Prvá Samuelova 14:1–52

14  Jedného dňa Saulov syn Jonatán+ povedal sluhovi, ktorý nosil jeho zbrane: „Poď, preniknime k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane.“ Ale otcovi to nepovedal.  Saul sa zdržiaval pod granátovníkom v Migróne na okraji Gibey.+ Bolo tam s ním asi 600 mužov.+  (Efod+ nosil Achijah, syn Ichabodovho+ brata Achituba,+ syna Pinchasa,+ syna Éliho,+ Jehovovho kňaza v Šíle.)+ Nikto nevedel, že Jonatán odišiel.  Po oboch stranách priesmyku, ktorým sa chcel Jonatán dostať k hliadke Filištíncov, boli špicaté skalné útesy. Jeden sa volal Bócec a druhý Sene.  Jeden útes sa týčil na sever smerom k Michmašu, druhý na juh oproti Gebe.+  Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: „Poď, preniknime k hliadke tých neobrezancov.+ Možno nám Jehova pomôže. Veď Jehovovi nemôže nič zabrániť, aby zachraňoval pomocou mnohých alebo niekoľkých.“+  Zbrojnoš mu odpovedal: „Urob všetko, k čomu ťa podnecuje tvoje srdce. Choď a ja ťa budem nasledovať, kamkoľvek pôjdeš.“  Jonatán povedal: „Pôjdeme k tým mužom a upozorníme ich na seba.  Ak nám povedia: ‚Stojte, kým k vám neprídeme!‘, zostaneme stáť a nepôjdeme hore za nimi. 10  Ale ak nám povedia: ‚Vyjdite k nám!‘, vyjdeme, lebo to bude znamenie, že nám ich Jehova vydá do rúk.“+ 11  Potom na seba upozornili hliadku Filištíncov. Tí povedali: „Pozrite! Hebreji vyliezajú z dier, do ktorých sa poschovávali.“+ 12  Muži z hliadky zavolali na Jonatána a jeho zbrojnoša: „Vyjdite k nám, veď my vám ukážeme!“+ Nato Jonatán povedal zbrojnošovi: „Poď za mnou, lebo Jehova ich vydá do rúk Izraela.“+ 13  Jonatán vyliezol hore štvornožky a jeho zbrojnoš za ním. Potom sa Jonatán pustil do boja s Filištíncami, a kto mu unikol, toho zabil jeho zbrojnoš. 14  Pri prvom útoku zabil Jonatán a jeho zbrojnoš na krátkom úseku* asi 20 mužov. 15  Vo filištínskom tábore a medzi mužmi z hliadky zavládol strach. Hrôza zachvátila aj oddiely nájazdníkov.+ Zem sa triasla a Boh vyvolal medzi Filištíncami paniku. 16  Saulove stráže v Benjamínovej Gibei+ videli, že všade sa šíri zmätok.+ 17  Vtedy Saul povedal svojim mužom: „Všetkých spočítajte a zistite, kto od nás odišiel.“ Keď to urobili, zistili, že chýba Jonatán a jeho zbrojnoš. 18  Potom Saul povedal Achijahovi:+ „Prines truhlu zmluvy pravého Boha!“ (Truhla zmluvy pravého Boha bola v tom čase* s Izraelitmi.) 19  Kým Saul hovoril s kňazom, vo filištínskom tábore bol stále väčší zmätok. „Zadrž,“* povedal Saul kňazovi. 20  Saul a jeho muži sa zhromaždili, a keď vytiahli do bitky, videli, že Filištínci obrátili meče jeden proti druhému. Všade vládol obrovský zmätok. 21  Hebreji, ktorí boli predtým na strane Filištíncov a pritiahli s nimi do tábora, prešli k Izraelitom, ktorí boli so Saulom a Jonatánom. 22  Keď všetci izraelskí muži, ktorí boli skrytí+ v hornatom kraji Efraima, počuli, že sa Filištínci dali na útek, aj oni ich začali prenasledovať a zapojili sa do boja. 23  Tak Jehova v ten deň zachránil Izrael+ a bitka sa rozšírila až do Bet-Avenu.+ 24  Ale izraelskí muži boli v ten deň vyčerpaní, lebo Saul zaviazal ľud prísahou. Povedal: „Nech je prekliaty každý, kto zje niečo* do večera, skôr ako sa pomstím svojim nepriateľom!“ Preto nikto z ľudu nič nejedol.+ 25  Potom všetci* vošli do lesa a bolo tam veľa medu. 26  Hoci videli, že tam tečie med, nikto z neho nejedol, lebo sa báli porušiť prísahu. 27  Ale Jonatán nepočul prísahu, ktorou jeho otec zaviazal ľud.+ A tak vzal palicu, ktorú mal v ruke, jej koniec namočil do plástu medu a ochutnal ho. Hneď sa mu rozžiarili oči. 28  Nato mu jeden muž povedal: „Tvoj otec zaviazal ľud ťažkou prísahou. Povedal: ‚Nech je prekliaty každý, kto dnes niečo zje!