Druhá Kroník 17:1–19

17  Namiesto Asu sa stal kráľom jeho syn Jehošafat,+ ktorý upevnil svoju moc nad Izraelom.  Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil posádky v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobyl jeho otec Asa.+  Jehova bol s Jehošafatom, lebo konal ako jeho predok Dávid+ a neslúžil Baalom.  Slúžil Bohu svojho otca+ a na rozdiel od Izraela dodržiaval* Božie prikázania.+  Jehova upevnil kráľovstvo v jeho rukách+ a celé Judsko dávalo Jehošafatovi dary, takže dosiahol veľké bohatstvo a slávu.+  Odvážne sa držal Jehovových ciest a odstránil z Judska posvätné výšiny+ a posvätné koly.*+  V treťom roku svojej vlády poslal svoje kniežatá Ben-Chajila, Obadiáša, Zachariáša, Netánela a Michajaha, aby vyučovali v judských mestách.  Išli s nimi Léviti Šemajah, Netanjah, Zebadjah, Asahel, Šemiramót, Jonatán, Adonijah, Tobijah a Tób-Adonijah spolu s kňazmi Elišamom a Jehorámom.+  Tí vyučovali v Judsku a mali so sebou knihu Jehovovho Zákona.+ Obišli všetky judské mestá a učili ľud. 10  A všetky kráľovstvá, ktoré susedili s Judskom, dostali strach z Jehovu a nebojovali proti Jehošafatovi. 11  Filištínci prinášali Jehošafatovi dary a peniaze ako poplatok. A Arabi mu privádzali 7 700 baranov a 7 700 capov zo svojich stád. 12  Jehošafatova moc neustále rástla.+ V Judsku budoval pevnosti+ a mestá na uskladňovanie zásob+ 13  a v judských mestách konal rozsiahle práce. V Jeruzaleme mal vojakov, udatných bojovníkov, 14  ktorí boli rozdelení podľa svojich rodov. Velitelia tisícov z kmeňa Júda: veliteľ Adnach a s ním 300 000 udatných bojovníkov.+ 15  Pod jeho velením bol veliteľ Jehochanan a s ním 280 000 mužov. 16  Pod jeho velením bol aj Amasijah, syn Zichriho, ktorý sa dobrovoľne ponúkol, že bude slúžiť Jehovovi, a s ním bolo 200 000 udatných bojovníkov. 17  Z kmeňa Benjamín+ bol udatný bojovník Eliada a s ním 200 000 mužov vyzbrojených lukom a štítom.+ 18  Pod jeho velením bol Jehozabád a s ním bolo 180 000 mužov vyzbrojených do boja. 19  Títo boli v službách kráľa. Ďalších kráľ rozmiestnil v opevnených mestách po celom Judsku.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „chodil v“.