Druhá Kroník 13:1–22

13  V 18. roku vlády kráľa Jeroboáma sa stal kráľom nad Judskom Abijah.+  Vládol v Jeruzaleme tri roky. Jeho matkou bola Michaja,+ dcéra Uriela z Gibey.+ A medzi Abijahom a Jeroboámom bola vojna.+  Abijah vytiahol do boja s armádou 400 000 udatných, vycvičených* bojovníkov.+ A Jeroboám sa proti nemu rozostavil do bojového šíku s 800 000 vycvičenými,* udatnými bojovníkmi.  Abijah sa postavil na vrchu Cemarajim, ktorý je v hornatom kraji Efraima, a povedal: „Počujte ma, Jeroboám a celý Izrael.  Neviete, že Jehova, Boh Izraela, dal kráľovstvo nad Izraelom Dávidovi a jeho synom+ navždy?+ Uzavrel s nimi zmluvu soli.*+  Ale Jeroboám,+ Nebatov syn, služobník Dávidovho syna Šalamúna, povstal a vzbúril sa proti svojmu pánovi.+  Zhromaždili sa okolo neho darebáci a naničhodníci. Vzopreli sa Šalamúnovmu synovi Rechoboámovi, keď bol ešte mladý a neskúsený a neodvážil sa proti nim postaviť.  A vy si teraz myslíte, že obstojíte proti Jehovovmu kráľovstvu v rukách Dávidových synov, keď je vás toľko a máte zlaté teľatá, ktoré vám urobil Jeroboám ako bohov?+  Nevyhnali ste Jehovových kňazov,+ Áronových potomkov, a Lévitov? A neustanovili ste si vlastných kňazov, ako to robia národy iných krajín?+ Každý, kto príde s* mladým býkom a siedmimi baranmi, sa môže stať kňazom modiel, ktoré nie sú bohmi. 10  Ale naším Bohom je Jehova,+ my sme ho neopustili. Naši kňazi, Áronovi potomkovia, slúžia Jehovovi a Léviti im pomáhajú. 11  Každé ráno a každý večer+ nechávajú dymiť zápalné obete Jehovovi a kadidlo z voňavých látok,+ na stôl z rýdzeho zlata kladú chlieb predloženia+ a každý večer rozsvecujú lampy na zlatom svietniku.+ My si plníme povinnosti voči Jehovovi, nášmu Bohu, ale vy ste ho opustili. 12  Pravý Boh je s nami a vedie nás. Sú tu jeho kňazi so signálnymi trúbkami, aby zatrúbili do útoku proti vám. Izraeliti, nebojujte proti Jehovovi, Bohu svojich predkov, je to vopred prehratý boj.“+ 13  Ale Jeroboám vyslal zálohu, aby obišla Júdejcov a postavila sa za nich, kým hlavná časť vojska sa rozostavila pred nimi. 14  Keď sa Júdejci obzreli, videli, že na nich útočia spredu i zozadu. Preto začali volať k Jehovovi o pomoc+ a kňazi hlasno trúbili na trúbkach. 15  Júdejci spustili bojový pokrik a vtedy dal pravý Boh Abijahovi a Júdejcom víťazstvo nad Jeroboámom a celým Izraelom. 16  Izraeliti sa dali pred Júdejcami na útek a Boh im ich vydal do rúk. 17  Abijah im so svojím vojskom spôsobil ťažké straty a z Izraela padlo 500 000 vycvičených* bojovníkov. 18  Tak boli Izraeliti pokorení a Júdejci zvíťazili, lebo sa spoľahli na* Jehovu, Boha svojich predkov.+ 19  A Abijah prenasledoval Jeroboáma a dobyl jeho mestá: Bétel,+ Ješanu a Efrain+ a ich okolité mestečká.* 20  Za vlády Abijaha sa Jeroboámovi už nepodarilo obnoviť svoju moc. Potom ho Jehova potrestal a on zomrel.+ 21  Ale Abijahova moc rástla. Vzal si 14 manželiek+ a narodilo sa mu 22 synov a 16 dcér. 22  Ostatné udalosti Abijahovho života – jeho skutky a slová – sú zapísané v spisoch* proroka Idda.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vybraných“.
Dosl. „vybranými“.
Čiže stále platnú a nemennú zmluvu.
Dosl. „príde a naplní si ruku“.
Dosl. „vybraných“.
Dosl. „opreli o“.
Al. „a ich závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. „vo výklade; v komentári“.