Druhá Kroník 11:1–23

11  Keď prišiel Rechoboám do Jeruzalema, zhromaždil 180 000 vycvičených* bojovníkov z kmeňov Júda a Benjamín,+ aby bojovali proti Izraelu a vrátili kráľovstvo Rechoboámovi.+  Potom Jehova povedal svojmu prorokovi* Šemajahovi:+  „Povedz judskému kráľovi Rechoboámovi, Šalamúnovmu synovi, a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína:  ‚Toto hovorí Jehova: „Netiahnite do boja proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa.“‘“+ Poslúchli teda Jehovu, vrátili sa a nešli proti Jeroboámovi.  Rechoboám býval v Jeruzaleme a vybudoval v Judsku opevnené mestá.  Opevnil Betlehem,+ Etam, Tekou,+  Bet-Cúr, Socho,+ Adullam,+  Gát,+ Marešu, Zif,+  Adorajim, Lachiš,+ Azéku,+ 10  Córu, Ajalon+ a Hebron.+ To boli opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. 11  Zosilnil opevnenia miest a ustanovil v nich veliteľov, zásobil ich potravinami, olejom a vínom 12  a vyzbrojil ich veľkými štítmi a kopijami. Všetky tie mestá tým veľmi posilnil. Júda a Benjamín zostali pod jeho vládou. 13  Kňazi a Léviti, ktorí bývali v celom Izraeli, sa zo všetkých svojich území presťahovali k nemu. 14  Léviti opustili svoje pastviny i svoj majetok+ a odišli do Judska a do Jeruzalema, lebo im Jeroboám a jeho synovia nedovolili, aby ďalej slúžili ako kňazi pre Jehovu.+ 15  Jeroboám si potom ustanovil vlastných kňazov, aby na posvätných výšinách+ slúžili démonom v podobe capov*+ a sochám teliat, ktoré urobil.+ 16  Ku kňazom a Lévitom sa zo všetkých izraelských kmeňov pripojili tí, ktorí sa zo srdca rozhodli hľadať Jehovu, Boha Izraela. Prišli do Jeruzalema, aby mohli obetovať Jehovovi, Bohu svojich predkov.+ 17  Tri roky posilňovali judské kráľovstvo a podporovali Šalamúnovho syna Rechoboáma, lebo tri roky chodili v šľapajach Dávida a Šalamúna. 18  Rechoboám si vzal za manželku Machalatu, dcéru Dávidovho syna Jerimóta a Abihaily, ktorá bola dcérou Izajovho syna Eliaba.+ 19  Porodila mu synov Jeuša, Šemarjaha a Zahama. 20  Po nej si vzal Abšalómovu+ vnučku Maachu, ktorá mu porodila Abijaha,+ Attaja, Zizu a Šelomita. 21  Rechoboám miloval Abšalómovu vnučku Maachu viac ako všetky ostatné manželky a vedľajšie manželky.*+ Mal 18 manželiek a 60 vedľajších manželiek a narodilo sa mu 28 synov a 60 dcér. 22  Rechoboám dosadil Maachinho syna Abijaha za hlavu, aby bol vodcom medzi svojimi bratmi, lebo ho chcel urobiť kráľom. 23  Konal však prezieravo a poslal* niektorých svojich synov do všetkých krajov Júdu a Benjamína, do všetkých opevnených miest.+ Postaral sa o to, aby mali dostatok potravín, a zaobstaral im veľa manželiek.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „vybraných“.
Dosl. „Božiemu mužovi“.
Dosl. „capom“.
Al. „konkubíny“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „rozmiestnil“.