Druhá Kroník 29:1–36

29  Ezechiáš+ mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a vládol v Jeruzaleme 29 rokov. Jeho matkou bola Abija, Zachariášova dcéra.+  Robil to, čo je správne v Jehovových očiach,+ tak ako jeho predok Dávid.+  Už v prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere Jehovovho domu a opravil ich.+  Potom priviedol kňazov a Lévitov a zhromaždil ich na východnom námestí.  Povedal im: „Počúvajte ma, Léviti. Teraz sa posväťte+ a posväťte aj dom Jehovu, Boha svojich predkov, a vyneste zo svätého miesta všetko nečisté.+  Lebo naši otcovia konali neverne a robili to, čo je zlé v očiach Jehovu, nášho Boha.+ Opustili ho, odvrátili tvár od Jehovovho svätostánku a obrátili sa mu chrbtom.+  Zavreli aj dvere predsiene+ a zhasli lampy.+ Prestali páliť kadidlo+ a obetovať Bohu Izraela zápalné obete+ na svätom mieste.  Preto sa Jehova nahneval na Judsko a Jeruzalem+ a urobil ich predmetom zdesenia, úžasu a posmechu,* ako to vidíte na vlastné oči.+  Naši predkovia padli mečom,+ naši synovia, naše dcéry a naše manželky boli odvlečení do zajatia.+ 10  Rozhodol som sa uzavrieť zmluvu s Jehovom, Bohom Izraela,+ aby od nás odvrátil svoj planúci hnev. 11  Synovia moji, teraz nie je čas na to, aby ste boli ľahostajní,* lebo Jehova si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním, slúžili mu+ a prinášali mu obetný dym.“+ 12  A tak sa Léviti dali do práce: z Kehátovcov+ Machat, syn Amasaja, a Joel, syn Azariaha, z Meráriovcov+ Kiš, syn Abdiho, a Azariah, syn Jehallelela, z Geršonovcov+ Joach, syn Zimmu, a Eden, syn Joacha, 13  zo synov Elicafána Šimri a Jeuel, zo synov Asafa+ Zachariáš a Mattanjah, 14  zo synov Hémana+ Jechiel a Šimei, zo synov Jedutúna+ Šemajah a Uzziel. 15  Zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz prišli očistiť Jehovov dom,+ ako povedal Jehova. 16  Kňazi vošli do Jehovovho domu, aby ho očistili, a vyniesli na nádvorie+ Jehovovho domu všetko nečisté, čo našli v Jehovovom chráme. Léviti to od nich vzali a odniesli do údolia Kidron.+ 17  S posväcovaním začali prvého dňa prvého mesiaca a na ôsmy deň toho mesiaca sa dostali k Jehovovej predsieni.+ Jehovov dom posväcovali ďalších osem dní a 16. dňa prvého mesiaca skončili. 18  Potom vošli ku kráľovi Ezechiášovi a oznámili mu: „Očistili sme celý Jehovov dom, oltár na zápalné obete+ a stôl na chlieb predloženia+ aj so všetkým ich príslušenstvom.+ 19  Pripravili a posvätili sme všetky predmety,+ ktoré neverný kráľ Achaz počas svojej vlády odstránil.+ Sú pred Jehovovým oltárom.“ 20  Kráľ Ezechiáš vstal skoro ráno, zhromaždil kniežatá z mesta a išli do Jehovovho domu. 21  Priviedli sedem býkov, sedem baranov, sedem baránkov a sedem capov na obeť za hriech, a to za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko.+ Potom kráľ prikázal kňazom, Áronovým potomkom, aby ich obetovali na Jehovovom oltári. 22  Zabili býky+ a kňazi vzali krv a pokropili ňou oltár,+ potom zabili barany a ich krvou pokropili oltár a zabili baránky a ich krvou pokropili oltár. 23  Potom priviedli capy na obeť za hriech pred kráľa a zhromaždenie a položili na ne ruky. 24  Kňazi ich zabili a predložili ako obeť za hriech. Ich krv dali na oltár, aby dosiahli zmierenie za celý Izrael, lebo kráľ povedal, že tá zápalná obeť a obeť za hriech majú byť za celý Izrael. 25  V Jehovovom dome rozostavil Lévitov s činelmi, lýrami a harfami+ podľa príkazu Dávida,+ kráľovho vidiaceho Gáda+ a proroka Nátana.+ Bol to príkaz, ktorý dal Jehova prostredníctvom svojich prorokov. 26  Léviti teda stáli s Dávidovými nástrojmi a kňazi s trúbkami.+ 27  Ezechiáš prikázal, aby na oltári predložili zápalnú obeť.+ Keď začali predkladať zápalnú obeť, zaznela pieseň pre Jehovu za sprievodu nástrojov izraelského kráľa Dávida a trúbok. 28  Celé zhromaždenie sa klaňalo, znela pieseň a zvučali trúbky, až kým sa neskončilo s predkladaním zápalnej obete. 29  Keď dokončili obetovanie, kráľ a všetci, ktorí boli s ním, padli na kolená a klaňali sa až k zemi. 30  Kráľ Ezechiáš a kniežatá povedali Lévitom, aby chválili Jehovu slovami piesní Dávida+ a proroka* Asafa.+ Chválili ho s veľkou radosťou, padli na kolená a klaňali sa až k zemi. 31  Potom Ezechiáš povedal: „Teraz, keď ste sa posvätili* pre Jehovu, pristúpte a prineste do Jehovovho domu obete vďaky a iné obete.“ A zhromaždenie prinášalo obete vďaky a iné obete a každý, kto bol ochotný, priniesol aj zápalné obete.+ 32  Počet zápalných obetí, ktoré prinieslo zhromaždenie, bol 70 býkov, 100 baranov a 200 baránkov, to všetko na zápalnú obeť Jehovovi,+ 33  a 600 kusov dobytka a 3 000 oviec na ďalšie sväté obete. 34  Ale kňazov bolo málo, a tak nestačili sťahovať z kože všetky zvieratá určené na zápalné obete. Preto im pomáhali ich bratia Léviti,+ kým sa práca nedokončila a kňazi sa neposvätili.+ Lebo Léviti boli svedomitejší* v posväcovaní ako kňazi. 35  Predložilo sa veľké množstvo zápalných obetí,+ tuku obetí spoločenstva+ a tekutých obetí k zápalným obetiam.+ Tak bola obnovená* služba v Jehovovom dome. 36  Ezechiáš a všetok ľud sa radovali z toho, čo pre nich pravý Boh urobil,+ pretože sa to odohralo tak náhle.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „niečím, nad čím sa zahvízda“.
Al. „čas na odpočinok“.
Al. „vidiaceho“.
Dosl. „Teraz ste naplnili svoju ruku“.
Dosl. „priamejšieho srdca“.
Al. „pripravená“.