Druhá Kráľov 23:1–37

23  Vtedy dal kráľ zvolať všetkých judských a jeruzalemských starších.+  Potom šiel k Jehovovmu domu a s ním všetci judskí muži, všetci obyvatelia Jeruzalema, kňazi a proroci – všetok ľud, mladí i starí. A prečítal im všetky slová knihy+ zmluvy,+ ktorá sa našla v Jehovovom dome.+  Kráľ stál pri stĺpe a uzavrel* pred Jehovom zmluvu,+ že bude slúžiť Jehovovi a dodržiavať jeho prikázania, jeho pripomienky a jeho zákony celým svojím srdcom a celou svojou dušou* a že bude plniť slová tejto zmluvy zapísané v knihe. A všetok ľud sa pripojil k zmluve.+  Potom kráľ prikázal veľkňazovi Chilkijahovi+ a ostatným kňazom a vrátnikom, aby vyniesli z Jehovovho chrámu všetky predmety urobené pre Baala, pre posvätný kôl*+ a pre celé nebeské vojsko. Spálil ich vonku za Jeruzalemom na kidronských terasách a popol odniesol do Bételu.+  Zosadil kňazov cudzozemských bohov, ktorých ustanovili judskí králi, aby prinášali obetný dym na posvätných výšinách v judských mestách a v okolí Jeruzalema. Zosadil i tých, ktorí prinášali obetný dym Baalovi, slnku, mesiacu, súhvezdiam zvieratníka a celému nebeskému vojsku.+  Vyniesol posvätný kôl*+ z Jehovovho domu von za Jeruzalem, do údolia Kidron, a spálil ho tam.+ Rozdrvil ho na prach a rozsypal ho na hroby obyčajných ľudí.+  A zbúral domy chrámových prostitútov,+ ktoré boli v Jehovovom dome a v ktorých ženy tkali stany, ktoré slúžili ako svätyne na uctievanie posvätného kola.*  Potom priviedol z judských miest všetkých kňazov a znesvätil výšiny, kde kňazi prinášali obetný dym, od Geby+ až po Beer-Šebu.+ Zničil aj výšiny, ktoré boli pri vchode do brány Jozuu, veliteľa mesta, a boli naľavo z pohľadu človeka, ktorý vchádza do mestskej brány.  Kňazi posvätných výšin neslúžili pri Jehovovom oltári v Jeruzaleme,+ hoci jedli nekvasené chleby so svojimi bratmi. 10  Znesvätil aj Tofet+ v Údolí Hinnomových synov,*+ aby už nikto nemohol dať svojho syna alebo svoju dcéru spáliť v ohni* ako obeť Molochovi.+ 11  Zakázal, aby do Jehovovho domu privádzali kone, ktoré judskí králi zasvätili* slnku (privádzali ich popri miestnosti* dvorného úradníka Natan-Melecha, ktorá bola v stĺporadí), a spálil vozy slnka.+ 12  Kráľ zbúral oltáre, ktoré judskí králi postavili na streche+ Achazovej hornej miestnosti, i tie, ktoré postavil Manašše na dvoch nádvoriach Jehovovho domu.+ Rozdrvil ich a prach z nich rozsypal v údolí Kidron. 13  A znesvätil výšiny pred Jeruzalemom južne* od Vrchu záhuby,* ktoré izraelský kráľ Šalamún postavil Aštoret, ohavnej bohyni Sidóncov, Kemošovi, ohavnému bohu Moábcov, a Milkomovi,+ odpornému bohu Ammóncov.+ 14  Rozbil posvätné stĺpy a zoťal posvätné koly*+ a miesta, kde stáli, naplnil ľudskými kosťami. 15  Zbúral aj oltár v Bételi a posvätnú výšinu, ktorú urobil Jeroboám, Nebatov syn, ktorý zviedol Izrael na hriech.+ Keď to urobil, výšinu spálil a rozdrvil ju na prach a spálil aj posvätný kôl.*+ 16  Keď sa Joziáš obzrel, uvidel na vrchu hroby. Dal z nich vybrať kosti a spálil ich na oltári a tak ho znesvätil. Stalo sa to podľa Jehovovho slova, ktoré vyhlásil Boží muž, keď predpovedal tieto udalosti.+ 17  Potom Joziáš povedal: „Tam vidím nejaký náhrobný kameň. Čí je?“ Obyvatelia mesta mu odpovedali: „To je hrob Božieho muža z Judska,+ ktorý predpovedal to, čo si urobil s oltárom v Bételi.“ 18  „Nech odpočíva,“ povedal kráľ. „Nech nikto neruší jeho kosti.