boha Izraela. Lebo predtým ho neslávili ako národ podľa toho, čo sa píše v Zákone.+  A tak na kráľov rozkaz prešli poslovia* s listami od kráľa a jeho kniežat celý Izrael a Judsko a hovorili: „Izraeliti, vráťte sa k Jehovovi, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, a on sa vráti k vám, ktorí ste unikli z rúk asýrskych kráľov.+  Nebuďte ako vaši predkovia a vaši bratia, ktorí boli neverní Jehovovi, Bohu svojich predkov, takže ich urobil predmetom zdesenia, ako sami vidíte.+  Nebuďte tvrdohlaví ako vaši predkovia.+ Podriaďte sa Jehovovi, príďte k jeho svätyni,+ ktorú navždy posvätil, a slúžte Jehovovi, svojmu Bohu, aby od vás odvrátil svoj prudký hnev.+  Ak sa vrátite k Jehovovi, potom sa tí, ktorí držia v zajatí vašich bratov a vašich synov, nad nimi zľutujú+ a dovolia im vrátiť sa do tejto krajiny,+ lebo Jehova, váš Boh, je súcitný a milosrdný.+ Keď sa k nemu vrátite, neodvráti od vás svoju tvár.“+ 10  Poslovia* teda prechádzali z mesta do mesta celým územím Efraima a Manaššeho+ až po Zebulún. Ale ľudia sa im vysmievali a robili si z nich žarty.+ 11  Iba niektorí z Ašera, Manaššeho a Zebulúna sa pokorili a prišli do Jeruzalema.+ 12  Pravý Boh žehnal Júdejcov a pomohol im jednomyseľne* vykonať to, čo im podľa Jehovovho slova prikázal kráľ a kniežatá. 13  V Jeruzaleme sa zhromaždilo množstvo ľudí, aby v druhom mesiaci+ slávili Sviatok nekvasených chlebov.+ Bolo to obrovské zhromaždenie. 14  Odstránili oltáre falošných bohov a všetky oltáre na kadidlo,+ ktoré boli v Jeruzaleme,+ a pohádzali ich do údolia Kidron. 15  Potom 14. dňa druhého mesiaca zabili zvieratá na pesachovú obeť. Kňazi a Léviti sa zahanbili, a tak sa posvätili a priniesli do Jehovovho domu zápalné obete. 16  Zaujali svoje miesta podľa Zákona Božieho služobníka Mojžiša a kňazi kropili oltár krvou,+ ktorú im podávali Léviti. 17  V zhromaždení však boli mnohí, ktorí sa neposvätili. Preto za všetkých, ktorí neboli čistí, zabíjali zvieratá na pesachovú obeť Léviti,+ aby ich posvätili Jehovovi. 18  Mnohí ľudia, najmä z Efraima, Manaššeho,+ Isachara a Zebulúna, sa neočistili, a predsa jedli Pesach v rozpore s tým, čo predpisoval Zákon. Ale Ezechiáš sa za nich modlil: „Jehova, ty si dobrý,+ odpusť 19  každému, kto sa v srdci rozhodol* hľadať pravého Boha+ Jehovu, Boha svojich predkov, hoci sa neočistil podľa noriem svätosti.“+ 20  Jehova vypočul Ezechiáša a odpustil ľudu.* 21  Izraeliti, ktorí boli v Jeruzaleme, slávili sedem dní Sviatok nekvasených chlebov+ s veľkou radosťou.+ Léviti a kňazi denne chválili Jehovu a hlasno hrali na nástrojoch na Jehovovu slávu.+ 22  Ezechiáš sa prihovoril všetkým Lévitom, ktorí s múdrosťou slúžili Jehovovi, a povzbudil* ich. Po celý sviatok, sedem dní,+ ľudia jedli, prinášali obete spoločenstva+ a ďakovali Jehovovi, Bohu svojich predkov. 23  Potom sa celé zhromaždenie rozhodlo, že budú sláviť sviatok ďalších sedem dní, a tak ho s radosťou slávili ďalších sedem dní.+ 24  Judský kráľ Ezechiáš daroval zhromaždeniu 1 000 býkov a 7 000 oviec a kniežatá darovali 1 000 býkov a 10 000 oviec.+ Posvätilo sa veľké množstvo kňazov.+ 25  A radovalo sa celé zhromaždenie Júdejcov, kňazi i Léviti, celé zhromaždenie tých, ktorí prišli z Izraela,+ prisťahovalci,+ ktorí prišli z izraelskej krajiny, i tí, ktorí bývali v Judsku. 26  V Jeruzaleme zavládla veľká radosť, lebo od čias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna, nič také v Jeruzaleme nebolo.+ 27  Nakoniec lévitskí kňazi povstali a požehnali ľud.+ Boh ich vypočul a ich modlitba vystúpila do jeho svätého príbytku, do nebies.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „bežci“.
Dosl. „Bežci“.
Dosl. „dal im jedno srdce“.
Al. „pripravil svoje srdce“.
Dosl. „uzdravil ľud“.
Dosl. „prehovoril k srdcu“.