Druhá Kroník 28:1–27

28  Achaz+ mal 20 rokov, keď sa stal kráľom, a vládol v Jeruzaleme 16 rokov. Nerobil to, čo je správne v Jehovových očiach, ako jeho predok Dávid.+  Chodil v šľapajach izraelských kráľov+ a dokonca narobil kovové sochy*+ Baalov.  Prinášal aj obetný dym v Údolí Hinnomovho syna* a spálil svojich synov v ohni+ podľa odporných zvykov národov,+ ktoré Jehova vyhnal pred Izraelitmi.  Prinášal obete a obetný dym na posvätných výšinách,+ na kopcoch a pod každým košatým stromom.+  Preto ho Jehova, jeho Boh, vydal do rúk sýrskeho kráľa.+ Sýrčania ho porazili, odviedli množstvo zajatcov a priviedli ich do Damasku.+ Padol aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil zdrvujúcu porážku.  Pekach,+ Remaljahov syn, zabil v Judsku za jediný deň 120 000 mužov, všetko odvážnych bojovníkov. Stalo sa to preto, lebo Júdejci opustili Jehovu, Boha svojich predkov.+  Efraimský bojovník Zichri zabil kráľovho syna Maasejaha, správcu paláca* Azrikama a Elkánu, ktorý bol druhý po kráľovi.  Izraeliti zajali spomedzi svojich judských bratov 200 000 žien, synov a dcér. Ulúpili aj mnoho koristi a odniesli ju do Samárie.+  Ale bol tam Jehovov prorok menom Odéd. Keď sa vojsko vracalo do Samárie, predstúpil pred nich a povedal im: „Jehova, Boh vašich predkov, sa na Júdejcov nahneval, a preto vám ich vydal do rúk.+ Ale vy ste ich zabíjali s takou zúrivosťou, že sa to dostalo až do neba. 10  A teraz si chcete z obyvateľov Judska a Jeruzalema urobiť sluhov a slúžky.+ Ale nie ste aj vy vinní pred Jehovom, vaším Bohom? 11  Poslúchnite ma a vráťte zajatcov, ktorých ste odviedli od svojich bratov, lebo Jehova sa proti vám rozpálil hnevom.“ 12  Vtedy niektorí efraimskí vodcovia, Azariah, syn Jehochanana, Berechjah, syn Mešillemóta, Jechizkijah, syn Šalluma, a Amasa, syn Chadlaja, vystúpili proti tým, ktorí sa vracali z boja, 13  a povedali im: „Nevoďte sem zajatcov, aby sme sa pred Jehovom nestali vinnými. Chcete ešte pridať k našim hriechom a k našej vine? Veď naša vina je už teraz veľká a Boh sa proti Izraelu rozpálil hnevom.“ 14  A tak ozbrojenci odovzdali zajatcov a korisť+ kniežatám a celému zhromaždeniu. 15  Zajatcov sa ujali menovite určení muži a tých, ktorí boli nahí, obliekli šatami z koristi. Obliekli ich, obuli, dali im najesť a napiť a ošetrili ich olejom. Potom všetkých, ktorí boli vyčerpaní, dopravili na osloch k ich bratom do Jericha, mesta paliem, a vrátili sa do Samárie. 16  V tom čase kráľ Achaz požiadal o pomoc asýrskych kráľov.+ 17  Edomci znovu vtrhli do Judska a odviedli zajatcov 18  a Filištínci+ prepadli mestá v Šefele+ a v judskom Negebe. Dobyli Bet-Šemeš,+ Ajalon,+ Gederót a tiež Socho a okolité mestečká,* Timnu+ a okolité mestečká a Gimzo a okolité mestečká a usadili sa tam. 19  Tak Jehova pokoril Júdu, lebo izraelský kráľ Achaz zviedol Júdejcov na neviazanosť, čo viedlo k veľkým hriechom* voči Jehovovi. 20  Asýrsky kráľ Tilgat-Pilnezer*+ k nemu teda pritiahol, ale namiesto toho, aby mu pomohol, spôsobil mu tieseň.+ 21  Achaz síce vydrancoval Jehovov dom, kráľovský palác+ a domy kniežat, aby mohol obdarovať asýrskeho kráľa, ale nepomohlo mu to. 22  A keď bol v tiesni, ešte viac hrešil proti Jehovovi. 23  Obetoval damaským bohom,+ ktorí ho porazili,+ lebo hovoril: „Sýrskym kráľom ich bohovia pomáhajú. Keď im budem obetovať, pomôžu aj mne.“+ Ale práve oni priviedli k pádu jeho i celý Izrael. 24  Achaz zozbieral predmety používané na službu v dome pravého Boha a porozbíjal ich.+ Zavrel dvere Jehovovho domu+ a narobil si oltáre na každom rohu jeruzalemských ulíc. 25  V každom judskom meste postavil posvätné výšiny na prinášanie obetného dymu iným bohom.+ Tak urážal Jehovu, Boha svojich predkov. 26  Ostatné udalosti Achazovho života – všetko, čo vykonal od začiatku do konca – sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov.+ 27  Keď Achaz zomrel,* pochovali ho v meste, v Jeruzaleme, ale nie na pohrebisku izraelských kráľov.+ Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.

Poznámky pod čiarou

Al. „liate sochy“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „gehenna“.
Dosl. „domu“.
Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. „k veľkej nevernosti“.
Al. „Tiglatpilesar“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.