“ A tak nechali jeho kosti nedotknuté spolu s kosťami proroka, ktorý prišiel zo Samárie.+ 19  Joziáš odstránil všetky svätyne na výšinách, ktoré postavili izraelskí králi v samárskych mestách,+ aby urážali Boha. Urobil s nimi to isté, čo urobil v Bételi.+ 20  Na oltároch obetoval všetkých kňazov posvätných výšin, ktorí tam boli, a spálil na nich ľudské kosti.+ Potom sa vrátil do Jeruzalema. 21  A kráľ prikázal všetkému ľudu: „Slávte Pesach+ na počesť Jehovu, svojho Boha, ako je napísané v knihe zmluvy.“+ 22  Taký Pesach sa neslávil od čias sudcov, ktorí súdili Izrael, ani za celé obdobie izraelských a judských kráľov.+ 23  Až v 18. roku vlády kráľa Joziáša sa v Jeruzaleme slávil na počesť Jehovu takýto Pesach. 24  Joziáš odstránil aj špiritistické médiá, veštcov,+ sochy terafim,*+ odporné modly* a všetky odporné veci, ktoré sa objavili v Judsku a v Jeruzaleme. Urobil to, aby splnil slová Zákona+ zapísané v knihe, ktorú kňaz Chilkijah našiel v Jehovovom dome.+ 25  Ani pred ním, ani po ňom nebol kráľ, ktorý by sa tak ako on vrátil k Jehovovi celým svojím srdcom, celou svojou dušou*+ a celou svojou silou a ktorý by konal v súlade s celým Mojžišovým Zákonom. 26  Napriek tomu Jehova neupustil od prudkého hnevu, ktorým zahorel proti Júdovi pre všetky tie urážky, ktorými ho urážal Manašše.+ 27  Jehova povedal: „Spred svojej tváre odstránim aj Júdu,+ tak ako som odstránil Izrael.+ A zavrhnem Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil, i dom, o ktorom som povedal: ‚Moje meno tam zostane.‘“+ 28  Ostatné udalosti Joziášovho života – všetko, čo vykonal – sú zapísané v kronike judských kráľov. 29  Za jeho čias vytiahol egyptský kráľ, faraón Necho, na pomoc asýrskemu kráľovi k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš vytiahol proti nemu, ale Necho ho zabil pri Megidde,+ hneď ako ho uvidel. 30  Jeho mŕtve telo sluhovia previezli na voze z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobe. Potom ľud krajiny pomazal Joziášovho syna Jehoachaza a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca.+ 31  Jehoachaz+ sa stal kráľom, keď mal 23 rokov, a vládol v Jeruzaleme tri mesiace. Jeho matkou bola Chamutal,+ dcéra Jeremiáša z Libny. 32  Robil to, čo je zlé v Jehovových očiach, presne podľa vzoru svojich predkov.+ 33  Faraón Necho+ ho uväznil v Rible+ v krajine Chamat, aby už nevládol v Jeruzaleme, a uložil krajine zaplatiť 100 talentov* striebra a talent zlata.+ 34  Faraón Necho dosadil za kráľa Joziášovho syna Eljákima namiesto jeho otca Joziáša a zmenil mu meno na Jehojakim. Jehoachaza odviedol do Egypta,+ kde zomrel.+ 35  Jehojakim dal faraónovi striebro a zlato, ale aby mohol dať faraónovi toľko striebra, koľko žiadal, musel zdaniť krajinu. Od každého z ľudu vymáhal určené množstvo striebra a zlata, aby ho mohol odovzdať faraónovi Nechovi. 36  Jehojakim+ sa stal kráľom, keď mal 25 rokov, a vládol v Jeruzaleme 11 rokov.+ Jeho matkou bola Zebida, dcéra Pedajaha z Rumy. 37  Robil to, čo je zlé v Jehovových očiach,+ presne podľa vzoru svojich predkov.+

Poznámky pod čiarou

Al. „obnovil“.
Pozri Slovník pojmov, heslo „gehenna“.
Dosl. „prejsť ohňom“.
Dosl. „dali“.
Al. „jedálni“.
Dosl. „napravo“, z pohľadu človeka, ktorý sa pozerá na východ.
Ide o Olivový vrch, najmä jeho južnú časť, známu aj ako Vrch priestupku.
Al. „domácich bôžikov; modly“.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.