‘+ Preto sú muži takí unavení.“ 29  Ale Jonatán povedal: „Môj otec priviedol ľud do veľkých ťažkostí.* Pozrite sa, ako sa mi rozžiarili oči, keď som ochutnal trochu medu. 30  Keby sa ľud poriadne najedol+ z koristi, ktorú vzal svojim nepriateľom, naše víťazstvo nad Filištíncami by bolo ešte väčšie.“ 31  Izraelskí muži zrážali v ten deň Filištíncov od Michmaša po Ajalon+ a veľmi sa unavili. 32  Preto sa lačne vrhli na korisť, brali ovce a dobytok, zabíjali ich na zemi a jedli mäso aj s krvou.+ 33  A Saulovi oznámili: „Ľud hreší proti Jehovovi, lebo je mäso aj s krvou.“+ Nato Saul povedal: „Konali ste neverne. Ihneď sem privaľte veľký kameň.“ 34  Potom rozkázal: „Choďte medzi ľud a povedzte: ‚Priveďte každý svojho býka alebo ovcu, zabite ich na tomto kameni a jedzte. Nehrešte proti Jehovovi, nejedzte mäso aj s krvou.‘“+ V tú noc každý priviedol svojho býka a zabil ho tam. 35  A Saul postavil oltár Jehovovi.+ Bol to prvý oltár, ktorý Jehovovi postavil. 36  Potom Saul povedal: „Zaútočme na Filištíncov v noci a rabujme až do svitania. Nikoho nenechajme nažive.“ Odpovedali: „Urob, čo považuješ za dobré.“ Ale kňaz povedal: „Spýtajme sa pravého Boha.“+ 37  A tak sa Saul spýtal Boha: „Mám zaútočiť na Filištíncov?+ Vydáš ich do rúk Izraela?“ Boh mu však v ten deň neodpovedal. 38  Saul teda prikázal: „Poďte sem, všetci vodcovia ľudu, a zistite, aký hriech bol dnes spáchaný. 39  Akože žije Jehova, ktorý zachránil Izrael, aj keby išlo o môjho syna Jonatána, zomrie.“ Ale nikto mu neodpovedal. 40  Saul povedal celému Izraelu: „Vy budete na jednej strane a ja so svojím synom Jonatánom budeme na druhej strane.“ A ľud povedal: „Urob, čo považuješ za dobré.“ 41  Saul prosil Jehovu: „Bože Izraela, odpovedz prostredníctvom tumim!“+ Tumim označil Jonatána so Saulom a ľud z toho vyšiel nevinne. 42  „Hoďte lós,+ aby sa rozhodlo medzi mnou a mojím synom Jonatánom,“ povedal Saul. A lós padol na Jonatána. 43  Saul sa ho spýtal: „Povedz mi, čo si urobil?“ Jonatán odpovedal: „Iba som ochutnal trochu medu, čo som si nabral koncom palice.+ Som pripravený zomrieť!“ 44  Nato Saul vyhlásil: „Nech ma Boh prísne potrestá,* ak nezomrieš, Jonatán.“+ 45  Ale ľud povedal Saulovi: „Jonatán má zomrieť? On, ktorý dosiahol pre Izrael také veľké víťazstvo?*+ To teda nie! Akože žije Jehova, ani vlas na hlave sa mu neskriví, veď dnes spolupracoval s Bohom.“+ A tak ľud zachránil* Jonatána pred smrťou. 46  Vtedy Saul prestal prenasledovať Filištíncov a tí sa vrátili na svoje územie. 47  Saul upevnil svoju kráľovskú moc nad Izraelom a bojoval proti všetkým okolitým nepriateľom – proti Moábcom,+ Ammóncom,+ Edomcom,+ cóbskym kráľom+ a Filištíncom.+ Porážal svojich nepriateľov všade, kam šiel. 48  Bojoval odvážne, porazil Amalekitov+ a vyslobodil Izrael z rúk nájazdníkov. 49  A Saulovi synovia boli Jonatán, Jišvi a Malki-Šua.+ Mal aj dve dcéry, staršia sa volala Merab+ a mladšia Míchal.+ 50  Saulova manželka sa volala Achinoám, dcéra Achimaaca. Veliteľom Saulovho vojska bol jeho strýko Abnér,+ syn Nera. 51  Saulovým otcom bol Kiš+ a Abnérov otec Ner+ bol synom Abiela. 52  Počas celej Saulovej vlády prebiehal krutý boj s Filištíncami.+ Keď Saul videl nejakého silného a odvážneho muža, povolal ho do svojho vojska.+

Poznámky pod čiarou

Al. „na polovici poľa, ktoré jeden pár býkov zorie za deň“.
Dosl. „v ten deň“.
Dosl. „Stiahni ruku“.
Dosl. „chlieb“.
Dosl. „celá zem“.
Al. „priviedol na zem zavrhnutie“.
Dosl. „Nech mi Boh tak urobí a k tomu pridá“.
Al. „záchranu“.
Dosl. „vykúpil“.